08-04-2021 18:07 GÜNDEM

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ NİSAN AYI MEC­LİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Nisan ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı Gür­sel Uçar Baş­kan­lı­ğın­da Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu'nda Salı günü (06.04.2021) ger­çek­leş­ti.

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ NİSAN AYI MEC­LİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Uçar, mec­lis top­lan­tı­sı­na Yaka Ma­hal­le­si Pa­la­mut­bü­kü Mev­kii,1/5000 öl­çek­li ko­ru­ma amaç­lı Nazım İmar planı ile 1/1000 öl­çek­li ko­ru­ma amaç­lı uy­gu­la­ma imar planı il­gi­li imar ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si ile baş­la­dı. Ha­zır­la­nan Plan tüm mec­lis üye­le­ri­nin onayı ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü' ne ile­til­mek üzere onay­lan­dı.
Yine Yaka Kum­yer Mev­kii ko­ru­ma amaç­lı nazım ve uy­gu­la­ma imar planı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si ise ko­mis­yo­na sevk edil­di.
MHP Gurup Baş­ka­nı Ser­dar Ören yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ''Bit­lis'in Tat­van il­çe­sin­de­ki he­li­kop­ter ka­za­sın­da kay­bet­ti­ği­miz kah­ra­man Meh­met­çi­ği­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­rum. Mil­le­ti­mi­zin başı sağ olsun'' dedi. Ören ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da '' Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın 4 Mart Tıp Bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum. Ko­vit-19 sal­gı­nın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za' da Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­mi­zin 106. Yıl dö­nü­mü­nü coş­kuy­la kut­la­dık. Ça­nak­ka­le'yi ge­çil­mez kılan başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı, bütün kah­ra­man­la­rı­mı­zı saygı, rah­met ve min­net­le anı­yo­rum. 4 Nisan 1997 yı­lın­da kay­bet­ti­ği­miz par­ti­mi­zin ku­ru­cu Baş­buğ Al­pars­lan Tür­keş'in ölü­mü­nün 24. yı­lın­da rah­met, min­net ve öz­lem­le anı­yo­rum. dedi.
AK Parti Grup Baş­ka­nı Haluk Laçin ise ko­nuş­ma­sı­na ''MHP Grup Baş­ka­nı­nın söy­lem­le­ri ile aynı duygu ve dü­şün­celer­de­yim. Özel­lik­le şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Gü­cü­nü, hal­kın güven ve des­te­ğin­den alan, ca­nı­nı siper ede­rek gö­re­vi­ni fe­da­kar­ca ye­ri­ne ge­ti­ren Em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­zın 176. yıl dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­rum. Şehit Po­lis­le­ri­mi­zi rah­met­le, Ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­rum. Emek­li olan ve gö­re­vi ba­şın­da bu­lu­nan kah­ra­man Po­lis­le­ri­mi­zi ve aile­le­ri­ne, sağ­lık mut­lu­luk ve ba­şa­rı di­li­yo­rum. Mesai ar­ka­da­şı­mız Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu'nun baba ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik, Allah, analı ba­ba­lı, ni­ne­li de­de­li bü­yüt­sün in­şal­lah ''dedi.

CHP Grup Baş­ka­nı Can Can­bey ise ko­nuş­ma­sı­na, CHP Mec­lis üyesi Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu'nun baba ol­ma­sı­nı kut­lar­ken, be­be­ğin Cum­hu­ri­ye­tin yıl­maz sa­vu­nu­cu­su ola­rak bu mem­le­ke­tin ev­lat­la­rı içe­ri­sin­de­ki ye­ri­ni al­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Ese­na­da da bu­lu­nan eski  hü­kü­met ko­na­ğı­nın akı­be­ti­ni baş­kan Gür­sel Uçar'a sordu. Can­bey Ko­vit-19 has­ta­lı­ğı­nın, mes­lek has­ta­lı­ğı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Datça Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ise AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Top­lan­tı, gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­siy­le sona erdi.


Bu haber 752 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer