20-05-2019 Orhan Keskinsoy

Pa­ta­tes; pi­rinç,buğ­day ve mı­sır­dan sonra dün­ya­da en çok kul­la­nı­lan seb­ze­le­rin ba­şın­da­dır.
A,C,K ,B6 ve E vi­ta­mi­ni ba­kı­mın­dan, ay­rı­ca fo­lat­lar açı­sın­dan da zen­gin­dir.
FOLAT: b-9 vi­ta­mi­ni. Kan hüc­re­si olu­şu­mun­da et­ki­li­dir. Fa­sul­ye,fın­dık,be­zel­ye,por­ta­kal,limon,muz,kavun ve çi­lek­te bolca bu­lu­nur.
Pa­ta­tes aynı za­man­da kal­si­yum,demir,mag­nez­yum içer­mek­te­dir.
Bu ya­zı­yı pa­ta­te­sin fay­da­la­rı için yaz­ma­dık. Teh­li­ke­yi an­lat­mak için yaz­dık. Bu değin fay­da­lı olan bir besin mad­de­si nasıl teh­li­ke­li olu­yor?
Evi­niz­de­ki veya de­po­da­ki pa­ta­tes, uzun süre kal­dık­tan sonra üze­rin­de yeşil le­ke­ler olu­şur, fi­liz­le­nir. İşte teh­li­ke bu­ra­da­dır.
Bu fi­liz­le­nen ve yeşil olan le­ke­ler so­la­nin de­ni­len bir zehir oluş­tu­rur.
SOLANİN:Acı ve ze­hir­li olan(gly­co-al­ka­lo­id) pa­ta­tes sür­gü­nü ve do­ma­tes­te bu­lu­nur.
Uyuş­tu­ru­cu et­ki­sin­den do­la­yı epi­lep­si te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.
Küçük mik­tar­da dahi çok ze­hir­li­dir.
Ay­rı­ca;
*Mide bu­lan­tı­sı, kusma, ishal, mide kramp­la­rı, boğaz yan­ma­sı, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si gibi be­lir­ti­le­ri var­dır.
O ne­den­le, fi­liz­len­miş ve üze­rin­de yeşil le­ke­ler bu­lu­nan pa­ta­tes­le­ri tü­ket­me­yi­niz…


Bu yazı 4975 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer