10-06-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

MOTOSİKLET­LER BİRİNİ ÖL­DÜ­RÜN­CE Mİ ÖNLEM ALA­CAK­SI­NIZ!?

 

Yıl­lar­dır ya­zı­yo­ruz,çi­zi­yo­ruz. Yü­rü­yüş yolu ola­rak bi­li­nen yolda mo­to­sit­let­li­ler ya­ya­lar­dan daha fazla! Kaç yıl­dır bil­mi­yo­rum, mo­to­sit­let geç­me­di­ği bir ak­şa­mı anım­sa­mı­yo­rum. Oysa yolun ba­şın­da ve so­nun­da MOTOSİTLET GE­ÇE­MEZ işa­re­ti var.
Bu­ra­da ce­za­lar­dan söz etmek is­te­mi­yo­rum. Ben in­san­la­rın ceza ile ter­bi­ye edil­me­si­ne inan­mı­yo­rum. Ancak, top­lu­mun ya­ra­rı­na ola­cak şey­ler için de yap­tı­rım­lar ol­ma­lı.
O yolda en fazla genç­ler mo­to­sik­let sü­rü­yor. Ya­ka­la­yıp hemen ceza ba­sıl­ma­sın­dan yana de­ği­lim. Önce ikaz edi­lip, kayıt al­tı­na alın­ma­lı daha sonra yap­tı­rım uy­gu­lan­ma­lı­dır.
“Ben bunu de­miş­tim!” demek is­te­mi­yo­rum.
İster­sek ön­le­riz.


Bu yazı 5657 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer