21-05-2020 Aydın BALCI

İsla­mın ka­ran­lık asır­la­rı, Eme­vi­le­rin kesif ha­ki­mi­ye­tin­den sonra da­ğı­lan İslam coğ­raf­ya­sı… Ha­li­fe­nin güç­süz­lü­ğün­den doğan sahte pey­gam­ber ve imam­lar devri… Şi­anın aşırı uç­la­rın­da ye­şe­ren yaban otu: Kar­ma­ti­lik… Mi­la­di 890 ta­ri­hin­de Bağ­dat ya­kın­la­rın­da­ki Vasıt ve Kufe çev­re­sin­de Ham­dan Kar­mat ta­ra­fın­dan ku­rul­du. İslam dev­le­ti­nin mer­ke­zi­leş­me sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­ma­ma­sın­dan do­la­yı böyle ay­rı­lık­çı un­sur­lar eski hi­la­fet mer­ke­zi olan Kufe ya­kın­la­rın­da do­ğa­bil­di. Yakın ta­rih­te­ki ko­mi­nist ku­ru­luş­la­ra ben­zer şe­kil­de bir is­yan­la doğ­du­lar: Zenc İsyanı. Ham­dan'ı bu ha­re­ket­te des­tek­le­yen­ler Kufe ya­kı­nın­da­ki Beni Şey­ban ve Bekir b. Vail'e men­sup Arap ka­bi­le­le­riy­di. Bu ka­bi­le­ler­den ceb­ren alı­nan pa­ra­lar­la ge­niş­le­yen bu zümre da­ile­ri­ni tüm köy­le­re gön­der­di. Bu­ra­lar­da özel mül­ki­ye­ti yıkıp ye­ri­ne tam bir mül­ki­yet bir­li­ği tesis edip köy­lü­le­ri bir amaç et­ra­fın­da top­la­ma­yı ba­şar­dı. Bu yüz­den­dir ki ha­li­fe El Mu'ta­dıd-Bil­lah bu grubu sil­me­ye mu­vaf­fak ola­ma­dı. İşte bu ya­pı­yı ba­tı­lı ya­zar­lar da dahil tüm uz­man­lar ko­mi­nizm diye ni­te­ler­ler.Son­ra­dan Irak,Su­ri­ye ve hatta Yemen'e kadar ya­yı­lan bu ha­re­ke­tin ön­cü­le­ri( Sa­hi­büş­şam­me, Ubey­dul­lah el-Meh­di) ken­di­le­ri­ni “mehdi” ilan ede­rek şe­ri­atı yık­tık­la­rı­nı açık­la­dı­lar. İsla­mın şart­la­rı­nı su­lan­dır­ma­ya giden bu ha­re­ket İslamı tam ola­rak be­nim­se­ye­me­miş Arap top­lu­luk­la­rın­da bir sem­pa­ti uyan­dır­dı. Do­la­yı­sıy­la İslam'ın mer­ke­zi Mekke'ye kadar bu sapık top­lu­luk iler­le­di ve Kabe'ye te­ca­vüz etti.
KABE'YE SAL­DI­RI
Ken­di­le­ri­ni Müs­lü­man ola­rak gören bu sapık top­lu­luk İslam'ın mer­ke­zi­ni kendi mer­kez­le­ri­ne kay­dı­rıp para ve iti­bar ka­zan­mak is­ti­yor­lar­dı. Dev­le­tin Bah­reyn kısmı o za­man­ki Hacer şim­di­ki Hufuf'u mer­kez ha­li­ne ge­tir­miş­ler­di. 930'da bu gru­bun ba­şı­na geçen Ebu Tahir el-Cen­na­bi hac mev­si­min­de Kabe'ye ger­çek­leş­tir­di­ği sal­dı­rı­da bin­ler­ce ki­şi­yi öl­dür­dü ve Kabe'yi yağ­ma­la­dı. Ba­tı­lı ya­zar­lar olayı şöyle an­la­tır:
“930 ta­ri­hin­de Mekke'yi yağma edip 30.000 müs­lü­ma­nı kı­lıç­tan ge­çir­di­ler ve pek çok ga­ni­met­ler alıp gö­tür­dü­ler; Kabe ör­tü­süy­le Hacer'ül Esved de bu kap­sam­day­dı.”
(Will Du­rant)
“Ebu Tahir 929'da Mekke'yi zap­tet­ti ve İsla­mın mu­kad­des şey­le­ri­ne karşı müt­hiş bir is­tih­faf gös­te­re­rek Mes­cid­de top­lan­mış olan ha­cı­la­rı kı­lıç­tan ge­çir­di. Kar­ma­ti as­ker­le­ri Kabe'nin et­ra­fı­nı pis­let­ti­ler, Hacer'ül Esved'i kal­dı­rıp gö­tür­dü­ler ve Ha­rem-i Şerif'in yağ­mur olu­ğu­nu söküp al­ma­ya­kal­kış­tı­lar.” (Ga­udef­roy-De­momby­nes)
Doğu kay­nak­la­rı acıyı daha çok ya­şa­ya­rak fa­ci­ayı şöyle an­lat­tı­lar (İbnül Esir,Ebul Fida, İbnül Verdi,Ahmet Cev­det Paşa) :

“ İşbu üç yüz on yedi se­ne­si (mi­la­di 930) hac mev­si­min­de Ebu Ta­hir-i Kar­ma­ti yevm-i ter­vi­ye­de Mek­ke-i Mü­ker­re­me'yi basıp ha­cı­la­rı bu­lun­duk­la­rı yerde, hatta Ha­rem-i Şerif'de ve Beyt-i Şerif'de kat­li­am ve mal­la­rı­nı gasp et­ti­ler. Ço­ğu­nun na­aş­la­rı­nı zem­zem ku­yu­su­na at­tı­lar; geri ka­lan­la­rı­nı ol­duk­la­rı yere def­ne­dip kim­se­yi gas­let­me­di­ler ve ce­na­ze na­maz­la­rı­nı kıl­ma­dı­lar. Mekke sa­kin­le­ri­nin ev­le­ri­ne girip on­la­rın mal­la­rı­nı da yağma et­ti­ler. Ebu Tahir Kar­ma­ti bu kadar kö­tü­lük­le de kal­ma­yıp Beyt-i Şerif'i as­ker­le­ri ara­sın­da pay­laş­tır­dı­ve Ha­ce­rül Esved'i ye­rin­den kal­dı­rıp baş­ken­ti Hacer'e gö­tür­dü.”
İşte bu fa­ci­adan da an­la­şı­la­cak­tır ki İslam'a say­gı­sı kal­ma­mış Ba­tı­ni-İsma­ili bu grup ay­rı­lık­çı­lık ge­le­ne­ği­nin baş­la­tı­cı­la­rı ara­sın­da­dır. Ha­ce­rül Esved 20 yıl bu habis gru­bun mer­ke­zin­de Hecer'de kaldı.
Ancak Kar­ma­ti­ler geniş bir coğ­raf­ya­ya ik­ti­dar yok­lu­ğun­dan fay­da­la­nıp ya­yıl­mış­lar­dı. 11.?yy'a kadar var­lık­la­rı­nı sür­dü­ren bu top­lu­lu­ğu her coğ­raf­ya­da­ki Müs­lü­man­lar güç­len­dik­çe or­ta­dan kal­dır­mış­lar­dı.
İNANÇ ESAS­LA­RI VE İSLAM'A AY­KI­RI­LIK­LA­RI
Ne kadar Pey­gam­ber Efen­di­mi­ze (SAV) inan­sa­lar da namaz ve orucu ya­sak­la­yıp tüm ca­mi­le­ri yık­tır­mış­lar­dı. İslam'a ay­kı­rı olan mal ve kadın or­tak­lı­ğı­nı ge­çer­li kılıp top­lum ya­pı­sı­nı boz­muş­lar­dır. Bir te­va­rüs inan­cı­na sahip olan Kar­ma­ti­ler son ima­mın ge­le­ce­ği­ne de ina­nır­lar. Ancak buna ay­kı­rı ola­rak tüm hü­küm­dar­la­rı­na mehdi sı­fa­tı ve­rir­ler. Şe­ri­ata ih­ti­yaç ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nen Kar­ma­ti­ler için öl­dük­ten sonra yaşam inan­cı ve kı­ya­met inan­cı da sa­de­ce düşük Müs­lü­man top­lu­luk­la­rı­nı idare etmek için kul­la­nı­lan bir enst­rü­man­dır. Ona­la­ra göre cen­net ruh­lar alemi ve se­ma­nın ge­niş­li­ği­dir ce­hen­nem ise ay altı ale­min­de­ki oluş ve bo­zu­luş­tan iba­ret­tir. Hac imamı zi­ya­ret etmek ile ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek bir iba­det­tir on­la­ra göre ve Kur'an'ın ma­na­sı­nı ken­di­ne göre yo­rum­lar­lar. Me­se­la me­lek­le­rin Adem'e secde et­me­si­ni bütün İmam­la­ra şamil kılıp on­la­ra inan­ma­yan­la­rı Adem(a.s.)'a secde et­me­yen iblis ko­nu­mu­na ge­ti­rir­ler.

İşte tam bir anar­şi top­lu­mu yarat Kar­ma­ti­ler dini bozup top­lu­mun soy­suz­laş­ma­sı­na neden ol­du­lar. Bu se­bep­le meh­di­yet id­di­ası gibi saçma bir iddia ile çı­kı­lan her yolda ol­du­ğu gibi sonu anar­şi ve ko­mi­nizm ile bitti.


Bu yazı 3912 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer