28-05-2020 Orhan Keskinsoy

Ben folk­lor­cu de­ği­lim.İyi bir türkü din­le­yi­ci­si­yim. Ama ço­cuk­lu­ğum­da din­le­di­ğim bir­çok tür­kü­nün bazı bö­lüm­le­ri­nin çı­ka­rıl­dı­ğı­nı,ba­zı­la­rın­da ise de­ği­şik­lik ya­pıl­dı­ğı­nı göz­lem­le­dim. Da­ha­sı da var. Gü­nü­müz­de bazı şa­ir­le­rin, bes­te­kar­la­rın tür­kü­le­ri­ne baş­ka­la­rı­na mal etme baş­la­dı…
Hani ün­lü­dür, S.?Eyüboğ­lu'nun sözü” “Bir Ana­do­lu tür­kü­sü duy­sam, şa­ir­li­ğim­den uta­nı­rım…”
Kı­yı­sın­dan, kö­şe­sin­den, em­per­ya­liz­min ve ege­men­le­rin tür­kü­ler­le nasıl oy­na­dı­ğı­nı an­lat­mak is­ti­yo­rum.
Ön­ce­lik­le mem­le­ke­tim Çar­şam­ba tür­kü­le­rin­den örnek ver­mek is­ti­yo­rum.
Ço­cuk­lu­ğum­da din­le­di­ğim Çar­şam­ba tür­kü­le­ri­nin bi­rin­de(tam han­gi­si bil­mi­yo­rum) şöyle bir bölüm vardı”Deh de de yav­rum(ima­nım) deh de ba­sar­lar bizi/ Sa­at­ha­ne Mey­da­nı'nda asar­lar bizi…”
Uzun süre bunun pe­şi­ne düş­tüm. Sa­de­ce şunu bu­la­bil­dim;
Çar­şam­ba'yı Sel Aldı tür­kü­sü­nün so­nun­da, şöyle ge­çi­yor;
“Sü­re­me­dim yılgı ka­rı­ğı da Miliç dü­zü­ne.(yılgı(yılkı)ı ka­rı­ğı yılkı eşe­ği­nin kü­çü­ğü)
Huri melek olsan a kız bak­mam yü­zü­ne
Deh de de ima­nım deh de ba­sar­lar bizi
Sa­at­ha­ne Mey­da­nı'nda asar­lar bizi
Der­le­yen: Hik­met Gür­can, ola­rak ge­çi­yor.
Bu bana yet­me­di.
Benim din­le­di­ğim başka türkü de ge­çi­yor­du sa­nı­rım(Bana Metin Erten yanıt ve­re­bi­lir..)
SAR­MA­ŞIK BÜL­BÜL­LERİ(ATA BİNMİŞ GİDİYOR..)
Sar­ma­şık bül­bül­le­ri de
(Aman) Yav­rum yi­ye­yim o dil­le­ri,
Açtı yeşil yap­rak­lar da
Aman tam mu­hab­bet gün­le­ri

Ata bin­miş gi­di­yor
Yos­mam ata neler edi­yor
(Zöh­rem ata neler edi­yor)
Uzun yolun toz­la­rı
Yos­mam atı ber­bat edi­yor
(Zöh­rem atı ber­bat edi­yor)
Ben Sam­sun'a mek­tup yaz­dım aynı da gel­me­di
Ben Allah'a çok yal­var­dım rakip öl­me­di
Der­le­yen: Sırrı Sa­rı­sö­zen-Mu­zaf­fer Sa­rı­sö­zen
Bana göre na­ka­rat bö­lü­mün­de­ki o iki satır şöyle ol­ma­lı..
Deh de de yav­rum deh de ba­sar­lar bizi
Sa­at­ha­ne Mey­da­nı'nda asar­lar bizi…

Peki niye de­ğiş­tir­miş ola­bi­lir­ler? Orası ka­fa­mı kur­ca­la­dı. Ben de pe­şi­ne düş­tüm. Çünkü daha sonra ve­re­ce­ğim ör­nek­ler de yö­ne­ten­le­rin veya em­per­ya­list­le­rin işine gel­mi­yor­du Sa­at­ha­ne mey­da­nı.
Sa­at­ha­ne Mey­da­nı'ndaki o büyük çı­nar­lar hala dur­mak­ta­dır, Yani in­san­la­rın asıl­dı­ğı ulu çı­nar­lar. Sam­sun'da gö­rev­liy­ken,o çı­nar­la­ra bir pla­ket ça­kı­la­rak,( artık in­san­lar asıl­mı­yor. Bu çınar öz­gür­lük çı­na­rı gibi…) ba­şa­ra­ma­dım
Bence en fazla idam İstik­lal Mah­ke­me­si dö­nem­le­rin­de olmuş. Bun­dan sonra da idam çağ­rış­tır­ma­ma­sı için(!) tür­kü­de­ki bu bölüm kay­be­dil­miş. Ben de kay­be­dil­me­sin, söy­len­sin is­ti­yo­rum…
GELELİM ÖTEKİ ÇAR­PIT­MA­LA­RA…
Vay gö­re­sim geldi sev­di­ğim seni
Du­man­lı du­man­lı oy bizim eller….
DOĞ­RU­SU;
Vay gö­re­sim geldi Ber­çe­nek seni
Aşık Mah­zu­ni'nin köyü için yaz­dı­ğı şiir ve bes­te­dir. O köyü anım­sa­mak is­te­mi­yor­lar. O köyü söy­ler­ler­se, Mah­zu­ni'yi de söy­le­mek zo­run­da­lar…En azın­dan de­ğiş­ti­ril­di­ği zaman…
BEYAZ GÜL-KIR­MI­ZI GÜL…
Beyaz gül kır­mı­zı gül gül­ler ara­sın­dan gelir
Yarim giy­miş beyaz asya Cuma na­ma­zın­dan gelir…
Doğ­ru­su
Beyaz gül kır­mı­zı gül, gül­ler ara­sın­dan gelir
Yarim giy­miş beyaz asya, sa­lı­na sa­lı­na gelir…
Yahu ya­ri­nin Cuma na­ma­zı ne­yi­ne. O sev­da­lı. Na­maz­la ni­yaz­la ne işi ola­bi­lir…

TÜRK­MEN GELİNİ
Ge­li­ni ge­li­ni Türk­men ge­li­ni
Öm­rüm­de gör­me­dim böyle ge­li­ni…
DOĞ­RU­SU
Ge­li­ni ge­li­ni Kür­dün ge­li­ni'dir…..?Bu­ra­da­ki Kürt yok sa­yıl­mış­tır.
Yine Yıl­maz Er­do­ğan'ın VİZON­TE­LE fil­mi­nin mü­zi­ği­ni yapan Kar­deş Tür­kü­ler eseri ZEMAR(Ağıt) ara­besk­çi­ler elin­de Leyla olup çıktı….
Bir örnek daha verip,bu­ra­yı geç­mek is­ti­yo­rum. Şu ünlü ara­besk­çi İbo var ya, CANE CANE diye bir türkü söy­ler…Tür­kü­nün son bö­lü­mün­de Pir Sul­tan'dan söz eder. Bu kez Pir Sul­tan daha teh­li­ke­siz gö­rül­müş. Çünkü parça Şivan Pe­r­wer'e ait­tir…Şivan Pe­r­wer bir söy­le­şi­sin­de, İbo'nun böyle hır­sız­lık­lar yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek, sö­zü­nü şöyle bağ­lar”Kı­ro­nun te­ki­dir….”

ZEYTİN YAĞLI YİYEMEM AMAN…
“Zey­tin­yağ­lı yi­ye­mem aman
Basma da fis­tan gi­ye­mem aman!”
Öyle em­per­ya­lizm kokar ki…
Ame­ri­ka­no­fil mar­ga­rin­le­ri­nin, süt toz­la­rı­nın ül­ke­ye ya­yıl­dı­ğı dö­nem­ler­dir. Z.?yağı Ana­do­lu top­rak­la­rı­nın kut­sa­lı­dır. Bu­ra­da onu kö­tü­le­me var­dır. Bu­ra­da basma var­dır. Nay­lon yok­tur. Bu konu hak­kın­da ay­rı­ca bir yazı ha­zır­lı­yo­rum.
Ama tür­kü­le­ri­miz bile bizi aşa­ğı­la­mak için ya­pıl­mış. Hala söy­le­nir. Bu tür­kü­yü duyar duy­maz ku­lak­la­rı­mı açar, üzü­le­rek bir daha din­le­rim.
Daha çok örnek var da , ne demek is­te­di­ği­mi an­lat­tım sa­nı­rım.
Tür­kü­le­ri türkü gibi din­le­me­niz di­le­ğiy­le


Bu yazı 746 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer