02-03-2021 İ.Yekta Kolcu

Milli söz­cü­ğü­nün bir­lik­te anıl­ma­dı­ğı ,bir­lik­te kul­la­nıl­ma­dı­ğı pek konu kal­ma­dı son gün­ler­de. Milli Eği­tim­den baş­la­yıp ­ta ek­le­yin ek­le­ye­bi­le­ce­ği­niz ka­da­rı ile. Bi­li­yo­rum duyar gi­bi­yim ,ne­re­den çıktı bu DATÇA Mil­li­yet­çi­li­ği di­yor­su­nuz.
O bizim temel ta­şı­mız olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin mi­ma­rı olan ATA­TÜRK ün ,Mil­li­lik dam­ga­sı­nı vur­gu­la­dı­ğı ko­nu­lar ,say­mak­la bitmez.​Hani şu İskan­di­nav ül­ke­le­ri­nin bi­rin­de söy­le­nen bir ata­sö­zü var­dır. ATA­TÜRK GİBİ DÜ­ŞÜN­MEK derler.​Bir ko­nu­yu çö­ze­me­dik­le­ri zaman veya te­red­düt­le­ri ol­du­ğun­da :Birde ATA­TÜRK GİBİ BA­KA­LIM/DÜ­ŞÜ­NELİM der­ler. O Tan­rı­nın biz­le­re bir lütfu idi, an­la­yan­lar için. Onun koy­du­ğu /gös­ter­di­ği ana pren­sip­le­rin­den uzak­laş­tık­ça ,her alan­da sı­kın­tı­la­rı­mız arttı ek­sil­me­di.

Ben neden Datça Mil­li­yet­çi­li­ği de­mek­le neyi kast et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.
Bu ya­rı­ma­da­da ya­şa­ma ay­rı­ca­lı­ğı­nın kıy­me­ti­ni ,onu yi­ti­rin­ce an­la­ya­ca­ğız. Bu ya­rı­ma­da­nın do­ğa­sı­na uygun tarım ve ya­pı­laş­ma yön­tem­le­ri­ni hemen hemen yüz yıl­dır kaybettik.​Bu ya­rı­ma­da­yı gü­zel­leş­tir­mek ve ya­şa­na­bi­lir bir ortam ha­li­ne ge­ti­re­bil­me­nin tek yo­lu­nun ,her ta­ra­fı be­ton­la kap­la­ma yön­te­mi­ni seç­tik. Beton de­di­ği­miz bu GRİ yor­gan­la ,tüm ya­rı­ma­da­yı kap­la­ma­yı ter­cih edi­yo­ruz. Sev­gi­nin böy­le­si­ni ter­cih eden­le­re aşk olsun.
Bana göre Mil­li­lik, seç­ti­ğim konu ve ala­nın: ül­ke­min ve in­san­la­rın ya­ra­rı­na yo­rum­la­ma bi­çi­mi. Datça için öyle mi acaba:; ?
Doğal liman ve koy­la­rı çev­re­ye uyum­suz ,dü­zen­siz ,bi­çim­siz bir şe­kil­de tah­rip ede­rek ,bir şey­ler yap­mış ol­ma­nın te­la­şı için­de talan ve tah­rip ettik ve et­me­ye devam edi­yo­ruz
Ye­ral­tı su­la­rı­mı­zı hoy­rat­ça mi­ras­ye­di ola­rak tü­ket­me çıl­gın­lı­ğı için­de ,son­daj ya­pa­rak kal­bu­ra çe­vir­dik.
Bi­linç­siz tarım ilaç­la­rı ile kir­let­ti­ği­miz çevre ve do­ğa­mı­za, kışın gel­mek­te olan göç­men kuş­lar bile gel­mez oldu.
Na­sıl­ bir görüş ve es­te­tik an­la­yı­şı ,kent es­te­tik uy­gu­la­ma­sı ya­pı­yo­ruz ki, yol­la­rı­mız ve ko­nut­la­rı­mız birer ya­ma­lı bohça gibi oldu.​Bu ya­pı­la­rı­mı­za­ da VİLLA di­ye­bi­li­yo­ruz.
Hani der­ler ya; Ken­di­si­ne Müs­lü­man. Bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mı­zın pek çoğu, ortak akıl­da bir­leş­me , ortak ey­lem­de bir­lik­te­lik den çok uzak .

Yap/sat uy­gu­la­ma­sı­nın tavan yap­tı­ğı bu gün­le­rin­de bir sonu ola­cak. İşte o zaman pa­ra­mız ol­sa ­da , DATÇA da ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­miz bir mekan ve ortam bu­la­ma­ya­ca­ğız.

Küçük Tür­ki­ye'm de­di­ğim bu İlçe­miz yani Dat­ça­'mız : bu ka­pa­si­te­yi ne za­ma­na kadar kal­dı­ra­bi­lecek.
Unut­ma­ya­lım ;Ül­ke­miz­de ve Dün­ya­da ,gi­de­bi­le­ce­ği­miz başka Datça YOK;
Sağ­lı­cak­la,,


Bu yazı 3219 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer