15-02-2021 İ.Yekta Kolcu

Bugün 21 Ocak 2021.​Sev­gi­li dos­tum Av.​Y.​Ziya ÖZALP ve Da­yı­la­rı Ergin Us­ta­mız (ki ben ona hep Ergin Ağa­bey derim) ile bir­lik­te ara­ba­mız­la ,ya­rı­ma­da­nın ucuna doğru (Kni­dos'a) öy­le­si­ne bir volta atı­yo­ruz. Hava bahar gün­le­ri­nin müj­de­ci­si gibi. Ama al­da­tı­cı /ya­lan­cı bir gü­neş­li gün. Ki dö­nü­şü­müz­de (öğle son­ra­sı) Dat­ça­mı­za göre serin bir günü ya­şa­dık.
Dat­ça­mı­zın Ev­li­ya Çe­le­bi­si diye ça­ğır­dı­ğım Ziya Dos­tum­la , hep gör­me­di­ği­miz yer­le­re ,fark­lı gü­zer­gah­lar­dan git­me­ye ça­lı­şı­rız. Gi­di­şi­miz öyle ol­ma­sı­na rağ­men,dö­nü­şü­mü Çeş­me­köy/mey­da­nın­dan oldu. De­fa­lar­ca önün­den gelip geç­ti­ğim köy mey­da­nın­da­ki İLKO­KUL bi­na­mı­zı hü­zün­le sey­re­dip re­sim­le­dim. Ço­cuk­la­rı­mı­zın o cıvıl cıvıl ses­le­ri ile in­le­yen bu eği­tim yu­va­mız, ta­ri­hi­mi­zin çöp­lü­ğü­ne atı­lan diğer terk edil­miş kamu ya­pı­la­rın­dan biri du­ru­mun­da. Mi­na­re­si yı­kıl­mış cami mi­sa­li,mih­rap ye­rin­de ol­sa­da, za­ma­nın ve biz in­san­la­rın ve­fa­sız­lı­ğın­dan na­si­bi­ni ala­rak MET­RUK bir yapı ha­li­ne gel­miş. Her ge­çi­şim­de ;pen­ce­re ve ka­pı­sı­nın bir ka­na­dı­nın kı­rıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­rum. Dış gö­rü­nü­şü ile küçük bir VALİ KO­NA­ĞI nı an­dı­ran bu ya­pı­nın hali :içler acısı.
Beni asıl üzen konu ise: Met­ruk hale ge­tir­di­ği­miz bu bi­na­nın önüne di­rek­te­ki TÜRK BAY­RA­ĞI­MIZ ve hemen al­tın­da ATA­TÜRK BÜSTÜ ve büst ka­ide­sin­de­ki Ata­mı­zın o veciz sözü: KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR K.​ATA­TÜRK ya­zı­sı. Köy­lü­mü­zün ya­şa­dı­ğı eko­no­mik şart­lar­la dalga geçer gibi. Bu he­pi­mi­zin ayıbı de­ğil­mi­dir.?

Öneri: Betçe yö­re­mi­zin bir mer­kez ma­hal­le­si ko­nu­mun­da bu­lu­nan Çeş­me­köy deki bu ya­pı­nın , aci­len res­to­re edi­le­rek ,bir kamu hiz­me­tin­de ,ör­ne­ğin bir SAĞ­LIK OCAĞI ola­rak kul­la­nıl­ma­sın­da ne gibi bir engel var­dır acaba. İlgili Ma­kam­la­rın il­gi­li­le­ri du­yar­lar mı acaba.? İnter­net­te yal­nız­ca laf üre­tip hep ten­kit eden sos­yal kul­la­nı­cı­la­rı­mız ,ne­re­ler­de­si­niz ?
Dat­ça­mız­da : bil­has­sa in­şa­at sek­tö­rün­de iş yapan mü­te­şeb­bis­le­rin ,Dat­ça­mı­zın çor­ba­sın­da bir tuzu ol­ma­sı ge­rek­mez mi.?
SAĞ­LI­CAK­LA.


Bu yazı 1484 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer