08-04-2021 18:13 GÜNDEM

MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel "Türk Po­I­isi gü­cü­nü ya­sa­I­ar­dan ve ha­Ikın­dan aIır"

Rıza EZER : Polis Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel ve yö­ne­ti­mi ile Datça Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Yiğit Badal ve yö­ne­ti­mi, Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun'u ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­.

MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel

Baş­kan Akyel ve be­ra­be­rin­de­ki heyet zi­ya­ret­te İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun'un yanı sıra gö­re­vi ba­şın­da bu­lu­nan em­ni­yet gücü men­sup­la­rı­nın da haf­ta­la­rı­nı kut­la­dı­.

İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel ay­rı­ca Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­lu­şu­nun 176. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.
Akyel ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi; "Ku­rul­du­ğu 10 Nisan 1845 ta­ri­hin­den bu­gü­ne kadar ül­ke­miz­de huzur ve dü­ze­nin bo­zul­ma­ma­sı ve biz­le­rin gü­ven­li bir şe­kil­de ya­şa­mı­nı sür­dü­re­bil­me­si için gece gün­düz fe­da­kâr­ca görev yapan, gü­cü­nü Ka­nun­lar­dan, des­te­ği­ni de halk­tan alan geç­mi­şi şan ve şe­ref­le dolu Türk Polis Teş­ki­la­tı'nın 176. yıl­dö­nü­mü­nü hep bir­lik­te kut­la­ma­nın gu­ru­ru­nu ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Zaman ve mekân mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin, dü­rüst ve öz­ve­ri­li ça­lış­ma an­la­yı­şıy­la üst­len­di­ği her gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ren em­ni­yet men­sup­la­rı­mız, insan hak­la­rı­na say­gı­lı, yük­sek di­sip­lin an­la­yı­şı­na sahip, güler yüzlü ve yar­dım­se­ver ol­ma­sıy­la da biz­le­rin gön­lün­de ayrı bir yere sa­hip­tir. Mil­le­ti­mi­zin huzur ve güven içe­ri­sin­de ha­ya­tı­nı sür­dü­re­bil­me­si için po­li­si­mi­zin tek ba­şı­na gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si ye­ter­li de­ğil­dir. Kamu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı, Ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı, ba­kı­mın­dan biz­le­re de önem­li gö­rev­ler düş­mek­te­dir.Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Türk Polis Teş­ki­la­tı men­sup­la­rı­nın gü­nü­nü kut­lu­yor, gö­rev­le­ri­ni ifa eder­ken şehit düşen po­lis­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, gazi po­lis­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz" dedi.


Bu haber 797 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer