22-03-2021 İ.Yekta Kolcu

Ül­ke­miz­de kö­pür­tü­le­rek des­tek­le­nen in­şa­at sek­tö­rü­nün, kal­kın­ma­mız için bir çıkış yolu ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kabul et­me­me rağ­men, eko­no­mi­mi­ze ,olum­lu-olum­suz yön­le­ri ile bir can­lı­lık ge­tir­di­ği bir ger­çek. Bu sa­adet zin­ci­ri ne­re­le­re kadar gider, bil­mi­yo­rum.
Ül­ke­miz­de kamu ve özel ko­nuk­la­rın ömrü ,yarım yüz­yı­lı pek geç­mi­yor. Öm­rü­mün elli yı­lı­nın geç­ti­ği An­ka­ra­da  bile bazı semt­ler­de­ki ya­pı­la­rın iki defa ya­pı­lıp yı­kıl­dı­ğı­na biz­zat şahit oldum. Ne­den­le­ri ne olur­sa olsun, şe­hir­le­ri­miz­de alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ,ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­lar­ca ,aynı yerin de­fa­lar­ca ka­zı­lıp ör­tül­dü­ğü­nü gö­rü­rüz. Ev­le­ri­mi­zi bile önce ge­ce­kon­du ola­rak sonra yıkıp müs­ta­ki­le, daha sonra onuda yı­ka­rak site ha­li­ne dö­nüş­tür­mü­yor muyuz.? Kal­kın­ma ham­le­si­ni hala ta­mam­la­ma­mış/ bir ülke ola­rak ,kır­sal ke­sim­den şe­hir­le­re hatta bazı böl­ge­le­re göçün devam et­mek­te ol­du­ğu ça­ğı­mız­da, va­tan­daş­la­rı­mı­zın doğ­du­ğu yerde veya yö­re­de ya­şa­ma­sı­nı /ça­lış­ma­sı­nı ve ha­ya­tı­nı idame et­tir­me­si­ni ,bir Dev­let po­li­ti­ka­sı ola­rak kabul edip ha­ya­ta ge­çir­me­di­ği­miz sü­re­ce ,bu çar­pık ya­pı­laş­ma devam edecek gibi.​Son yıl­lar­da ,do­na­nı­mı­nı/kad­ro­la­rı­nı ta­mam­la­ma­dan ,küçük şe­hir­le­ri­miz­de açıl­mış olan Üni­ver­si­te ve Yük­sek okul­la­rı­mı­zın ,ver­di­ği eği­tim ile ye­tiş­tir­di­ği genç­le­ri­mi­zin de du­ru­mu or­ta­da.
Ge­le­lim Dat­ça­mı­za:
Kamu kay­nak­la­rı ile il­çe­miz­de elli yıl için­de ya­pıl­mış olan Kamu bi­na­la­rı­nın üçü­nün du­ru­mu or­ta­da. Öğ­ret­me­ne­vi, Dorya Otel ve son ola­rak da, Hü­kü­met bi­na­sı ye­rin­de yel­ler esi­yor.​ Turaş'ı ise kuşa çe­vir­dik. Bu ya­pı­la­rı neden bu yer­le­re yap­tık ve neden yık­tık.? Demek ki, ya­pı­lar için se­çi­len tek­no­lo­ji ve yer se­çi­mi YAN­LIŞ­MIŞ. Ya­rı­ma­da­nın ve yö­re­mi­zin dep­rem böl­ge­si ol­du­ğu bi­lin­mi­yor muydu.? Har­ca­nan bunca pa­ra­ya yazık ol­ma­dı mı?.
Şimdi ise tüm kamu hiz­met bi­rim­le­ri ilçe mer­ke­zi­ne da­ğıl­mış va­zi­yet­te.
Bunun sı­kın­tı­sı­nı el­bet­te va­tan­da­şı­mız çe­ki­yor.
Ancak, se­vin­di­ğim bir şey, 1940 lı yıl­lar­da Ese­na­da mev­ki­in­de inşa edil­miş Hü­kü­met bi­na­mız ola­rak kul­la­nıl­mış olan bi­na­mız halen ayak­ta ve bir türlü yı­kıl­mı­yor-yı­ka­ma­dık. !!!! Bu­ra­sı gibi halen met­ruk va­zi­yet­te­ki Çeş­me­köy deki İlko­kul bir konak ha­va­sın­da vakur bi­çim­de ayak­ta.

Hadi sev­gi­li yet­ki­li so­rum­lu il­gi­li­le­ri­miz, biz­le­re miras ola­rak kal­mış bu iki bi­na­mı­zı ha­ya­tı­mı­za ka­ta­lım. Res­to­re edi­le­rek /kul­la­na­rak yok olup git­me­le­ri­ne se­yir­ci kal­ma­ya­lım. Bu ül­ke­nin in­san­la­rı­na bir say­gı­nın gös­ter­ge­si ola­rak, Ese­ra­da­yı ve bu Eski hü­kü­met bi­na­mı­zı ,bir huzur me­ka­nı­na dö­nüş­tü­re­lim. NEDEN /NİÇİN OL­MA­SIN..
Bu hiz­met, in­sa­na ve on­la­rın eser­le­ri­ne say­gı­nın ör­ne­ği ol­maz­ mı.?
Kalın sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 693 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer