12-04-2021 16:51 GÜNDEM

VALİ ORHAN TAVLI BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA 2021 YI­LI­NIN İLK EKO­NO­Mİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Muğla Va­li­si Orhan Tavlı Baş­kan­lı­ğın­da ilin eko­no­mik du­ru­mu ve po­tan­si­ye­li ile ilde devam eden kamu ve özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­nın, üre­tim ve is­tih­dam ko­nu­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği “Eko­no­mi De­ğer­len­dir­me” top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi 15 Tem­muz De­mok­ra­si Şe­hit­le­ri Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya; Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­la­rı M. Suphi Olcay ve Murat Kah­ra­man, ilçe kay­ma­kam­la­rı, ilin eko­no­mik ak­tör­le­ri, es­naf­lar, iş in­san­la­rı, mes­lek ku­ru­luş­la­rı ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Gerçekleşen toplantıya ilçemizden Kaymakam Mesut Çoban'ın yanı sıra Laçin Mimarlık Haluk Laçin, Ören Turizm Serdar Ören, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş Datça Şoförler Odası Başkanı Hasan Deniz katıldı.

VALİ ORHAN TAVLI BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA  2021 YI­LI­NIN İLK EKO­NO­Mİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın tu­riz­min yanı sıra tarım ve hay­van­cı­lık, su ürün­le­ri, ma­den­ci­lik özel­lik­le de mer­mer­ci­lik sek­tö­rün­de ül­ke­miz eko­no­mi­sin­de önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­nu ifade etti.
Muğla'daki is­tih­da­mın da­ğı­lım­dan bah­se­den Vali Orhan Tavlı, “İli­miz­de­ki is­tih­da­mın %26,5'i tarım, %54,1'i hiz­met ve %19.4'si sa­na­yi sek­tö­rün­de­dir.” dedi.
Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın tu­rizm ge­lir­le­ri ba­kı­mın­dan da İstan­bul ve An­tal­ya'nın ar­dın­dan 3. büyük il ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile etkin mü­ca­de­le­nin devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Vali Orhan Tavlı, “Tüm dünya ile bir­lik­te ül­ke­mi­zi de et­ki­le­yen ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­miz, dev­le­ti­mi­zin sağ­lık­tan üre­ti­me, gü­ven­lik­ten eko­no­mi­ye kadar her alan­da za­ma­nın­da almış ol­du­ğu ön­lem­ler­le etkin bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir.” diye ko­nuş­tu.

Kamu ve özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­nın ar­ta­rak devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Vali Orhan Tavlı, son yıl­lar­da ili­miz ge­ne­lin­de eği­tim­den sağ­lı­ğa, spor­dan ta­rı­ma, orman ve su iş­le­rin­den ulaş­tır­ma­ya, aile ça­lış­ma ve sos­yal hiz­met­ler­den, kül­tür ve tu­riz­me kadar her alan­da önem­li ya­tı­rım­lar ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade etti.

Vali Orhan Tavlı ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:

“İli­mi­zin eko­no­mik du­ru­mu ile po­tan­si­ye­li­ni de­ğer­len­dir­mek, deniz ti­ca­re­ti ile ti­ca­ret ve sa­na­yi odası fa­ali­yet­le­ri, vergi dü­zen­le­me­le­rin­de­ki ye­ni­lik­ler ve İŞKUR fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bilgi ve is­ti­şa­re­de bu­lun­mak üzere dü­zen­le­di­ği­miz il eko­no­mi top­lan­tı­sın­da, ili­mi­zin kal­kın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak, kamu ve özel sek­tör ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve ya­pıl­ma­sı bek­le­nen ça­lış­ma­lar ko­nu­sun­da bilgi edin­me­yi, çe­şit­li ke­sim­le­rin sorun ve ta­lep­le­ri­ni din­le­ye­rek çözüm öne­ri­le­ri­ni al­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Bu doğ­rul­tu­da il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mı­zın su­num­la­rı alı­na­cak­tır. Top­lan­tı­da dile ge­ti­ri­len so­run­lar, ku­rum­lar arası di­ya­log­la ve üst ma­kam­la­ra ile­ti­le­rek çö­zül­me­ye ça­lı­şı­la­cak­tır.

Eko­no­mi­mi­zi il­gi­len­di­ren talep, görüş ve öne­ri­le­ri­niz ile İli­mi­zin kal­kın­ma­sı­na yö­ne­lik her türlü kat­kı­nız bizim için önem­li­dir. Top­lan­tı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı, ili­miz eko­no­mi­si­ne azami katkı sağ­la­ma­sı di­lek­le­rim­le he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum.”

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile Bod­rum Deniz Ti­ca­ret Odası ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar ile il­gi­li ka­tı­lım­cı­lar bil­gi­len­di­ril­di.

Top­lan­tı­da tüm sek­tör­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren, katkı sağ­la­yan ya­tı­rım­cı­lar, iş in­san­la­rı için ya­tı­rım­la­rın devam et­me­si, üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı, is­tih­da­mın ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik uy­gu­la­ma­ya yan­sı­tı­lan teş­vik, des­tek ve hibe po­li­ti­ka­la­rı hak­kın­da Muğla Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ve Muğla Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lü­ğün­ce de­tay­lı bil­gi­len­dir­me su­nu­mu ya­pıl­dı.

Su­num­la­rın aka­bin­de görüş ve öne­ri­ler dile ge­ti­ril­di.


Bu haber 353 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer