01-08-2019 Orhan Keskinsoy

*Özel­lik­le yaz ay­la­rın­da bu­ra­da tatil ya­pan­lar…
*Unut­ma­yın ki, bu­ra­sı da sizin top­ra­ğı­nız­dır…
Es­ki­den biz ona “adab-i mu­aşe­ret” di­yor­duk. Ye­ni­ler “görgü ku­ral­la­rı” diyor. Hiç de­ğil­se bun­la­ra bari uya­lım.
Bakın ne­ler­den söz edi­yo­rum;
*Oto­büs du­rak­la­rın­da,si­ga­ra içil­mez. Ora­lar da in­san­la­rın toplu ya­şa­dı­ğı yer­ler­dir.
*Oto­büs gel­di­ğin­de sı­ra­ya gi­ri­lir. Ki, siz bunu büyük şe­hir­ler­de kimse söy­le­me­den ya­pı­yor­su­nuz.. Neden bu­ra­da uy­mu­yor­su­nuz? On da­ki­ka­lık bir yol gi­de­cek­si­niz. Ayak­ta git­se­niz ne olur? Zaten kimse ayak­ta kal­mı­yor. En­gel­li,ha­mi­le ve yaş­lı­la­ra yer ve­ri­li­yor.
*Oto­büs için­de ön sı­ra­dan arka sı­ra­ya laf ye­tiş­tir­mek ayıp değil mi? Mil­let sizin iliş­ki­le­ri­ni­zi,kek­le­ri nasıl yap­tı­ğı­nı­zı din­le­mek zo­run­da mı? Gü­rül­tü kir­li­lik­le­rin en bü­yük­le­rin­den bi­ri­dir.
*Kö­pek­le­ri­ni­zi Datça'nın her ye­rin­de gez­di­re­bi­lir­si­niz. Kö­pek­le­ri­ni­ze sahip çık­tı­ğı­nız için te­şek­kür ede­riz. Ancak, yü­rü­yüş yol­la­rı, cad­de­ler,so­kak­lar sizin kö­pe­ği­ni­zin umumi tu­va­le­ti de­ğil­dir.
*Kö­pek­le­ri­ni­zi de­ni­ze so­ku­nuz. Ancak,in­san­la­rın de­ni­ze gir­di­ği yer­ler­de kö­pek­ler de­ni­ze so­kul­maz.
*Çev­re­yi kir­le­ten­le­re karşı du­yar­lı olun. “Bana ne,gel­sin Be­le­di­ye hal­let­sin!” ko­lay­cı­lı­ğı­na kaç­ma­yın!
*Oto­mo­bi­li­ni­zi cad­de­le­re, özel­lik­le oto­büs du­rak­la­rı­na park et­me­yi­niz. Böyle ya­pan­la­rı da 155'i ara­ya­rak ihbar edi­niz. Bu­ra­da her­kes ya­şı­yor. Sa­de­ce oto­mo­bi­li olan­lar değil!
*Unut­ma­yın ki,bu­ra­sı he­pi­mi­zin ortak bir top­ra­ğı­dır. Ne kadar özen­li dav­ra­nır­sak,bir­bi­ri­mi­ze ne kadar say­gı­lı dav­ra­nır­sak,o kadar güzel bir yaşam alanı ya­rat­mış olu­ruz.
Çünkü; pay­laş­mak gü­zel­dir. Bu da kar­şı­lık­lı sevgi ve say­gı­dan geçer! 


Bu yazı 5504 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer