09-04-2021 16:13 GÜNDEM

KA­DI­NA YÖ­NE­LİK ŞİD­DET­LE MÜ­CA­DE­LE KO­OR­Dİ­NAS­YON TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le mü­ca­de­le ko­or­di­nas­yon, iz­le­me ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı

KA­DI­NA YÖ­NE­LİK ŞİD­DET­LE MÜ­CA­DE­LE  KO­OR­Dİ­NAS­YON TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Ka­bak­lar­lı il­ko­ku­lun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın yanı sıra, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ve il­gi­li kurum amir­le­ri ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da ko­nu­şan Kay­ma­kam Çoban, ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sı­nın ka­dı­na yö­ne­lik şid­det ko­nu­sun­da ku­rum­lar ara­sın­da ko­or­di­nas­yon ve iş bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Çoban ''İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mı­zın 81 il ve il­çe­le­rin­de eş za­man­lı ger­çek­leş­tir­di­ği ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­mı­zı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.25 Ocak iti­ba­riy­le' de elekt­ro­nik ke­lep­çe uy­gu­la­ma­sı baş­la­dı. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le mü­ca­de­le­miz tüm ka­rar­lı­lı­ğı­mız­la devam ede­cek­tir.” dedi.
Top­lan­tı, ya­pı­lan su­num­la­rın ar­dın­dan ka­dı­na yö­ne­lik şid­det hu­su­sun­da Datça'da , yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın gö­rü­şü­lüp de­ğer­len­di­ril­me­si ile sona erdi. 


Bu haber 635 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer