25-02-2021 İ.Yekta Kolcu

Bugün siz­ler­le fark­lı­ca bir ko­nu­yu pay­laş­mak ve o ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­mi ak­tar­mak is­ti­yo­rum.
Benim çok sev­di­ğim ve her­kes­te her alan­da gör­me­yi arzu et­ti­ğim bir konu olan SAYGI an­la­yı­şı­nı pay­laş­ma­yı ko­nu­şa­lım is­te­dim.
İnsan ön­ce­lik­le bence, ken­di­si­ne saygı duy­ma­yı bil­me­li.
Üzü­le­rek ,bir göz­le­mi­mi siz­le­re du­yur­mak is­te­dim.
Mer­kez Ma­hal­le­mi­zin Me­zar­lı­ğı artık yer­le­şim yer­le­şi­mi­nin or­ta­sın­da kaldı sa­yı­lır. Mer­kez bul­va­rı­mı­zın bi­ti­şi­ğin­de­ki eski Me­zar­lı­ğı­mı­zı bil­me­ye­ni­miz gör­me­ye­ni­miz yok­tur.
Ancak; Ana­mın /Ba­ba­mın, Kar­deş­le­rim ve De­dem­le pek­ çok aile dos­tu­mun­ da me­zar­la­rı­nın bu­lun­du­ğu eski bö­lü­mü­ne ,artık yeni ya­pıl­mak­ta olan ko­nut­lar­da komşu oldu. Kişi mül­ki­yet hak­kı­na di­ye­ce­ğim bir­ şey yok ama, mezar ara­la­rı­na tu­tun­da ,üst­le­ri­ne kadar in­şa­at atık­la­rı­nın atıl­dı­ğı bir alan ha­li­ne ge­ti­ril­me­si, do­yum­suz konut arzu muzun ,çir­kin bir gö­rün­tü­sü de­ğil ­mi.? Rah­met­li­ler için bir/iki met­re­ka­re­lik bir top­rak par­ça­sı­nı da çok mu gö­rü­yo­ruz.? Ha­yat­ta olan yaş­lı­la­rı­mız için huzur için­de son gün­le­ri­ni ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri bir HUZUR EVİ yap­ma­yı be­ce­re­mi­yo­ruz bari, me­zar­la­rı­na saygı du­ya­lım. İnşaat yük­le­ni­cile­ri­mi­zin ,bu mekan ve çev­re­le­ri­ni daha say­gı­lı kul­lan­ma­la­rı için.​Sayın il­gi­li­ler­ce uya­rıl­ma­la­rı ge­rek­mez mi.?
De­fa­lar­ca yaz­dı­ğım gibi, ANA­YA­SA­MI­ZIN İLK 4 MAD­DESİ İÇİNDE YER ALAN SOS­YAL HUKUK DEV­LETİ ta­nı­mı­nı yo­rum­la­mak ve uy­gu­la­mak he­pi­mi­zin yü­küm­lü­lü­ğü. He­pi­mi­zin ­de bir­ gün yaş­la­na­ca­ğı­mız ger­çe­ği­ni göz önüne alır­sak, Esen Ada da bu­lu­nan eski Hü­kü­met ko­na­ğı­nın, Huzur/Bakım Evi ola­rak tah­sis , tef­riş ve ta­di­la­tı­nın ,hatta ge­re­ki­yor­sa küçük ila­ve­le­rin ya­pıl­ma­sı ,ya­şa­yan yaşlı ku­la­ğı­mı­za say­gı­nın bir ifa­de­si olmaz mı.? Bence bu­ra­sı­nın diğer sos­yal et­kin­lik ve fa­ali­yet­ler e göre ön­ce­li­ği bu ol­ma­lı­dır.
De­fa­lar­ca yaz­ma­ma rağ­men, Has­ta­ne­ye bul­var­dan gi­riş­te­ki He­ye­lan teh­li­ke­si devam edi­yor. Bu­ra­dan ko­pa­rak ana bul­va­ra akan top­rak ve küçük taş mo­loz­la­rın yol üze­rin­de­ki bi­ri­kin­ti­le­rin­den en çok Am­bu­lans sü­rü­cü­le­ri­nin ra­hat­sız ol­du­ğu mu­hak­kak. Bil­has­sa bu ala­nın ya­pı­laş­ma­sı­nı yük­le­nenlerin hiç mi so­rum­lu­lu­ğu YOK: ?
Ya­şa­mak gü­zel­de, çev­re­mi­ze /bir­bi­ri­mi­ze /geç­mi­şi­mi­ze ve ya­şa­yan -ya­şa­mak­ta olan geç­mi­şi­mi­ze say­gı­lı olmak gö­re­vi­miz de­ğil ­mi.?

LUT­FEN UNUT­MA­YI­NIZ...


Bu yazı 1047 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer