01-02-2021 İ.Yekta Kolcu

Bu il­çe­de son­ra­dan değil, kök­le­ri­min bu­lun­du­ğu bu il­çe­de ya­şa­yan biri ola­rak, bazen bık­kın­lık gel­se ­de ,ümit­siz­li­ğe ka­pıl­dı­ğım anlar ol­sa ­da ,ba­zı­la­rı­nın söy­le­di­ği gibi :BIRAK BU ÜLKEYİ SEN Mİ KUR­TA­RA­CAK­SIN DE­SE­LER­DE ,o ünlü Divan Şair ve dü­şü­nü­rü­müz FUZULİ 'nin o veciz sözü ak­lı­ma ge­li­ve­ri­yor: SUS­SAM GÖNÜL RAZI DEĞİL,SÖY­LE­SEM TESİRİ YOK de­me­me ramak kal­dı­ğı an­la­rım ol­mu­yor desem yalan olmaz. Yıl­lar­dır bu kö­şe­den yazıp du­ru­yo­rum, gör­dük­le­ri­mi ve ha­ya­ta karşı olan yo­rum­la­rı­mı.
Bu sal­gın ne­de­niy­le evim­den sı­nır­lı öl­çü­de çı­ka­bil­di­ğim an­lar­da, bugün ol­du­ğu gibi, ya bir fidan di­ki­yo­rum yada, fidan ka­rılt­mak (üret­mek) için çe­lik­le­me ya­pı­yo­rum. Bil­has­sa incir üret­mek için. Ki­mi­le­ri­mi­zin di­ker­ken te­bes­süm­le iz­le­di­ği, otur artık de­di­ği zey­tin­ler­den bu yıl ilk ürü­nü­mü aldım.​Değme­yin key­fi­me, biraz geç kal­mış ol­sam­ da.
Bu yılın ilk ayı­nın son gün­le­ri­ni tü­ket­ti­ği­miz şu gün­ler­de, yağan yağ­mur biraz yü­zü­müz' ü gül­dür­se de ,ye­ter­li değil.​Bu gi­diş­le ,böyle gi­der­se, önü­müz­de­ki yaz mev­si­min­de su sı­kın­tı­sı çe­ke­bi­li­riz. İlgili ma­kam­la­ra te­si­ri olur mu bil­mem, ben­den söy­le­me­si.

Yasal bir yap­tı­rım gücü ol­ma­yan KENT KON­SEYİMİZ, il­çe­miz için ,tav­si­ye ma­hi­ye­tin­de de olsa ,proje üre­ti­yor mu bil­mi­yo­rum. Adı Be­le­di­ye­de bir dos­ya­da adı­nın ya­zıl­dı­ğı kadar bir yer işgal et­me­si­ni kabul ede­mi­yo­rum. ​Laf olsun çuval dol­sun mi­sa­li ,günü za­ma­nı har­ca­ma­nın bir yo­lu­mu yoksa.? Kamu ve özel ke­sim­ler­de ,bazı güç odak­la­rı­nın ha­re­ke­te geç­me­si ve uyan­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı bek­li­yo­rum.

Bık­ma­dan usan­ma­dan söy­lü­yo­rum: yasal çer­çe­ve için­de İlçe­mi­ze hiz­met ver­mek için ,DATÇA FM Rad­yo­mu­zun yakın bir za­man­da se­si­ni /anon­su­nu du­ya­bil­me­yi ümit edi­yo­rum.
Bil­has­sa yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin , ül­ke­miz­de­ki pek­ çok yerel yö­ne­tim­le­rin yap­tı­ğı gibi, tarım ala­nın­da üre­ti­ci­le­re ,üre­tim ve pa­zar­la­ma ko­nu­sun­da des­tek ol­ma­la­rı şart. İlçe tarım teş­ki­la­tı so­rum­lu­la­rı­nın­ da ,alan­da çift­çi ile el ele ol­ma­la­rı ge­rek­mez mi.? Konu il­çe­de bu­lu­nan bir­kaç ti­ca­ri iş­let­me­nin eline bı­ra­kıl­ma­sı­na gö­nül­le­ri razı mı acaba.? Bal üre­ti­mi ,Zey­tin ve badem üre­ti­mi ya­nın­da ,tarım ürün­le­ri­nin çe­şit­len­di­ril­me­si de ön­cü­lük et­me­le­ri­ni önem­si­yor ve te­men­ni edi­yo­rum.

Be­le­di­ye­mi­zin mer­kez ma­hal­le­miz­de bir baş­vu­ru ma­sa­sı­nın ge­rek­li­li­ği­ni ,ha­tır­lat­mak­tan bık­ma­ya­ca­ğım. Küçük bir taksi ku­lü­be­si kadar yer işgal eder.( MAVİ VEYA BEYAZ MASA)
İskele ve Re­şa­di­ye Ma­hal­le­le­ri­miz­de bu­lu­nan ASIR­LIK ÇINAR ağaç­la­rı­nın tes­ci­li ya­pıl­mış ol­ma­sı on­la­rı kur­ta­ra­cak mı.? İlgili ba­kım­la­rı, çev­re­le­ri­nin dü­zen­len­me­si ge­rek­mez mi.
Ak­lı­mı­za ge­lin­ce ve ih­ti­yaç du­yun­ca ha­tır­la­dı­ğı­mız Has­ta­ne­mi­zin bah­çe­si ağaç­lan­dı­rıl­mış da, ba­kım­la­rı ol­maz­sa ,or­ma­na dö­necek. Yerel yö­ne­tim yet­ki­li­le­ri veya bir gö­nül­lü gru­bu­nun il­gi­si­ni bek­ler. Ha­tır­la­ta­lım dedik.​Kendi ferdi gay­re­ti­miz­le sağ­la­dı­ğı­mız fi­dan­la­rın so­pa­la­rı bir süre on­la­rı ayak­ta tut­sa­ da, fi­dan­lar ÇO­CUK­LAR gibi bakım ve gö­ze­tim ister.
Gör­dük­le­rim ve ak­lı­ma geli ve­ren­ler...
SAĞ­LI­CAK­LA...


Bu yazı 1279 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer