18-07-2019 Orhan Keskinsoy

*Git­ti­ği­niz lo­kan­ta­ya ne kadar gü­ve­ni­yor­su­nuz?
*Ye­dik­le­ri­ni­zin sağ­lık­lı ol­du­ğun­dan emin mi­si­niz?
He­pi­miz zaman zaman dı­şa­rı­da yemek yi­yo­ruz. Arada sı­ra­da bir iki tek atı­yo­ruz. Ancak,çok küçük,çok önem­siz gibi gör­dü­ğü­müz öyle küçük şey­ler var ki, sizin ba­şı­nı­za iş aça­bi­lir.
Dur­duk yerde ishal olu­yor­su­nuz. Mi­de­niz bo­zu­lu­yor, ya­hut­ta kabız olu­yor­su­nuz. Hiç­bir neden bu­la­mı­yor­su­nuz. O gün­düz ye­di­ği­niz ye­mek­ten,akşam ki atış­tır­ma­lık­lar­dan ol­ma­sın!...
Neyse ben dos­ta­ne bir iki anım­sat­ma ya­pı­yım;
*Bazen bira içer­si­niz, fın­dık,fıs­tık ge­ti­rir­ler. Bun­la­rın çoğu iş­let­me­nin ik­ra­mı­dır! Eğer artan varsa, çoğu iş­let­me­ci bunu çöpe atmaz. Tek­rar kul­la­nıl­mak üzere içe­ri­de­ki­le­rin içine geri atar. Dü­şü­nün bir kez, kaç ki­şi­nin eli değ­miş­ti…
*Rakı da sıcak içil­mez ki canım,getir ora­dan buz…Evet mus­luk su­yun­dan ya­pı­lan buz­lar her türlü sağ­lık so­ru­nu­na yol aça­bi­lir. Eğer soğuk bir şey içmek is­ti­yor­sa­nız(rakı me­se­la) do­lap­ta so­ğu­tul­muş olsun. Buz gibi de su… Hatta Aydın boy­san şöyle derdi”Buz­do­la­bı­nız­da ök­sü­rük şu­ru­bu­na yer ol­ma­sın ama ra­kı­ya olsun”
*Marul,may­da­noz gibi ye­şil­lik­le­ri ge­ti­ren gar­so­na ri­ca­da bu­lu­nup,bir kez daha mus­luk­tan ge­çir­me­si­ni is­te­yin. Daha önce yı­kan­mış ve bek­le­til­miş ye­şil­lik­ler üzer­le­ri­ne kir top­la­ya­bi­lir.
*Size bir öne­ri­de bu­lun­mak is­ti­yo­rum. Ma­sa­yı top­la­yan hiz­met­li­ler, top­la­dık­la­rı, me­ze­le­ri,kuru ye­miş­le­ri ya­nı­nız­da çöpe atı­yor­sa öyle yer­ler­de yemek ye­me­ye bakın
*Ke­mik­li tavuk eti­nin dışı pişip,içi çiğ ka­la­bi­lir. Teh­li­ke­li­dir. Çok piş­miş is­te­yin. Hatta evde de bunu yapın
*Zin­cir ma­ğa­za yi­ye­cek­le­rin­den uzak durun. Hemen hemen %99'u sağ­lık­sız­dır!
*Yi­ye­cek­ler­de sos kul­lan­ma­yın. Evde de kendi yap­tı­ğı­nız sos­la­rı kul­la­nın.
*Eğer balık yi­ye­cek­se­niz çok bü­yük­le­ri­ni değil, daha küçük olan­la­rı ter­cih edin. Ör­ne­ğin; kal­kan ba­lı­ğı, tran­ça,kılıç ba­lı­ğı vs gibi büyük ba­lık­lar ye­ri­ne is­tav­rit, mez­git,te­ki­ri ter­cih edin. Artık don­du­rul­muş hamsi her zaman bu­lu­nu­yor. Ter­cih ede­bi­lir­si­niz.Şim­di­lik bu kadar…
Sağ­lık­lı bes­le­nin,sağ­lı­cak­la kalın 


Bu yazı 5930 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer