08-07-2019 Orhan Keskinsoy

(At­la­rı da Vu­rur­lar…)
*Ka­pi­ta­liz­min Ah­la­kı Pi­ya­sa­dır…
*Ka­pi­ta­lizm göl­ge­si­ni sa­ta­ma­dı­ğı Ağacı Keser…
*Ka­pi­ta­lizm in­san­la­rın da etin­den, sü­tün­den,yu­mur­ta­sın­dan,de­ri­sin­den her şe­yin­den fay­da­la­nır…
AT­LA­RI DA VU­RUR­LAR…” Ho­ra­ce Mccoy ro­ma­nı­dır. Aynı ro­mandan uyar­la­na­rak si­ne­ma­ya ak­tı­rıl­mış­tır. En iyi oy­na­yan iki oyun­cu Jane Fonda ve Mic­ha­el Sar­ra­zin 'dir bana göre.
Za­ma­nın ka­pi­ta­list sis­te­mi­ni çok iyi an­la­tır. Öyle ya, ya­ra­la­nan,sa­kat­la­nan at­la­rı vur­duk­la­rı­na göre, ka­pi­ta­list sis­tem­de “yo­ru­la­nı da vur­mak ge­rek­mek­te­dir…”Filmi bir kez daha mut­la­ka bulup iz­le­yin…
Zaman zaman TV de ya­yın­la­nan Sur­vi­vor adlı ya­rış­ma­yı iz­le­dim. O kadar iğ­ren­dim,o kadar nef­ret ettim ki an­la­ta­mam. Bun­la­rı si­zin­le pay­laş­mak için so­nu­na kadar takip ettim.
Bu yıl Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan ya­rış­ma­sı diye baş­la­dı.
Daha sonra Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan kar­ma­sı ya­pıl­dı. Niye? Çünkü Yu­na­nis­tan­lı oyun­cu­lar hem kül­tür, hem in­sa­ni bakış açısı ba­kı­mın­dan bi­zim­ki­ler­den ön­dey­di. Hiç de­ğil­se ka­rış­tı­rıp,ba­rış­tı­ra­lım man­tı­ğı ha­kim­di. Gerçi bu oyunu oy­na­tan­la­rın in­san­lık,kül­tür, dav­ra­nış hiç umu­run­da de­ğil­dir. On­la­rın derdi, oyun­dan sonra da bun­lar­dan nasıl ya­rar­la­nı­rım man­tı­ğı­dır.
Sur­vi­vor'a kötü adam koy­mak neden ge­rek­li?
Dü­şü­nün bir kez, Mal­ko­çoğ­lu kı­lı­cı­nı Dan­yal To­pa­tan ol­ma­say­dı kime sal­la­ya­cak­tı. Yıl­maz Güney mer­mi­le­ri­ni Ha­ya­ti Ham­za­oğ­lu ol­ma­say­dı kime say­dı­ra­cak­tı…Tabii Erol Taş, Önder Somer…ve on­lar­ca­sı sa­yı­la­bi­lir…Peki ka­dın­lar­dan..?Suzan Avcı, Aliye Rona, Dic­le­han Baban, Sevda Fer­dağ gi­bi­le­ri…
Sur­vi­vor'da (özel­lik­le Tür­ki­ye ka­nadın­da ) bun­lar göz önüne alı­nı­yor. Erol Taş­lar­dan, Önder So­mer­ler­den, Suzan Av­cı­lar­dan mut­la­ka bu­lu­nu­yor. Ki ya­rış­ma­dan sonra da bun­la­rın etin­den,de­ri­sin­den fay­da­la­nıl­sın. İster­se­niz ya­yın­cı ku­ru­lu­şa bakın, prog­ram yapan tüm su­nu­cu­lar daha önce Sur­vi­vor ya­rış­ma­sın­dan ge­len­ler­dir.
Peki neden Yu­nan­lı ya­rış­ma­cı­lar böyle de­ğil­ler. On­la­rın Zor­ba­la­rı yok mu? Tabii var…Ama bu­ra­ya ge­ti­ril­mi­yor­lar. Zaten Sur­vi­vor' da ye­te­ri kadar kir­le­ni­yor­lar. Bir de böy­le­le­ri­ne ta­ham­mül edil­mi­yor.
Peki bu se­ne­nin kötü adam­la­rı kim­ler­di?
ZEKİ ÇEVİK, AMA AH­LAK­SIZ… 

Bana göre,en han­zo­su,yon­tul­ma­mı­şı yani Erol TAŞ'ı Deli Hik­met la­kap­lı ki­şiy­di. Ondan sonra gelen de Bora de­ni­len eski fut­bol­cuy­du. O biraz daha Önder Somer tip­liy­di. Tek­nik faul ya­pı­yor­du. Öteki gibi bo­dos­la­ma gir­mi­yor­du. Peki Suzan Avcı,Aliye Rona var mıydı? Evet Büşra ve Seda…
SMS LERE HİÇ AMA HİÇ GÜ­VENMİYORUM…
Seda'ya bi­rin­ci­lik ve­ri­le­cek­ti. Vic­dan öne geçti. Tabii ya­yın­cı­la­rın vic­da­nı değil,ka­mu­oyu­nun. Da­ha­sı Seda'nın ile­ri­de eti,sütü,de­ri­si vs. ya­yın­cı­la­ra yet­me­ye­bi­lir­di. O ne­den­le hi­ka­ye­si olan biri ge­re­kir­di. Onu da bul­du­lar. Esas Oğlan YUSUF!...?Hak etti mi? Etti! İste­nir­se en­gel­le­nir­di. Nasıl mı?
Bil­mem ne no­te­ri­ne giden SMS sa­yı­sı so­ru­lu­yor. Di­ye­lim ki, on bin. Bir hesap ya­pı­lı­yor. Zaten GSM şir­ket­le­riy­le Sms üze­rin­den pa­zar­lık­lar ya­pı­lı­yor. Şu ka­dar­dan son­ra­sı bu fi­ya­ta diye. 5 bin SMS is­te­ni­len adama atı­lı­yor…Ve is­te­ni­len şam­pi­yon çı­ka­rı­lı­yor.Bu mü­zik­te de ya­pı­lı­yor, başka şey­ler­de de…
Vee..?bu ya­pım­lar top­lum için çok kötü,çok teh­li­ke­li,çok uyuş­tu­ru­cu ya­yın­lar­dır…Onu da ile­ri­de an­lat­mak üzere.


Bu yazı 5947 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer