04-02-2021 İ.Yekta Kolcu

Kal­kın­ma­yı; ya­pı­laş­ma ağır­lık­lı kent­leş­me şek­lin­de açık­la­yan gö­rü­şün yan­lış­lı­ğı­nın bir ör­ne­ği­ni bugün (02.Şubat.2021) sev­gi­li İzmir şeh­ri­miz­de gör­dük. Doğal (Je­olo­jik) ya­pı­ya uy­ma­yan ya­pı­laş­ma mızı doğa ce­za­lan­dır­dı. Alt­ya­pı­yı ger­çek­leş­tir­me­den, dere ya­tak­la­rı­na kadar varan ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı­mız sı­nıf­ta kaldı desem yan­lış olmaz .
İlçe­miz­de son gün­ler­de ,den­ge­li de­ne­bi­lecek, ye­ter­li ol­ma­yan yağış al­mak­ta. Çok şükür, bir sel fe­la­ke­ti ile kar­şı­laş­ma­dık. Bun­dan bir­kaç yıl önce ,bir­den yağan yağ­mur ne­de­ni ile Ka­ra­köy de sele ka­pı­lan bir bayan hem­şe­ri­mi­zin can­sız be­de­ni­nin de­ni­ze kadar sü­rük­len­di­ği­ni ,bil­mem ka­çı­mız ha­tır­lar acaba.​Benim ha­tır­la­ya­bil­di­ğim ka­da­rıy­la, mer­kez ma­hal­le­miz­de bu­lu­nan bir ote­li­mi­zin ve pek ­çok ko­nu­tun sel ne­de­niy­le epey zarar gör­dü­ğü­nü, o gün­le­ri ya­şa­yan­lar bi­lir­ler.

Bil­has­sa mer­kez ma­hal­le­miz­de ve hatta Ka­ra­köy / Pa­la­mut­bü­kü gibi yer­le­şim yer­le­rin­de ,sür­dü­rü­len ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı ve alt­ya­pı­sı ol­ma­yan yol­la­rın beton parke ile kap­lan­ma­sı so­nun­da, yol diye kul­lan­dı­ğı­mız alan­lar !!!,birer ka­na­la dön­müş du­rum­da. Kır­sal ke­sim­de ise, doğal dere ya­tak­la­rı­nın ya­pı­laş­ma­ya tah­sis edil­me­si ve tar­la­lar ara­sın­da­ki sınır be­lir­le­yen ke­sik­le­rin dol­du­rul­ma­sı so­nun­da, ge­çi­ci ola­rak top­ra­ğın suya da doy­ma­sı ne­de­ni ile, sel olu­şa­bil­mek­te­dir.
Yoğun bir yağ­mu­run ger­çek­leş­me­si ha­lin­de, ana bul­var­da ol­du­ğu gibi tüm yol­lar, birer ka­na­la dö­nüş­mek­te­dir. De­fa­lar­ca uyar­ma­mı­za rağ­men, ana bul­var­dan Has­ta­ne giriş kav­şa­ğın­da­ki düşük yo­ğun­luk­ta­ki he­ye­lan so­ru­nu, bir türlü gi­de­ri­le­me­di.​Bu­ra­da yakın bir za­man­da bü­yük­çe bir top­rak küt­le­si­nin bul­va­ra ak­ma­sı so­nun­da yolun tra­fi­ğe ka­pan­dı­ğı­nı gö­rür­sek, lut­fen hiç şa­şır­ma­yın.

Alt­ya­pı­sı ol­ma­yan Ka­ra­köy de ,dere ya­tak­la­rı­nın ka­pa­tı­la­rak konut ala­nı­na dö­nüş­tü­rül­me­si­nin fa­tu­ra­sı­nı yakın bir za­man­da öde­ye­ce­ğiz gibi.
Bu kö­şe­den de­fa­lar­ca yaz­dım dur­dum.​Bil­has­sa Mer­kez ma­hal­le­miz­de ve diğer yer­le­şim yer­le­ri­miz­de, ya­pı­la­rı­mı­zın dış cep­he­le­rin­de gö­rün­tü es­te­ti­ği­ni otur­ta­ma­dık. Bir ya­ma­lı bohça gibi, her­ke­sin key­fin­ce ter­ci­hi­ne terk etmiş du­rum­da­yız. Bu ko­nu­da sev­gi­li KENT KON­SEYİ mizin göz­lem­le­ri nedir ,acaba.?
Yerel hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de gö­rü­len ak­sak­lık­la­rın ,il­gi­li­le­re ak­ta­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da hiz­met ve­recek ,bir yerel bü­ro­nun (BEYAZ MASA) te­si­si ve tef­ri­şi büyük bir sorun ol­ma­sa gerek.​Bil­has­sa mer­kez ma­hal­le­miz­de ya­şa­yan biz­ler, yerel yö­ne­ti­min gö­nül­lü gözü/ku­la­ğı olu­ruz.

Ağaç­lan­dır­ma ko­nu­sun­da il­gi­li ma­kam­la­rın bir gay­re­ti ola­cak mı acaba.?


Bu yazı 1139 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer