17-06-2021 17:27 GÜNDEM

DATÇA'NIN %75'i AŞI­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : İlk İşimiz Aşı Randevusu Almak Olsun 40 yaş üstü ve yaş sı­nı­rı ol­ma­yan tüm SGK' ya ka­yıt­lı ça­lı­şan­lar için, Co­vid-19 aşı ran­de­vu­la­rı açıl­dı.

                   DATÇA'NIN %75'i AŞI­LAN­DI

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca' nın yap­tı­ğı açık­la­ma son­ra­sı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na ka­yıt­lı tüm ça­lı­şan­lar ve 40 yaş üstü va­tan­daş­la­rın, 182 , e-Nabız  ve tüm Tür­ki­ye'ye hiz­met veren Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS)  üze­rin­den Co­vid-19 aşı ran­de­vu­su alı­na­bi­lecek.
Datça Dev­let has­ta­ne­sin­de gö­rev­li bu­lu­nan yak­la­şık 130 per­so­ne­lin hepsi aşı ko­nu­sun­da se­fer­ber olmuş du­rum­da.
Edin­di­ği­miz bil­gi­ye göre aşı­la­ma 'da Muğla il ge­ne­lin­de, hedef nüfus ora­nı­nın en ba­şa­rı­lı ol­du­ğu ilçe Datça. Dev­let Has­ta­ne­miz­de 5 aşı odası ve aynı anda 30 ki­şi­ye aşı uy­gu­la­ma­sı ile gün­lük 900 kişi aşı ola­bi­lecek ka­pa­si­te­de. Talep doğ­rul­tu­sun­da da her gün 600 ci­va­rın­da va­tan­da­şa aşı uy­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
Aşı ve aşı­la­ma ko­nu­sun­da sı­kın­tı ol­ma­yan il­çe­miz­de şu ana kadar 15 bin  üze­rin­de va­tan­da­şa aşı ya­pı­la­rak hedef kit­le­nin % 75'i aşı­lan­mış du­rum­da.
Yet­ki­li­ler, va­tan­daş­la­rın mağ­duriyet yaşamaması için, aşı ran­de­vu­su alı­nan sa­at­te has­ta­ne­de bu­lu­nul­ma­sı ku­ra­lı­na uyul­ma­sı­nı önem­le rica edi­yor.
İlçemizde şu an tek alternatif olan. BioNTech aşısı uygulaması yapılıyor. 

 


Bu haber 344 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer