15-04-2022 Puya Sevi Mimiroğlu

Belki ha­tır­lar­sı­nız… İtal­yan sa­nat­çı Ma­uri­zio Cat­te­lan'ın du­va­ra bant­la ya­pış­tı­rıp 120 bin do­la­ra sat­tı­ğı muzu her­kes ko­nuş­muş­tu. Bu bir mo­dern sanat mı yoksa şar­la­tan­lık mı? Ke­sin­lik­le sanat değil kötü bir mi­zan­sen di­yen­ler oldu. Fakat dünya ça­pın­da büyük ses ge­tir­miş­ti. Mo­dern sa­na­tın artık tek­rar­dan ma­sa­ya ya­tı­rıl­ma­sı ön­gö­rül­müş­tü. Şüp­he­siz bu­ra­da muz ol­duk­ça ünlü oldu. Son­ra­sın da Miami'deki Art Basel sanat fu­arın­da ser­gi­le­nir­ken bir zi­ya­ret­çi ta­ra­fın­dan ye­nil­di. O gün orada ser­gi­le­nen per­for­mans, tüm sanat eser­le­ri­ni göl­ge­de bı­ra­ka­rak ta­ri­hi bir imza attı. Ve ke­sin­lik­le ba­şa­rı­lı bir ça­lış­may­dı. Sa­nat­çı is­te­di­ği et­ki­yi faz­la­sıy­la ya­rat­mış­tı...
Gü­nü­müz de top­lum hiç ol­ma­dı­ğı kadar po­pü­ler çağın nef­sin­den et­ki­le­ni­yor ve hemen uy­gu­la­ma­ya ge­çi­yor. Bu da mo­dern sa­nat­ta, kes­kin çiz­gi­ler­le çi­zi­len değer sis­te­mi­nin sı­nır­la­rı­nı tek­rar­dan göz­den ge­çir­me­miz ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­tı­yor.
''Kimi in­san­lar site adı ve­ri­len, bir­bi­ri­nin ay­nı­sı tek­dü­ze ko­nut­la­rı be­ğen­me­dik­le­ri­ni söy­lü­yor­lar, ama sanat ga­le­ri­le­rin­de­ki bir­bi­ri­nin ay­nı­sı sıra sıra ku­tu­la­ra hay­ran­lık­la ba­kı­yor­lar.'' Her­mann BROCH
Ka­çı­mız Remb­randt'ı değil de Ra­usc­hen­berg'i , Bach'ı değil de Cage'i ter­cih ede­riz cid­den? Bir mü­ze­ye ya da kon­ser sa­lo­nu­na adı­mı­mı­zı at­tı­ğı­mız­da bir es­te­tik ki­li­se­si­ne, ulvi ve ol­duk­ça ür­per­ti­ci bir me­zar­lı­ğa gi­ri­yor, Le­onar­do ve Van Gogh'un, Pa­lest­ri­na ve Be­et­ho­ven'ın el ele tu­tuş­tu­ğu bir za­ma­na doğru yol­cu­luk edi­yo­ruz. Bu ço­ğun­luk­la ne­re­dey­se din­sel bir saygı ve hür­met­ten, ama aynı za­man­da da be­lir­li bir ka­yıt­sız­lık­tan kay­nak­la­nır. Çünkü ger­çek­ten önem­li ola­nın başka bir şeyde yat­tı­ğı­nı his­se­de­riz. Ko­run­ma­ya muh­taç olan şey tam da artık dün­ya­mız­da­ki ye­ri­ni kay­bet­ti­ği için ko­ru­nu­yor­dur, bu ne­den­le de ona özel bir yer ver­mek ge­rek­mek­te­dir. Ge­nel­lik­le de yük­sek bir bedel öde­ye­rek


Bu yazı 712 defa okunmuştur.



Puya Sevi Mimiroğlu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer