01-04-2021 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den , de­fa­lar­ca de­fa­lar­ca il­gi­li ma­kam­la­ra di­ye­rek , Dat­ça­mız­da yap­tı­ğım göz­lem­le­ri­mi ak­tar­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Hadi in­san­la­rı­mız du­yar­sız ve günü kur­tar­ma­nın te­la­şın­da da, il­gi­li Ma­kam­la­ra di­ye­rek ses­len­di­ğim ko­ru­lar­da, so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın bu kadar hasır al­tı­na sü­pü­rül­me­si­ne içer­li­yo­rum. Neyse ben yi­ne­ de tek­rar­la­ma­ya, bık­ma­dan usan­ma­dan devam edip gi­de­ce­ğim.
Ga­ze­te­mi­zin man­şet ha­be­ri olan .eski hü­kü­met bi­na­sı­nın son hali bazı il­gi­li Makam so­rum­lu­la­rı­mı­zı­nın il­gi­si­ni çeker ve geçen ay­lar­da kay­bet­ti­ği­miz o de­li­kan­lı gibi, gör­me­yi ve duy­ma­yı hiç arzu et­me­di­ği­miz olay­la­ra ve­si­le olmaz.
Yıl­lar­ca çe­şit­li kamu hiz­met­le­ri­nin ifa edil­di­ği bu bi­na­nın ,ka­de­ri­ne terk edil­miş ol­ma­sı­na üzül­me­ye­ni­miz yok­tur. Geçen yıl­lar­da il­çe­miz­de Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yapan Sayın Fedai Bey in bu­ra­sı­nın halk eği­tim hiz­met­le­ri ve­ri­le­bi­lecek bir me­ka­na dö­nüş­tü­rül­me­si gay­re­ti­ni ,ha­tır­lı­yo­rum. Ger­çek­leş­me­si­ni ümit et­me­di­ğim bu pro­je­ye iyi olur in­şal­lah de­di­ği­mi ha­tır­lı­yo­rum. Öy­le­de oldu ve bu gay­ret bir sonuç ge­tir­me­di. Ba­zı­la­rı­mız fik­ri­me ka­tı­lır mı bil­mem, için­de ya­şan­ma­yan bir ya­pı-me­kan zaman için­de met­ruk hale hemen dö­nü­şe­bi­li­yor. Dat­ça­mı­zın en güzel me­kan­la­rın­dan biri , sanki bir yüzük taşı gibi ko­run­ma­sı - kol­lan­ma­sı ve el­bet­te kul­la­nıl­ma­sı için ,bir huzur evine dö­nüş­tü­rül­me­si dü­şün­ce­mi de­fa­lar­ca yaz­dım .Çe­şit­li or­tam­lar­da da dile ge­tir­dim.​El­bet­te TIK diye bir ses yok.​Bu­ra­sı­nın gün­de­me gel­me­si için il­le­ de bir gen­ci­mi­zi kay­bet­me­miz ge­rek­mi­yor.​ Datça­mı­zın nü­fu­su, ül­ke­mi­zin nü­fu­su gibi yaş­la­nı­yor. Bu arada; il­çemi­ze gelip yer­le­şen va­tan­daş­la­rı­mı­zın büyük ço­ğun­lu­ğu ,YAŞLI. Yal­nız ya­şa­yan­la­rın bir kısmı , za­man­la ba­kı­ma muh­taç hale ge­le­ce­ği ger­çek. İşte bu ne­den­le­dir, Mar­ma­ris ve Fet­hi­ye ör­ne­ği ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz­de bir Bakım/Hu­zu­re­vi'nin bu­lun­ma­sı ,in­sa­nı­mı­za /yaşlı ku­şa­ğı­mı­za ver­di­ği­miz de­ğe­rin bir ör­ne­ği ol­maz­ mı.? Bu hiz­met Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin , Sos­yal Dev­let ol­ma­nın bir ge­re­ği de­ğil­mi.? Ba­kı­la­cak ki­şi­ler­de ,ve­ri­lecek hiz­me­te kat­kı­da bu­lu­na­cakla­rın­dan, ka­mu­ya­ da maddi kül­fet ge­tir­me­ye­cek­tir. Aynı za­man­da bir is­tih­dam ya­rat­tı­ğın­dan, il­çe­miz için­de güzel bir al­gı­nın oluş­ma­sı­na neden ola­bi­lir.
Tek­rar­la­mak­tan bık­ma­dı­ğım bir diğer yapı ise, Çeş­me­köy deki İlko­kul bi­na­mız. So­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın bi­ri­de biz­le­re kalan kül­tür ya­pı­la­rı­mı­zı ya­şat­mak de­ğil­ mi.?
Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 2004 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer