28-01-2021 İ.Yekta Kolcu

Yıl­lar­dır bu kö­şe­den hep yazar du­ru­rum. Bugün siz­ler­le yal­nız­ca bir ko­nu­ya ta­kı­lıp kal­ma­dan, şun­dan, bun­dan ondan di­ye­rek soh­bet et­me­yi ter­cih etmek is­ti­yo­rum.
2021 yı­lı­nın Ocak ayını da bi­tir­mek üze­re­yiz. Bu sal­gın dö­ne­min­de, ina­nı­nız za­ma­nın ne kadar çabuk akıp git­ti­ği­nin far­kın­da ola­mı­yor insan.​ Ne ol­du­ğu­nu bir ­tür­lü an­la­ma­dı­ğı­mız bu zaman mef­hu­mu­nun ta­nı­mı­nı yap­ma­yı bir türlü be­ce­re­me­dim.
Badem çi­çek­le­ri­nin tek tük aç­ma­ya baş­la­dı­ğı şu gün­le­ri, do­ğa­nın ye­ni­den ye­şe­re­ce­ği gün­le­rin müj­de­ci­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Hemen ak­lı­ma rah­met­li YIL­DI­RIM GÜR­SES in o ünlü şar­kı­sı ak­lı­ma ge­li­ve­rir. GİDEN GENÇLİĞİMİZ geri gel­me­yecek diye. Neyse.
Dünya dö­nü­yor kim ne derse desin.​Do­ğa­yı ağaç­lan­dır­ma (bi­linç­li/amaç­lı) ça­ba­la­rı, ki­şi­sel gay­ret­le­rin dı­şın­da, bu yıl yok gibi.​Unutma­yı­nız CO­RO­NA ağaç­la­rın bü­yü­me­si­ne engel değil.​Doğal hayat devam edi­yor.

De­fa­lar­ca uyar­ma­ma rağ­men, ana bul­var­dan Has­ta­ne gi­ri­şin­de­ki he­ye­lan akın­tı­sı devam edi­yor. Kıp­kır­mı­zı ola­rak ana cad­de­ye akan top­rak, sanki ÇAN­LI­BE­LEN te­pe­si­nin/ya­ma­cı­nın de­vam­lı ka­na­yan bir ya­ra­sı. Bir mü­da­ha­le ol­maz­sa ,ya­ra­nın ka­pa­na­ca­ğı ­da YOK.
Sa­na­yi si­te­mi­zin çev­re­si, sanki çöp top­la­ma/de­po­la­ma alanı. Yakın bir za­man­da ,bu­ra­da bir yan­gın çı­kar­sa, hiç şaş­ma­yız.

Bu Ay için­de top­ra­ğa düşen yağ­mur iyide ço­o­o­o­o­ok ye­ter­siz. Yağ­mur su­la­rı­nı tut­mak/de­po­la­mak gibi bir gay­re­ti­miz­de ol­ma­yın­ca, önü­müz­de­ki gün­ler dü­şün­dü­rü­cü.
Ge­çi­mi­ni top­rak­tan sağ­la­yan va­tan­daş­la­rı­mız için, başta Yerel Yö­ne­ti­mi­mi­zin yol gös­te­ri­ci , des­tek ve­ri­ci ça­ba­la­rı bek­le­ni­yor.​Tarım ürün­le­ri­nin pa­zar­lan­ma­sı /çe­şit­len­di­ril­me­si için, büyük şe­hir­le­ri­miz­de (Met­ro­pol­ler­de) pa­zar­la­na­bil­me­si ko­nu­sun­da on­la­rın ka­de­ri­ne terk edil­me­si ol­ma­ma­lı. Köy­lü­mü­zün ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ya­bi­le­ce­ğim de­vam­lı bir HAL me­ka­nı­nın tah­si­si için büyük bir ya­tı­rı­ma ge­rek­ mi var.? Muğla hal bi­na­sı­nın daha küçük bir mo­de­li­nin ,Köy Mi­ni­büs­le­ri­nin kal­kış ye­ri­nin çev­re­si­ne te­si­sin­de bir engel ol­ma­sa gerek.​Mer­kez Ma­hal­le­miz­de her köşe ba­şın­da bir pazar tez­ga­hı­nın açıl­ma­sı­nın ya­rat­tı­ğı da­ğı­n­ıklık­ta  or­ta­dan kalk­mış olmaz mı.?
De­fa­lar­ca yaz­ma­ma rağ­men, Yerel Yö­ne­ti­mi­mi­ze va­tan­daş­la­rı­mı­zın dilek ve şi­ka­yet­le­ri­ni ile­te­bi­le­ce­ği bir ;MAVİ/BEYAZ Ma­sa­nın mer­ke­zi bir yere te­si­si, hiz­met alan­la, hiz­met ve­ren­ler ara­sın­da bağ­lan­tı­yı ko­lay­laş­tı­rır. PTT bi­na­sı­nın ya­nın­da­ki ku­lü­be­nin ,bu hiz­met için tef­ri­şi pek , mas­raf­lı ol­ma­sa gerek.​Bu ko­nu­da olum­lu tep­ki­ler alı­na­ca­ğı mu­hak­kak.

Geç­miş yıl­lar­da o anon­su­nu duy­du­ğu­muz DATÇA FM Radyo is­tas­yo­nu­mu­zun , yakın bir za­man­da se­si­ni duy­mak is­ti­yo­ruz.
Şim­di­lik, kalın sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 1182 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer