21-02-2020 Aydın BALCI

Türk­ler bütün ci­ha­nın ha­ki­mi olmak için ya­ra­tıl­mış büyük bir ka­vim­dir. Kaş­gar­lı Mah­mut' un nak­let­ti­ği ha­dis­ler­de büyük Türk mil­le­ti­nin bu hu­su­si­ye­ti şöyle ak­ta­rıl­mış­tır: “Türk­ler Al­la­hın has as­ker­le­ri­dir, Allah on­la­rı is­te­di­ği ül­ke­le­re mu­sal­lat eder, Al­la­hın dün­ya­nın en yük­sek mın­tı­ka­la­rı­nı Türk­ler için vatan yap­mış­tır.”

Bu özel­li­ği ile ya­ra­tıl­dı­ğı onun eski to­tem­le­rin­de sal­dır­gan/mu­arız bir hay­va­nı seç­me­sin­den bel­li­dir. Me­se­la eski Arap “şu'ubiye” şa­iri­nin tas­vir­le­rin­de “yır­tı­cı kur­dun oğul­la­rı” ola­rak geçer “nasl ibn-i dab­bat-a basil”.

Allah Türk­le­re ha­ki­mi­yet ni­şa­ne­si ola­rak yada ta­şı­nı ver­di­ği­ne dair ri­va­yet Türk ka­vim­le­ri ta­ra­fın­dan açık­ça be­nim­sen­miş­tir. İbn el-Fa­kih de bu tıl­sı­mı gör­dü­ğü­nü açık­ça eser­le­rin­de yaz­mak­ta­dır.

Türk­ler ana­va­tan­la­rı olan Tür­kis­tan'ı dün­ya­nın mer­ke­zi ola­rak gö­re­rek dört bir ta­ra­fa fetih ha­re­ket­le­ri dü­zen­le­miş­ler­dir. Me­se­la Mi­lad­dan önce 7.?asır­da ya­şa­yan Saka hü­küm­da­rı ola­rak kabul et­ti­ği­miz Tun­ga-Alp, İdil nehri ta­ra­fın­dan ge­le­rek De­mir­ka­pı üze­in­den Önas­ya'ya geç­miş ve ora­dan İran-Ho­ra­san yolu ile Bu­ha­ra ci­va­rın­da­ki Bey­kend'e ve Çu hav­za­sı­nın yu­ka­rı ta­raf­la­rın­da bu­lu­nan Ko­çun­gar-Ba­şı mev­ki­ine dönüp gel­miş­tir. Oğuz Han da Çin'i ve­Hind'i alı­yor;sonra (Af­ga­nis­tan'daki) Gur ül­ke­sin­den kal­ka­rak, Doğu Av­ru­pa'daki mem­le­ket­le­ri fet­het­mek üzere, İdil hav­za­sı­na ge­li­yor ve oara­dan da De­mir­ka­pı üze­rin­den güney Kaf­kas­ya'ya ve Ana­do­lu'ya ge­çi­yor; sonra İran ve Ho­ra­san üze­rin­den Se­mer­kand ci­va­rın­da kain ve bugün dahi yeri bi­li­nen Yal­guz-Ağaç mev­ki­ine ge­le­rek, orda büyük şen­lik­ler ya­pı­yor ve so­nun­da İle hav­za­sın­da­ki asıl va­ta­nı­na dö­nü­yor­du. Timur da büyük fü­tu­hat şen­lik­le­ri­ni Se­mer­kand'daki Ka­ni­gül'den Yal­guz-Ağaç'a kadar uza­nan 4 fer­sah bir sa­ha­da fer­sah­lık bir sa­ha­da icra etti.

İşte bu büyük fü­tu­hat ge­le­ne­ği Türk­le­ri di­na­mik ve ba­şa­rı­lı hale ge­tir­miş­tir. Aynı şe­kil­de Os­man­lı da Sel­çuk­lu da ve diğer bütün Türk dev­let­le­ri de ha­ki­mi­yet kur­mak için büyük fü­tu­hat plan­la­rı yapıp ak­sat­ma­dan uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar­dı.

İşte bu büyük özel­lik­le­ri­ni Türk­ler dı­şın­da­ki mil­let­ler de tak­dir edi­yor­du. Me­se­la Cahiz bun­lar­dan bi­riy­di:
“Bütün akın ve se­fer­le­rin­de Türk ara­yı­cı­dır fakat asla baş­ka­la­rı­nın aran­ma he­de­fi mat­lub de­ğil­dir. O ba­ğış­la­ma sa­la­hi­ye­tin ancak kendi kuv­vet ve kud­re­tin de bu­lu­yor, ta­ra­fın­dan ezi­len ka­vim­le­rin mer­ha­me­ti­ne mü­ra­ca­at et­me­ye hiç­bir zaman muh­taç kal­mı­yor. Bu­nun­la be­ra­ber kendi eline geçen mal ve ser­ve­ti de top­la­yıp mu­ha­fa­za et­mi­yor, bu yüz­den hiç kimse onun mal ve mül­kü­ne tamah et­mi­yor. Va­zi­ye­ti böyle olan bir mil­let, baş­ka­sı ta­ra­fın­dan harbe mec­bur edi­lir­se, yahut onda milli ha­mi­yet ve yahut din gay­re­ti do­ğar­sa neler yap­maz.”
Tam ola­rak İslam an­la­yı­şı yer­leş­me­den bu yo­ru­mu yapan mü­el­lif son­ra­ki yıl­la­rın ön­gö­rü­sü­nü en ba­şın­dan ya­pı­yor gi­biy­di.
Türk­ler en mu­arız mil­let ola­rak tüm ci­ha­na hakim ol­ma­ya ha­zır­lan­dı­lar hep.


Bu yazı 9662 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer