05-09-2019 Orhan Keskinsoy

 

*Bi­rin­ci so­rum­lu Sağ­lık Ba­ka­nı­dır.
*Has­ta­ya müş­te­ri gibi dav­ra­nıl­ma­sı­nı is­te­yen hü­kü­met po­li­ti­ka­la­rı­dır…
-Has­ta­ne­ler­de kuy­ruk­la­rı kal­dır­dık!
-Sağ­lık me­se­le­si­ni kö­kün­den hal­let­tik.
-Es­ki­den şöy­ley­di,şimdi böyle…
Bun­la­rı yıl­lar­dır din­ler ol­muş­tuk. Has­ta­ne­ler,özel­lik­le özel has­ta­ne­ler tık­lım tık­lım. Asıl ko­nu­ya gel­me­den,bir iki cümle etmek is­ti­yo­rum.
Evet,bu ül­ke­de yıl­lar­ca has­ta­ne kuy­ruk­la­rı ya­ra­tıl­dı. Ya­ra­tıl­dı söz­cü­ğü­nü bi­le­rek seç­tim. Dünya ilaç te­kel­le­ri ve özel­leş­tir­me şam­pi­yon­la­rı, böyle is­te­di­ler. En basit tah­lil­ler ya­pı­la­maz oldu. Gün­ler aylar son­ra­sı­na gün ve­ril­di. (Şimdi fark­lı değil…)
İlk za­man­lar,dev­let özel has­ta­ne­le­ri özen­di­rip,bu has­ta­ne­le­ri des­tek­le­di. Yani açık­tan para akıt­tı. İnsan­lar kuy­ruk bek­le­mek­ten­se,bir özel has­ta­ne­ye gidip,bir­kaç lira verip,her işini yap­tı­rıp evine döner oldu. Artık o da müm­kün değil!
Bir şey var ki,önü­müz­de­ki gün­ler­de,yıl­lar­da in­san­lar “Yan­dım anam!”derse kimse şa­şır­ma­sın. İlk baş­lar­da özel has­ta­ne­ler­de alı­nan üc­ret­ler makul iken,şimdi çe­kil­mez hal al­mış­tır.
Gelin sı­ra­sıy­la an­la­ta­lım.;
En ya­kı­nı­nız­da­ki(Muğla,Mar­ma­ris di­ye­lim) bir has­ta­ne­ye git­ti­niz. Gi­riş­te hemen 90 TL alı­yor­lar(has­ta­ne­si­ne göre de­ği­şi­yor­muş!),sonra bir 80 TL daha. Bu ne? Tah­lil­ler için. Es­ki­den bir kez para öde­nir­de,giriş üc­re­ti geç­ti­ği­miz yıl­lar­da bu 70 TL fa­lan­dı. Başka bedel öden­mez­di. İş çok yasal değil ki bir de size şöyle bir ta­ah­hüt­na­me im­za­la­tı­yor­lar:
…Sağ­lık hiz­me­ti su­nu­cu­su ola­rak ku­ru­mu­nuz ile Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı­lan söz­leş­me uya­rın­ca alı­na­cak ilave ücret hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­dim.
Öde­di­ğim ilave üc­ret­le­ri Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­dan hiç­bir şe­kil­de talep et­me­ye­ce­ği­mi beyan, kabul ve ta­ah­hüt ede­rim…”
Ya­zık­tır,gü­nah­tır. Bu ülke in­sa­nı­na bu reva mıdır?
Bir kere bu be­del­ler zo­run­lu de­ğil­miş…Öyle ol­say­dı bu yük­len­me bel­ge­si­ne gerek kal­maz­dı. İkin­ci­si ve en önem­li­si. Bu ta­ah­hüt­na­me­nin yasal ola­rak hiç­bir ge­çer­li­li­ği yok­tur. Yarın açı­la­cak bir da­va­da tü­ke­ti­ci(hasta) ola­rak bunu yok sa­ya­bi­lir­si­niz. Çünkü,hu­kuk­ta ki­şi­nin ken­di­si aley­hi­ne ver­di­ği beyan ge­çer­siz­dir( iti­raf gibi,if­şa­at gibi du­rum­lar hariç) Yani kişi bir ta­ah­hüt verip”beni asa­bi­lir­si­niz”derse bunu ya­pa­maz­sı­nız…Veya dev­let­çe ön­gö­rül­müş bir üc­re­ti(maaş vs) “hayır ben bunu is­te­mi­yo­rum,daha düşük ücret verin…”ta­ah­hü­dün­de bu­lun­sa da hu­ku­ki ge­çer­li­li­ği yok­tur.
Bu du­ru­mu araş­tı­rıp,örnek bir dava aç­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Siz­le­ri de bil­gi­len­di­re­ce­ğim.
Sonuç ola­rak: tıpkı eği­ti­mi­miz gibi,eko­no­mi­miz gibi,sağ­lık­ta da durum pek içi açıcı değil. Ba­ka­na du­yu­ru­lur di­ye­ce­ğim de,onun has­ta­ne­le­ri özel mi özel,tah­sis­ler güzel mi güzel!


Bu yazı 4619 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer