04-05-2021 Orhan Keskinsoy

Hoş­gö­rü­lü olmak, ter­bi­ye ve ne­za­ke­tin te­mel­le­rin­den­dir. Olur olmaz şey­le­re si­nir­le­ne­rek, dosta, ya­ban­cı­ya çat­mak, ders ve öğüt ver­me­ye kal­kış­mak, dü­pe­düz ter­bi­ye­siz­lik ve ne­za­ket­siz­lik­tir.
Her­ke­sin biz­den fark­lı dü­şü­ne­bi­le­ce­ği­ni kabul etmek zo­run­da­yız.
Başka din­ler­de, mez­hep­ler­de, olan­la­rı kendi, din, mez­hep ve dü­şün­ce­mi­ze ay­kı­rı ol­duk­la­rın­dan kü­çüm­se­yip, aşa­ğı­la­ya­maz.
Dini dü­şün­ce­le­riy­le alay etmek, ter­bi­ye­li ve olgun in­sa­na ya­kı­şır bir dav­ra­nış de­ğil­dir.
Bize kar­şıt dü­şün­ce­de olan­lar­la bir nok­ta­ya kadar tar­tı­şa­bi­li­riz. Ama kar­şı­mız­da­ki­nin , ina­dım inat an­la­yı­şı­nı gör­dü­ğü­müz an, tar­tış­ma­yı orada kes­me­li­yiz. Kimse tar­tı­şa­rak, bir baş­ka­sı­nın fik­ri­ni de­ğiş­ti­re­mez.
Gö­rül­müş­tür ki, böyle tar­tış­ma­lar­da(özel­lik­le si­ya­si tar­tış­ma­lar­da) en sev­dik­le­ri­ni­zi kay­be­de­bi­lir­si­niz. Önce çe­kiş­me, sonra da­rıl­ma­ya varan olay­lar or­ta­ya çıkar. Hatta kav­ga­ya bile dö­nü­şe­bi­lir!
Ha­yat­ta böy­le­ce nice ar­ka­daş yi­tir­miş­li­ği­miz var­dır.
Büyük hor görme, al­çalt­ma­lar­la biten so­nuç­suz bir tar­tış­ma uzun yıl­lar için, hatta ölün­ce­ye dek iki dos­tun ara­sı­nı açar.
Bu ül­ke­de , aynı köyde, aynı köyün in­san­la­rı bu tar­tış­ma­lar yü­zün­den ca­mi­le­ri­ni bile ayır­dı­lar.
O ne­den­le hep ama hep hoş­gö­rü­lü ol­ma­lı­yız. Bun­dan bir kay­bı­nız olmaz.


Bu yazı 772 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer