12-05-2020 Orhan Keskinsoy

-Fi­nans kri­ziy­le bo­ğu­şan bir eko­no­mi(şu anda Av­ru­pa'nın eko­no­mi­si bozuk üç ül­ke­sin­den biri, öte­ki­ler İspan­ya ve İtalya…)
-Sı­kın­tı­lı ve ek­sik­lik­le­ri çok olan bir sağ­lık sis­te­mi…
-Ve Av­ru­pa'nın en yaşlı nü­fus­la­rın­dan bi­ri­ni ba­rın­dır­ma­sı…
Yunan hal­kı­nın po­li­ti­ka­cı­la­ra gü­ve­ni sıfır!...
Buna rağ­men; 03 Mayıs 2020 iti­ba­riy­le;
Vaka(olgu) sa­yısı……………………………………….2626
Ölümsayısı……………………………………………   144
-Şu an, yoğun ba­kım­da­ki hasta sa­yı­sı……………… 37

NE YAP­TI­LAR? NASIL YAP­TI­LAR? NEYİ YAP­MA­DI­LAR?

1-Hü­kü­met, bilim in­san­la­rı­nın ve ELİAS MOSSİALOS gibi ulus­lar arası alan­da kabul gör­müş, uz­man­la­rın uya­rı­la­rı­nı cid­di­ye aldı.
Lond­ra Eko­no­mi sağ­lık Po­li­ti­ka­sı Bölüm Baş­ka­nı olan Mos­si­alos”Ba­zı­la­rı ta­ra­fın­dan çok erken uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğum için panik yap­mak­la,hatta te­rö­rist­lik­le suç­lan­dım. Neyse ki, Yunan hü­kü­me­ti en­di­şe­le­ri­mi din­le­di. Hızlı ve ka­rar­lı bir bi­çim­de dav­ran­dı……”diyor
2-Özel­lik­le Baş­ba­kan Ky­ri­akos Mit­so­ta­kis çok hızlı si­ya­si ka­rar­lar aldı. 27 Şubat'ta Covid 19 va­ka­sı teş­his edi­lir edil­mez, şid­det­li eleş­ti­ri­le­re rağ­men
Kar­na­val ve eğ­len­ce­ler iptal edil­di; okul­lar ka­pa­tıl­dı; si­ne­ma­lar, ti­yat­ro­lar, ma­ğa­za­lar, ki­li­se­ler, ka­pa­tıl­dı, uçuş­lar iptal deldi.
Mos­si­alos şöyle bi­ti­ri­yor­du”…Bir­kaç hafta geç kal­say­dık, İspan­ya'nın du­ru­mu­na dü­şer­dik….”
3-Tüm Yu­nan­lı­lar sos­yal me­sa­fe­ye ina­nıl­maz şe­kil­de uydu,
4-3000(üç bin) den fazla Sağ­lık Ça­lı­şa­nı işe alın­dı.
5-Şu anda, Yunan halkı, iş­siz­lik, yok­sul­lu­ğa rağ­men mutlu ve umut­lu(Der Spi­egel alın­tı­sı­dır)


PEKİ BİZ NİYE BA­ŞA­RA­MA­DIK? BA­ŞA­RA­MI­YO­RUZ?
1-Ül­ke­nin ger­çek bilim in­san­la­rı­na gü­ve­nil­me­di. Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği gibi bir ku­ru­luş var­ken, onun­la kav­ga­ya tu­tu­şul­du.
2-Ba­ğım­sız bilim in­san­la­rı­nın, sos­yal me­sa­fe ve buna ben­zer ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nı is­te­me­le­ri­ne rağ­men bu kulak ar­ka­sı­na itil­di.
3-Okul­la­rın der­hal ka­pa­tıl­ma­sı, fut­bol kar­şı­laş­ma­la­rı­nın hemen bi­ti­ril­me­si(Fatih Terim'in is­ya­nı­nı anım­sa­yın), uçuş­la­rın iptal edil­me­si,
4-Gi­riş-çı­kış­lar­da, ka­ran­ti­na­ya uyul­ma­sı ;
5-Yurt dı­şı­na gidiş, yurt dı­şın­dan ge­liş­le­rin der­hal ke­sil­me­si is­ten­di,
6-Hac gibi,umre gibi se­ya­hat­le­rin son­lan­dı­rıl­ma­sı is­ten­me­si­ne rağ­men(Söy­len­ti­ye göre Sağ­lık Ba­ka­nı Um­re­ye karşı çık­mış,ancak Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı(Şu faiz lo­bi­ci­si…) ısrar etmiş Biri çıkıp yok böyle bir şey di­ye­ne kadar bu ger­çek­li­ği­ni ko­ru­ya­cak­tır.)
7-Um­re­ye gi­den­le­rin sa­yı­sı­nın 23 bin ol­du­ğu­nu söy­len­mek­te. Bun­la­rın dö­nüş­le­rin­de hep­si­nin ka­ran­ti­na­ya alın­ma­dı­ğı ve vi­rü­sün ya­yıl­ma­sın­da çok et­ki­li ol­duk­la­rı söy­len­mek­te­dir. Buna rağ­men bir şey ya­pıl­ma­mış­tır…
8-Ha­la şef­faf­lık yok­tur. Ger­çek ölüm sa­yı­sı ne ka­dar­dır? Tamam ba­kan­lı­ğın açık­la­dı­ğı ra­kam­lar doğru di­ye­lim. Bun­la­rın il­le­re, il­çe­le­re göre da­ğı­lı­mı nedir? Yaş­la­ra göre da­ğı­lı­mı nedir? Bu rakam ve açık­la­ma­la­ra ka­mu­oyu şüp­hey­le bak­mak­ta­dır.. O ne­den­le Tür­ki­ye'nin ya­rı­sın­dan faz­la­sı, dev­le­tin en te­pe­le­ri­nin açık­la­ma­la­rı­na gü­ven­me­mek­te­dir.
Onlar bilim in­san­la­rı­na, bilim dav­ra­nış­la­rı­na gü­ven­di­ler. Ka­zan­dı­lar…
İşte size bir ba­şa­rı, bir de maske bile da­ğı­ta­ma­yan­la­rın, bir ba­şa­rı­sız­lık öy­kü­sü…


Bu yazı 909 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer