18-02-2021 İ.Yekta Kolcu

Datça'nın antik ta­ri­hi­ne ilgi du­yan­lar, bu ya­rı­ma­da­nın ve çev­re­si­nin o dö­nem­de bir TIP mer­ke­zi ol­du­ğu­nu bi­lir­ler. Şehir ya­pı­laş­ma­sın­da/ima­rın­da ,de­niz­ci­lik­te ol­du­ğu gibi ,TIP ala­nın­da da ,pek­ çok tıp bil­gi­ni ye­tiş­miş­tir. Bunu antik kay­nak­lar­dan öğ­re­ni­yo­ruz. Bel­ki­ de PEN­TE­POLİS şehir bir­li­ği­nin mer­ke­zi ol­ma­sı­nın bir et­ki­si vardı.
Bil­has­sa sal­gı­nı ya­şa­dı­ğı­mız bu gün­ler­de ,TIP ko­nu­su­nun önemi or­ta­da.​Doğal te­da­vi yön­te­mi­nin bazı alan­lar­da ya­rar­lı ol­du­ğu­nu Tıp bil­gin­le­ri de kabul edi­yor ve öne­ri­yor­lar. Yani al­ter­na­tif tıp ,inkar edi­le­me­yecek bir ger­çek. El­bet­te bunun bi­linç­li ola­rak uy­gu­lan­ma­sı ve işi bilen ki­şi­ler ta­ra­fın­dan öne­ril­me­si ko­şu­luy­la. Bu kö­şe­den pek çok kere tek­rar­la­dı­ğım gibi, AL­TER­NATİF TIP ko­nu­su­nun ,il­çe­miz­de bir top­lan­tı /et­kin­lik ya­pı­la­rak ,yerel ürün­le­rin­de ta­nı­tı­la­ca­ğı bir Fes­ti­val şek­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ,il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği ka­nı­sın­da­yım. Yani bir de­yiş­le :BİRAZ DÜN­DEN,BİRAZ BU­GÜN­DEN .
Badem ve onun Çağ­la­sı­nı bek­le­di­ği­miz şu gün­ler­de, BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ nin ,sı­nır­lı öl­çü­de ya­pı­la­bil­me­si güzel de, Badem ve BAL bir­lik­te­li­ği­nin, çıp­lak ola­rak değil, katma değer ka­tı­la­rak fark­lı gıda ürün­le­ri­nin ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu ilgi ile takip edi­yo­rum.​Ye­ter­li değil el­bet­te.​Bunun için ,Gast­ro­no­mi eği­ti­mi veren eği­tim ku­rum­la­rı­mı­zın da des­te­ği alı­na­rak çe­şit­len­di­ril­me­si şart de­ğil­ mi.? Unlu ma­mül­le­ri­miz­de HARUP unu­nun kul­la­nıl­ma­sın­dan ,neden bir DATÇA veya BETÇE Ku­ru­su­nun üre­til­me­di­ği­ni an­la­mı­yo­rum. (Bey­pa­za­rı Ku­ru­su Gibi).
El­bet­te tüm bun­la­rın ya­nın­da, yerel ürün­le­rin pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da büyük şe­hir­le­ri­miz ,des­tek ver­di­ği veya biz­zat iş­let­ti­ği satış yer­le­rin­de bir stan­dı­mı­zın ol­ma­sı di­le­ğim­dir .Bu ko­nu­da kamu ve özel iş­bir­li­ği­nin be­ra­ber­li­ği şart.​Yerel yö­ne­ti­min ve diğer kamu bi­rim­le­ri­nin ,yerel ürün­le­rin ço­ğal­tıl­ma­sı/çe­şit­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da des­tek­le­ri önem­li. Bu ko­nu­da bil­has­sa İZMİR/AN­KA­RA ve İSTAN­BUL yerel yö­ne­ti­ci­le­rin örnek ça­lış­ma­la­rı­nı du­yu­yo­ruz.
İlçe­miz­de ma­hal­le bak­kal­la­rı gibi pek çok satış yeri açmış olan MAR­KET­LER ZİNCİRLERİ nin , yerel üre­ti­min des­tek­len­me­si ko­nu­sun­da ça­ba­la­rı­nı gö­re­me­di­ği­miz gibi, yerel pa­zar­la­rın açıl­dı­ğı gün­ler­de ,il­çe­ye ucuz tarım ürün­le­ri ge­ti­re­rek ,yerel çift­çi­nin mal­la­rı­nın el­le­rin­de kal­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz .Bana göre , bu kabul edi­le­bi­lecek bir durum
de­ğil­dir. Bil­has­sa il­çe­miz­de son yıl­lar­da epey po­pü­ler olan GÜZ DO­MA­TES inin pa­zar­lan­ma­sı­nı tüc­ca­rın in­sa­fı­na bı­ra­kıl­ma­sı pek adil ol­ma­sa gerek.​Bil­has­sa Do­ma­te­sin alım ga­ran­ti­li ola­rak üre­til­me­si­ni teş­vik et­me­li­yiz.​El­bet­te CİNS/Ka­li­te­yi önde tu­ta­rak.
De­ni­ze bı­rak­tı­ğı­mız her damla su ,kay­bet­ti­ği­miz ge­le­ce­ği­miz. Önü­müz­de­ki bir­kaç ayda ye­ter­li yağ­mur ala­maz­sak, önü­müz­de­ki yaz gün­le­rin­de su
sı­kın­tı­sı çe­ke­bi­li­riz. Yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ,bil­has­sa yeni ya­pı­laş­ma­lar­da ,SAR­NIÇ­LI Konut/yapı pro­je­le­ri­ni öner­me­si ge­rek­mez mi.?

Teh­li­ke ge­li­yo­rum diyor; De­fa­lar­ca ha­tır­lat­ma­ma rağ­men, bul­var­dan Has­ta­ne gi­ri­şin­de­ki he­ye­lan teh­li­ke­si devam et­mek­te. Ya­rın­lar­da ya­maç­tan ko­pa­cak bü­yük­çe bir top­rak küt­le­si­nin ,bu­ra­sı­nı ve bul­va­rı ka­pat­ma­sı ka­çı­nıl­maz. Ben­den söy­le­me­si..!!!!!!!!!!
Şun­dan/bun­dan / ondan di­ye­rek ,kalın sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 1629 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer