08-04-2021 18:04 GÜNDEM

DATÇA'MIZDA ÇOK NA­DİR­DE OLSA, KÜÇÜK

Yekta KOLCU - İşte bun­la­ra bir örnek, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­mi­zin çı­kı­şın­da fut­bol sa­ha­mı­za yakın bahçe de (yani ça­yı­ri­çi) güzel bir BAHAR çi­çe­ği aç­mak­ta.. Sev­gi­li Ergin (Bir­can) Usta'nın ma­ha­ret­li el­le­riy­le inşa et­ti­ği, rüz­ga­rın dön­dür­dü­ğü yel de­ğir­me­ni ka­nat­la­rı yar­dı­mı ile ku­yu­dan su çı­kar­ma dü­ze­ne­ği.

DATÇA'MIZDA ÇOK NA­DİR­DE OLSA, KÜÇÜK


(Kuyu de­ğir­men mi desek) Sanki bah­çe­de açan ko­ca­man bir PA­PAT­YA gibi ku­yu­dan çı­ka­rı­lan suyun ,ha­vuz­da bi­rik­ti­ri­le­rek bah­çe­de bu­lu­nan NA­RENCİYE lerin su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan bu dü­ze­nek, il­çe­miz­de yakın bir za­ma­na kadar ,pek çok tarla bahçe sa­hi­bi olan­la­rın kul­lan­dı­ğı basit bir yön­tem.
Ül­ke­mi­zin pek çok yö­re­sin­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı tah­min et­ti­ğim, ku­yu­dan bu şe­kil­de su çı­kar­ma yön­te­mi, son elli yıl­la­ra kadar ,ya­rı­ma­da­nın pek çok ye­rin­de kul­la­nıl­dı­ğı­na ben biz­zat şa­hi­dim.

Unu­tul­ma­ya baş­lan­mış böyle dü­ze­nek­le­rin ya­şa­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da , mal sa­hi­bi­nin ve bil­has­sa' ­da Ergin Us­ta­nın çaba ve fe­da­kar­lık­la­rı­nı tak­dir et­me­mek müm­kün mü.? Her iki­si­ni tak­dir­le kar­şı­lı­yo­rum. TEBRİK EDİYORUM.

Yön­te­mi fark­lı­da olsa, yö­re­miz­de bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ğim DOLAP KUYU ör­ne­ği­ni ço­cuk­la­rı­mı­zın , fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­me­si­ni hiç arzu etmem. Böyle bir ör­ne­ği ,Datça (eski) ma­hal­le­mi­zin PAPAZ BAH­ÇESİ' nde met­ruk va­zi­yet­te gö­re­bi­lir­si­niz. (Kal­mış­sa) Yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ku­lak­la­rı çın­la­sın.
Başta Ergin USTA olmak üzere ,fe­da­kar­lık­ta bu­lu­nan her­ke­si teb­rik ede­riz


Bu haber 938 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer