06-05-2021 17:19 GÜNDEM

OR­TA­LA­MA 2,79 HA­NE­HAL­KI BÜ­YÜK­LÜ­ĞÜ İLE 70. SIRADAYIZ

Sebiha ARSLAN - Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 İsta­tis­tik­ler­le Aile ve­ri­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla il genelinde ,or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü 2,79

OR­TA­LA­MA 2,79 HA­NE­HAL­KI BÜ­YÜK­LÜ­ĞÜ İLE 70. SIRADAYIZ

2020 yı­lın­da Muğla'da or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü 2,79 kişi ola­rak ger­çek­leş­ti. Tür­ki­ye'de or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü 3,30 kişi olur­ken, or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü­nün en yük­sek ol­du­ğu il 5,75 kişi ile Şır­nak oldu. Şır­nak ilini 5,25 kişi ile Şan­lı­ur­fa ve 5,16 kişi ile Hak­ka­ri il­le­ri iz­le­di. Or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü­nün en düşük ol­du­ğu il ise 2,61 kişi ile Ça­nak­ka­le oldu. Bu ili 2,66 kişi ile Tun­ce­li ve 2,68 kişi ile Es­ki­şe­hir il­le­ri iz­le­di. Muğla ise 2,79 kişi olan or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü ile 70. sı­ra­da yer aldı.

Tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı oranı arttı

Muğla'da tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı oranı 2019 yı­lın­da %23 iken 2020 yı­lın­da %23,9'a yük­sel­di. Tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il %28,7 ile Gü­müş­ha­ne oldu. Bu ili %27,9 ile Tun­ce­li ve %26,7 ile Gi­re­sun iz­le­di. Tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı ora­nı­nın en düşük ol­du­ğu il %10,2 ile Di­yar­ba­kır oldu. Bu ili %10,4 ile Van, %10,5 ile Bat­man iz­le­di. Muğla ise tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu 11. il oldu.
Muğla ilin­de bu­lu­nan 349 803 ha­ne­hal­kı, tip­le­ri­ne göre in­ce­len­di­ğin­de; tek ki­şi­lik ha­ne­hal­kı sa­yı­sı 83 777 (%23,9), tek çe­kir­dek aile­den olu­şan ha­ne­hal­kı sa­yı­sı 208 159 (%59,5), en az bir çe­kir­dek aile ve diğer ki­şi­ler­den olu­şan ha­ne­hal­kı sa­yı­sı 44 995 (%12,9) ve çe­kir­dek aile bu­lun­ma­yan bir­den fazla ki­şi­den olu­şan ha­ne­hal­kı sa­yı­sı 12 872 (%3,7) ola­rak ger­çek­leş­ti.Çe­kir­dek aile­le­rin %56,9'u eşler ve ço­cuk­lar­dan olu­şu­yor
Muğla ilin­de­ki çe­kir­dek aile­ler tür­le­ri­ne göre in­ce­len­di­ğin­de; sa­de­ce eş­ler­den olu­şan çe­kir­dek aile sa­yı­sı 57 929 (%27,8), eşler ve ço­cuk­lar­dan olu­şan çe­kir­dek aile sa­yı­sı 118 462 (%56,9), tek ebe­veyn ve ço­cuk­lar­dan olu­şan çe­kir­dek aile sa­yı­sı 31 768 (%15,3) ola­rak ger­çek­leş­ti.
Tek ebe­veyn ve ço­cuk­lar­dan olu­şan çe­kir­dek aile­le­rin %27'si (8 593 aile) baba ve ço­cuk­lar­dan olu­şur­ken, %73'ü (23 175 aile) anne ve ço­cuk­lar­dan oluş­mak­ta­dır.

Ev­li­lik­le­rin %1,1'i ak­ra­ba ev­li­li­ği 2020 yı­lın­da Muğla ilin­de ger­çek­le­şen 5 944 ev­li­li­ğin %1,1'i (65 ev­li­lik) ak­ra­ba ev­li­li­ği oldu.
Muğla'da ya­şa­yan top­lam 509 565 evli bi­re­yin %4,9'u (25 125 birey) ak­ra­ba ev­li­li­ği yap­mış­tır


Bu haber 337 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer