08-04-2021 18:09 GÜNDEM

Avukatlar Günü törenle kutlandı

Sebiha ARSLAN : Datça'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Avukatlar Günü törenle kutlandı

5 Nisan Avu­kat­lar gü­nün­de, Datça'daki avu­kat­lar, Datça Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­mu yaptı. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal marşı okun­du, basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Muğla Ba­ro­su, Datça ilçe tem­sil­ci­li­ği adına Av. Ali Kurt basın açık­la­ma­sın­da özet­le ''Bugün bu­ra­da, bu top­rak­la­rı biz­ler için vatan kılan, üs­tün­de öz­gür­ce ya­şa­ya­bil­me­mi­ze ola­nak veren aziz ata­mı­zın ma­ne­vi hu­zu­run­da, ona ve silah ar­ka­daş­la­rı­na olan rah­met, min­net ve say­gı­la­rı­mı­zı ifade etmek üzere top­lan­dık. 
Bize üze­rin­de avu­kat­lık ya­pa­bi­le­ce­ği­miz bir vatan ve Cum­hu­ri­yet bı­ra­kan başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­na, vatan için ca­nın­dan olan aziz şe­hit­le­ri­mi­ze ve ga­zi­le­ri­mi­ze, hukuk mü­ca­de­le­sin­de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren üs­tat­la­rı­mı­za bir kez daha min­net, rah­met ve say­gı­la­rı­mı­zı ifade edi­yo­ruz.
Tüm dün­ya­da et­ki­li olan Covid – 19 sal­gı­nı, uğ­ru­na hu­ku­ki mü­ca­de­le­ler yü­rüt­mek­te ol­du­ğu­muz in­sa­nı­mı­zın yaşam hak­kı­nı doğ­ru­dan teh­dit edi­yor, ya­şa­ma dair var olan alış­kan­lık­la­rı­mı­zı de­ğiş­ti­ri­yor, kı­sıt­lı­yor.
Kut­la­dı­ğı­mız nice 5 Ni­san­lar di­li­yor, he­pi­mi­zin 5 Nisan Avu­kat­lar Gü­nü­nü kut­lu­yo­rum. Gü­nü­müz kutlu olsun.


Bu haber 734 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer