Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

100. YIL EĞİ­TİM OR­MA­NI OLUŞ­TU­RUL­DU

100. YIL EĞİ­TİM OR­MA­NI OLUŞ­TU­RUL­DU
Simge AYBEY:Öğ­ret­men­ler günü prog­ra­mları kapsamında, Milli Eği­tim İl Mü­dür­lü­ğü ve Orman Bölge Mü­dür­lü­ğün­ce, 100'cü yıl eği­tim or­ma­nı oluş­tu­rul­du. Datça'da ger­çek­le­şen et­kin­lik­le­rin yanı sıra, 24 Kasım Cuma günü (bu gün) saat 9:30 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da çe­lenk sunma tö­re­ni, saat 10:30 'da ise Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de Kut­la­ma ve anma prog­ra­mı ger­çek­leş­ecek.


24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü çer­çe­ve­sin­de Men­te­şe'de, Muğla Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lı­mıy­la 100 fidan top­rak­la bu­luş­tu­rul­du.
Tö­ren­de ko­nuş­ma yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Emre Çay, di­ki­len fi­dan­la­rın öğ­ret­men­le­rin öz­ve­riy­le ye­tiş­tir­di­ği ge­lecek ne­sil­ler gibi ye­şe­re­ce­ği­ni söy­le­di.
Çay ''Bu yıl eği­tim ca­mi­ası ola­rak 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü'nü, Cum­hu­ri­ye­tin 100. yıl dö­nü­mü­ne ka­vuş­ma­nın mut­lu­lu­ğu ile bir­lik­te ya­şa­dık­la­rı­nı ifade eden Çay, "Bugün bu­ra­da 100. yı­lı­nı kut­la­dı­ğı­mız Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi nice yüz­yıl­la­ra ta­şı­ya­cak olan genç­le­ri­mi­zi ye­tiş­ti­recek öğ­ret­men­le­ri­miz adına, öm­rü­nü öğ­ren­ci­le­ri­ne ada­yan tüm öğ­ret­men­le­ri­miz ve şehit öğ­ret­men­le­ri­miz adına 100 fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­duk. Bugün dik­ti­ği­miz fi­dan­lar tıpkı öğ­ret­men­le­ri­mi­zin öz­ve­riy­le ye­tiş­tir­di­ği ge­lecek ne­sil­ler gibi ye­şe­rip ül­ke­mi­ze, ge­le­ce­ğe ve Tür­ki­ye Yüz­yı­lı' na nefes ola­cak" dedi.
Tö­re­ne İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Emre Çay, Muğla Orman İşlet­me Mü­dü­rü Tür­ker Uğur, Men­te­şe İlçe Mü­dü­rü İdris Kö­mür­cü, Şube mü­dür­le­ri, öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­ler 100 limon servi fi­da­nı­nı top­rak­la bu­luş­tur­du.

Öğ­ret­men­ler Günü Prog­ra­mı Hafta Bo­yun­ca Devam Edecek
24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü Tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Muğla'da da hafta bo­yun­ca çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­la­nı­yor. Hafta bo­yun­ca devam eden et­kin­lik­ler­de öğ­ret­men­ler ara­sın­da spor mü­sa­ba­ka­la­rı, kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı, fidan di­ki­mi et­kin­li­ği, öğ­ret­men bu­luş­ma­la­rı, hu­zu­re­vin­de kalan emek­li öğ­ret­men­le­re zi­ya­ret­ler, resim ser­gi­si, şehit öğ­ret­men aile­le­ri ve şehit ka­bi­r' i zi­ya­ret­le­ri yer alı­yor.
Datça'da ise ger­çek­le­şen et­kin­lik­le­rin yanı sıra 24 Kasım Cuma günü (bu gün) saat 9:30 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da çe­lenk sunma tö­re­ni, saat 10:30 'da ise Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de Öğ­ret­men­ler Günü Kut­la­ma prog­ra­mı ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!