21-06-2021 18:52 GÜNDEM

DATÇA YAT LİMANI ''HALKIN KATILIM TOPLANTISI'' YAPILDI

Sebiha ARSLAN : BURADAYIZ BİZDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ DEMEDİLER !!! 23 yıl­dır bir türlü ta­mam­la­na­ma­yan Datça Yat Li­ma­nı 'Yap-İşlet-Dev­ret Mo­de­li' ile ye­ni­den ha­zır­la­nan, re­vi­ze imar planı ve ÇED sü­re­ci hak­kın­da, ''Hal­kın ka­tı­lım top­lan­tı­sı'' ya­pıl­dı. ÇED Ra­po­ru­nu ha­zır­la­yan Almer firmasının toplantı öncesinde, Datça Yat Limanı’ nın yeri öncesi,sonrası ve vb. gibi konular ile ilgili bilgi alış verişi alabileceğimiz, Datça Belediyesinden yetkili kim var ? sorusuna, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, Belediyeye ait iki çevre mühendisi , CHP meclis üyelerinden, CHP İlçe Başkanı ve yardımcısı orada olmasına rağmen BURADAYIZ BİZDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ DEMEMELERİ, toplantıya katılan bazı vatandaşların tepkisine yol açtı ‘’ Bilgisizlik midir nedir anlamadık. Belediye yetkilisi, görevlisi konuşmayacakta kim konuşacak. Bu salgın döneminde kalabalık bari yapmasalardı ‘’ denilerek tepki gösterildi.

DATÇA YAT LİMANI ''HALKIN KATILIM TOPLANTISI'' YAPILDI

 

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Yap-İşlet-Dev­ret mo­de­li ile 1998 yı­lın­da yapım sü­re­ci baş­la­yan ve ara­dan geçen 23 yıl içe­ri­sin­de bir türlü ta­mam­la­na­ma­yan Yat Li­ma­nı pro­je­si­ne iliş­kin ye­ni­den ha­zır­la­nan, re­vi­ze imar planı ve ÇED sü­re­cin­de, hal­kın ka­tı­lım top­lan­tı­sı yapıldı.
ÇED Ra­po­ru­nu ha­zır­la­yan Almer Çevre Den. Ltd. Şti. yet­ki­li­si Çevre Mü­hen­di­si Ezgi Ay­te­ki ve Nevin Ozcab 'ın proje ta­nı­tım su­nu­mu­nu ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­ya çev­re­ci ol­du­ğu­nu iddia eden bir grup iti­raz  ve  sa­lo­nu terk ede­rek tepki gös­ter­di.
İskele Ma­hal­le­si Az­gan­lı mev­ki­in­de daha önce 270 ola­rak plan­la­nan yat bağ­la­ma ka­pa­si­te­si­nin, re­vi­ze imar planı ile 426'ya çı­ka­rıl­ma­sı, çev­re­ci ol­duk­la­rı­nı iddia eden bir gru­bun tep­ki­si­ne yol açtı. Datça'da, 98 mil­yon 197 bin TL ma­li­yet­le 2 yıl 8 ay içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı bek­le­nen yat li­ma­nı­nın, 22 yıl 4 ay sü­rey­le 'Yap-İşlet-Dev­ret Mo­de­li' ile ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta. Yeşim Teras Res­to­ran­da Per­şem­be günü dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, Muğla Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Müdür Yar­dım­cı­sı Selda Gür­büz, Proje yet­ki­li­si Çevre Mü­hen­di­si Ezgi Ay­te­ki, Yük­le­ni­ci firma yet­ki­li­si Halil Le­vent Akbaş, Datça da ki tu­rizm­ci, esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Top­lan­tı­nın açı­lı­şı ya­pı­lır­ken bir grup 'un top­lan­tı­nın ya­pıl­ma­sı­na karşı çık­ma­sı­na, Datça da ki tu­ri­zm­ci, esnaf ve bazı va­tan­daş­lar  tepki gös­te­re­rek, salonda  kısa sü­re­li ger­gin­lik ya­şan­dı.'Datça Yat Li­ma­nı­na har­ca­ya­ca­ğı­mız pa­ra­yı, ma­li­ye­ti ya­şa­mı­mız bo­yun­ca geri ka­zan­ma­mız müm­kün değil ''
Yat Li­ma­nı Pro­je­si­ni dünya mar­ka­sı fir­ma­lar­la ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­yen
yük­le­ni­ci firma yet­ki­li­si Halil Le­vent Akbaş proje ile il­gi­li yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le şu cüm­le­le­re de­ğin­di ''Eski pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si du­ru­mun­da koyun, flo­ra­sı, fa­una­sı ve bi­yo­lo­ji­si ta­ma­men de­ğiş­miş ola­cak. Biz bu ne­den­le bu­ra­da yüzer dal­ga­kı­ran­la­rı ha­ya­ta ge­çir­dik. Yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma, bir­kaç gün­lük ya da aylık değil. Biz bunu 2 yıl sü­rey­le ça­lış­tık. Bunu da dünya mar­ka­sı olan İsveç, Da­ni­mar­ka, Hol­lan­da ve İngi­liz fir­ma­la­rıy­la ha­zır­la­dık. Bu ma­ri­na­nın em­ni­ye­ti­ni, doğal akış­la­rı­nı nasıl sağ­la­dı­ğı­nı, DLH' nın la­bo­ra­tu­var­la­rın­da aynı model ça­lış­ma­sı­nı ya­pa­rak ve bütün bu­ra­da­ki rüz­gar, akın­tı ve dalga is­ta­tis­tik­le­ri­ni ir­de­le­ye­rek bi­lim­sel bir ça­lış­ma yap­tık. Biz bu­ra­da sa­de­ce bir ema­net­çi­yiz, ya­pa­ca­ğız, iş­le­te­ce­ğiz ve günü gel­di­ğin­de dev­le­te bı­ra­ka­ca­ğız" 62 ya­şım­da­yım. Bu­ra­ya Yat Li­ma­nı­na har­ca­ya­ca­ğı­mız pa­ra­yı, ma­li­ye­ti ya­şa­mı­mız bo­yun­ca geri ka­zan­ma­mız müm­kün ol­ma­ya­cak. Yap­tı­ğı­mız proje çev­re­ye du­yar­lı bir proje'' dedi.

ÇED Ra­po­ru­nu ha­zır­la­yan Almer firmasının toplantı öncesinde, Datça Yat Limanı’ nın yeri öncesi,sonrası ve vb. gibi  konular  ile ilgili bilgi  
 alış verişi alabileceğimiz, Datça Belediyesinden yetkili  kim var ? sorusuna, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, 
Belediyeye ait iki  çevre mühendisi , CHP meclis üyelerinden, CHP  İlçe Başkanı ve yardımcısı  orada olmasına rağmen 
BURADAYIZ BİZDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ  DEMEMELERİ,toplantıya katılan bazı vatandaşların tepkisine yol açtı ‘’ Bilgisizlik midir nedir anlamadık. Belediye yetkilisi, görevlisi konuşmayacakta kim konuşacak. Bu salgın döneminde  kalabalık bari yapmasalardı ‘’ denilerek tepki gösterildi.


Bu haber 408 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer