01-01-1970 Rafet Laçin
Rafet Laçin

Rafet Laçin

SİYAH BEYAZ - YOLSUZLUK İLÇEMİZDE EVRİMLEŞTİ

                  Büyük bir umutla 2012 yılı Anayasa yılı olacak diye heyecanla yazmıştım birkaç kez! Yanılmışım, özür diliyorum okurlarımdan. Ancak şimdi Datça Belediyesinin uy-gulamalarını gördükçe, aldikları “zata mahsus kararlarını duydukça, yasaları göreceli yo-rumluyarak kişilere göre sonuçları belirlemelerine şahit oldukça, Anayasanın ve yasaların öneminin olmadığını, önemli olan zihniyetin değişmesi gerektiği” gerçeğini anlamış bulunmaktayım.
Şener Tokcan'nın “dürüst aile saygınlığının” algısı altında bile barınamıyacak ka-dar aykırı, adaletsiz, kişiselleşmiş, görev yapma metotları büyük tedirginlik yarat-maktadır. İki komşu esnaf için ayrı ayrı, iki rakip inşaatçı için ayrı ayrı, kısacası her kişinin politik yaklaşımına, sosyal yapısına, yakınlık ve yandaşlık konumuna, göre kararlar alını-yorsa! Bunun adına yoluzluk denir. Belediye Başkanının muhtemelen vakıf olamadığı bu usul suluklar nedeni ile CHP İlçemizde yolsuzlukları ve rüşvetin, yöntemini değiştirerek! Rant edinme ve nemalanma yönünde evrimleştirmiştir.
    Bütün Dünya dev adımlarla Demokrasiyi geliştirmek, vatandaşının hak, hukuk, özgürlük, değerlerini güvence altına almak için olağanüstü bir çalışma, araştırma, ge-liştirme, şartlarını oluştururken! Bizde ise hala Kendisine yalakalık yapana, yandaşına, ya-kınına, kişinin imtiyazlı durumuna uygun davranılarak, yüzlerce yıl önceki alışkanlıkları-mızın yaratığı “feodaliteye, tabulara, vesayetlere, korkulara” yenik düşerek, yanı statükonun devamına kolaylığına 
Yenilikçiliğin ve değişimciliğin şartlarını oluşturan! Bu günün ezber bozma şo-kunun uygulama döneminin yaratığı kargaşa görevde; zahmet, endişe, özveri, olağanüstü çalışmayı gerektirmektedir. Oysa statükocu yönetim için çok emek, çaba, sarf etmeden es-ki alışkanlıklarının devamında yana bir çaba yeterli görülmektedir.
Genetiğinde sınıfsal ihtirasın bulunduğu, Vatan, Millet, sevdası çekiyormuş gibi görün-seler de inanmayın, aslı yok. Gerçek neden İktidarın, değişimci, muhafazakar, ruhu ile elde ettiği iktidarın, muhalefetin Devletçi, baskıcı, ırkçı, anlayışlarının örtüşmemesi’ nden kay-naklanan sürekli muhalefete kalma durumudur. Hizip yaratma alışkanlıklarıyla “Sanki ileri demokrasi arayışı varmış gibi görünüp, aslında hiçbir şey üretmeden, halkın yararını gözetmeden, hamaset yapıp Ankara’da yolsuzluk var” naralarını atarak! Aslında kendi yolsuzluklarını örtmeye, kamufle etmeye, çalışmak-tadırlar.
Nitekim on beş yıllık ilçemizin idaresindeki yaratıkları, salaş, mezbele, sefalet, kayırma, adaletsizlik, tabloları ortada! “Kendilerinin İl-çe yönetimi dönemi içinde” zenginleşmesi veya gelir sahibi olmadan, ekonomik sıkıntı çekmeden, kayıt dışı geçinmelerinin yanı sıra! Halkın ise fakirleşmesi veya atadan, dededen, kalan kaynaklarını tüketerek ge-çinmesi şans, kader, tesadüfü, asla değildir.
    Böylesine üçüncü Dünya ülkelerinin sorumluluklardan kaçma, teokratik yönetimlerin zamana göre davranma alışkanlıklardan vazgeçil-meli. Ülkemizin de Dünya meselelerinde, bölgesel sorunlarda aranır et-kili bir müdahil olarak yer almaktadır. Umuyor ve diliyorum ki! İlçe yö-netimimizde sağlıklı, tarafsız, içten, bir değerlendirme yapar! Geçen za-man, gelişen bilim, yenilenen teknoloji, İnsanların ihtiyaç ve beklen-tilerinden her gün yeni bir gereksinim, yeni bir ihtiyacın doğmasına ön-cülük eder, çağa uygun gelişmeleri İnsanların kullanılışına sunar, taraf-sız algı akışını kolaylaştıran uygulama ve çalışmaların tamamını deği-şimci ve yenilikçi bir zihniyetle sergiler.  
                          


Bu yazı 41213 defa okunmuştur.



Rafet Laçin Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer