21-02-2020 Orhan Keskinsoy

Pan­to­lon is­te­di,tayt geldi..
18.02.2020 ta­rih­li ga­ze­te­ler­de oku­dum. Fo­toğ­raf KOR­KU­SUZ ) ga­ze­te­sin­den alın­mış­tır.
Hemen hemen her gün böyle ha­ber­ler oku­ruz ga­ze­te­ler­de. İnter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de ba­şı­mı­za gelen olay­lar bun­lar.
O halde ne ya­pa­lım:
-İnter­net­ten(uzak­tan) alış­ve­riş­ler­de,gü­ve­ni­ler si­te­ler­den alış­ve­riş yap­ma­lı­yız.
-Bu yet­mez di­ye­lim ki,gü­ve­ni­lir si­te­den alış­ve­riş yap­tık. İste­di­ği­miz ürün de geldi. Peki ürün kırık,ezik,çat­lak vb. gibi. Yani ayıp­lı ise ne ya­pa­ca­ğız?
Bu­ra­da kar­go­nun so­rum­lu­lu­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Re­sim­de gö­rü­len ha­ber­de krem is­te­di su geldi, pan­to­lon is­te­di tayt geldi. Ha­be­ri var. Ne malum di­ye­bi­lir sa­tı­cı veya sağ­la­yı­cı.
Peki ne yap­ma­lı?
-Ürü­nü(eğer hassa bir ürün­se-ilaç gibi,elekt­ro­nik gibi) ka­pı­da öde­me­li al­ma­lı.
-Bu da yet­mez kargo ya­nın­da açma hakkı olan bir fir­ma­dan al­ma­lı.
-Kar­go­nun so­rum­lu­lu­ğu de­miş­tik. Bazı kar­go­lar siz evde ol­maz­sa­nız bile,ürünü ka­pı­ya bı­ra­kıp gi­di­yor. Bu yan­lış­tır. Kar­go­yu(pa­ke­ti) kargo yet­ki­li­siy­le bir­lik­te açma hak­kı­nız var. zaten kar­go­yu ge­ti­re­nin gö­re­vi bu. Her kar­go­da, matbu TESLİM,TESPİT TU­TA­NA­ĞI var­dır. Ürü­nün pa­ra­sı­nı ver­miş ola­bi­lir­si­niz. Ka­pı­da ödeme ya­pa­cak ola­bi­lir­si­niz. Bu tes­lim fi­şi­ne kargo yet­ki­li­si “Ürü­nün sağ­lam ol­du­ğu­nu,bu şe­kil­de tes­lim edil­di­ği­ni veya ürün­de kırık,çat­lak vs. ol­du­ğu­nu yaz­mak zo­run­da­dır.) Çünkü sizin hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin 14 için­de cayma hak­kı­nız bu­lun­mak­ta­dır.
Tek­rar söy­lü­yo­rum,kar­go­nuz­dan TESLİM,TESPİT TU­TA­NA­ĞI is­te­yin.
-Kar­go­nun öteki so­rum­lu­lu­ğu­na ge­lin­ce; al­dı­ğı­nız firma uy­du­ruk,sahte çıktı. Mü­te­sel­sil(zin­cir­le­me) ola­rak kar­go­ya gi­de­cek­si­niz. Çünkü kargo malı tes­lim alır­ken,kim­den al­dı­ğı­nı TC Kim­lik nu­ma­ra­sıy­la al­mış­tır. O sizi sa­tı­cı­ya gö­tü­re­cek­tir. Eğer kargo ve yet­ki­li­si bun­dan ka­çı­yor­sa,sav­cı­lı­ğa suç du­yu­run­da bu­lu­nun. Çünkü bu­ra­da ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık dev­re­ye gir­mek­te­dir.
He­pi­ni­ze geç­miş olsun!


Bu yazı 2237 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer