29-07-2019 Orhan Keskinsoy

 

 


Bu ya­zı­yı özel­lik­le kızı,kız ar­ka­da­şı,ka­rı­sı(eşi) olan her­ke­sin oku­ma­sı­nı ve pay­laş­ma­sı­nı is­ti­yo­rum
-Ara­ba­nız­da bu­lun­du­ra­ca­ğı­nız plas­tik su şi­şe­sin­de­ki su çok teh­li­ke­li­dir:::
-Plas­tik su şi­şe­le­ri Sheryl CroW'un göğüs kan­se­ri ol­ma­sı­nın en büyük ne­de­ni­dir,
-Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra göre,plas­tik şi­şe­ler özel­lik­le Avust­ral­ya'da yük­sek sa­yı­da gö­rü­len göğüs kan­se­ri va­ka­la­rı­nın en büyük ne­de­ni­dir
-Ka­dın­lar ara­ba­lar­da bı­ra­kıl­mış plas­tik su şi­şe­le­rin­den su iç­me­me­li­dir­ler,
-Bi­lim in­san­la­rı;”yük­sek sı­cak­lık ve şişe plas­tik­le­rin­de­ki belli kim­ya­sal­lar göğüs kan­se­ri­ne neden ola­bi­lir”
-Bir kez daha yi­ne­le­ye­lim,lüt­fen dik­kat­li olun ve ara­ba­da bı­ra­kıl­mış plas­tik şi­şe­ler­den su iç­me­yin
-Yük­sek sı­cak­lık plas­ti­ğin için­de­ki tok­sin­le­ri suya ve yi­ye­cek­le­ri­mi­ze ge­çi­ri­yor ve dok­tor­lar bu tok­sin­le­ri kan­ser­li hüc­re­le­ri­mi­zin et­ra­fın­da ko­lay­lık­la göz­le­ye­bi­li­yor­lar..
-Müm­kün­se;pas­lan­maz çe­lik­ten bir ter­mos ya da cam­dan ya­pıl­mış şi­şe­ler,kap­lar kul­la­na­lım!
-Mik­ro­dal­ga fı­rın­la­rı­na plas­tik tabak ve ku­tu­la­rı koy­ma­yı­nız!...
-Plas­tik su şi­şe­le­ri­ni buz­lu­ğa koy­ma­yı­nız!...
-Plas­tik tabak ör­tü­le­ri­ni(SARAN WRAP,STREÇ v.b) mik­ro­dal­ga fı­rı­nı­na koy­ma­yı­nız
-Di­oxin isim­li kim­ya­sal madde kan­se­re neden olur,özel­lik­le göğüs kan­se­ri,
-Di­oxin mad­de­si vü­cu­du­muz­da­ki hüc­re­ler için bir ze­hir­dir.
-Plas­tik şi­şe­le­ri için­de su var­ken don­dur­ma­yı­nız,Bu du­rum­da plas­tik için­de­ki Di­oxi­ni açığa çı­kart­mak­ta­dır.
-Yi­ye­cek­le­ri­mi­zi mik­ro­dal­ga­da plas­tik ku­tu­lar için­de ısıt­ma­yı­nız
-Bu özel­lik­le için­de yağ olan yi­ye­cek­ler için daha önem­li­dir.
-Yağ,yük­sek sı­cak­lık ve plas­tik­le­rin bir araya gel­dik­le­rin­de di­oxin açığa çı­kart­tık­la­rı­nı ve bunun vü­cu­du­muz­da­ki hüc­re­le­re geç­ti­ği iddia edil­mek­te­dir,,
-Mic­ro­wa­ve (mik­ro­dal­ga) için hazır üre­til­miş çabuk ısı­tı­la­bi­len yi­yecek pa­ket­le­ri­ni başka bir kaba ak­ta­ra­rak ısı­tı­nız.Kağıt çok kötü bir mal­ze­me değil,ancak için­de ne ola­bi­le­ce­ği­ni hiç­bir zaman bi­le­me­yiz.
-Bazı zin­cir(fast food) res­to­ran­la­rı yakın geç­miş­te plas­tik ku­tu­lar­dan ka­ğı­da geç­ti­ler.Bunun en büyük ne­de­ni di­oxin so­ru­nu­dur.
-Ay­rı­ca,saran Wrap veya streç ismi al­tın­da sa­tı­lan tabak ve ku­tu­la­rın üze­ri­ne ört­tü­ğü­müz ince plas­tik film de mik­ro­dal­ga fı­rı­nı­na gir­di­ğin­de diğer plas­tik­ler kadar teh­li­ke­li­dir.
-Mik­ro­dal­ga­da yi­yecek ısın­la­nır­ken yük­sek sı­cak­lık­lar ince plas­ti­ği eri­te­bi­lir ve eri­miş plas­tik yi­ye­ce­ği­mi­ze ka­rı­şa­bi­lir(Zaten kan­se­ri tütün değil,si­ga­ra yap­mak­ta­dır diyor bilim in­san­la­rı,si­ga­ra­nın ka­ğı­dı­nın için­de­ki plas­tik veya ka­ğı­dın ya­kıl­ma­sı,tabii tütün gibi sa­tı­lan kim­ya­sal ka­rı­şım­lar da ca­ba­sı .Bir şey daha kan­ser yapan Ame­ri­kan tü­tü­nü­dür. Ame­ri­kan tü­tü­nü kal­si­yum sül­fat güb­re­si ol­ma­dan üre­ti­le­mez. Kal­si­yum sül­fat başlı ba­şı­na bir kan­ser mad­de­si­dir))
-Mik­ro­dal­ga kul­la­nır­ken yi­yecek kap­la­rı­nı­zı plas­tik ye­ri­ne kağıt havlu ile ör­tü­nüz.
(Prof.?Dr.?Cen­giz Camcı'nın uzun ma­ka­le­sin­den ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­lan­mış­tır)
Küçük bir bil­gi­yi de pay­laş­mak is­ti­yo­rum:ABD li bilim adam­la­rı “KAN­SER DİYE BİR HAS­TA­LIK YOK­TUR,VÜ­CUT­TA B17 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VAR­DIR” DİYOR
BU' VİTAMİNİ KA­YI­SI ÇEKİRDEĞİ,ACI­BA­DEM,LİMON VE EN ÇOK BUĞ­DAY ÇİM'İNDE BU­LUN­MAK­TAY­MIŞ…..
NOT:Bu ya­zı­yı tüm ta­nı­dık­la­rı­nı­za gön­de­ri­niz…. 


Bu yazı 5481 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer