Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

16500 ADET TIBBİ BİTKİ FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

16500 ADET TIBBİ BİTKİ FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU
Sebiha ARSLAN :Datça'da ya­şa­yan 43 yaşındaki Özgür Can Sön­mez, dev­let­ten ki­ra­la­dı­ğı 21 bin 595 met­re­ka­relik fun­da­lık alana, ha­zır­la­dı­ğı proje ile 15 bin adet la­van­ta, 1500 adet tıbbi ada çayı, pa­pat­ya ve kekik bit­ki­si dikti.

Sön­mez, Milli Emlak'tan iki yıl­lık sü­re­cin ar­dın­dan ki­ra­la­dı­ğı, fun­da­lık ara­zi­yi iş­le­ye­rek, tıbbı bit­ki­le­ri top­rak­la bu­luş­tur­du. Bu­ra­da ye­ti­şen ürün­le­rin iş­le­ne­rek Datça Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi ara­cı­lı­ğıy­la satış ofi­sin­de sa­tı­şa su­nul­ma­sı he­def­le­ni­yor.
Özgür Can Sön­mez, ''Dev­le­ti­miz­den ki­ra­la­dı­ğı­mız ara­zi­yi, Datça ve Ülke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­mak için iş­le­yip fi­de­ler dik­tik. Hü­kü­me­ti­mi­zin la­van­ta ve tıbbi aro­ma­tik bitki ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne ver­di­ği des­tek­ler­den ha­be­rim vardı. Bu­ra­sı Milli Emlak'a ait 21,5 dö­nüm­lük bir arazi. Boş atıl bir va­zi­yet­tey­di. Bu­ra­nın ki­ra­ya ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni öğ­re­nin­ce baş­vu­ru­da bu­lun­dum. Yaklaşık 30 kişi buraya başvuruda bulundu. Yak­la­şık iki yıl­lık bir sü­re­cin ar­dın­dan 6 ay içe­ri­sin­de pro­je­yi yap­mam şartı ile bu­ra­yı ki­ra­la­dım. Ha­zi­ran ayın­da ara­zi­yi te­miz­le­ye­rek, 15 bin adet la­van­ta, 1500 adet tıbbi kekik, ada­ça­yı ve pa­pat­ya fi­da­nı dik­tik. Ama­cı­mız bu­ra­yı Datça ve ülke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­mak. Bu­ra­ya bir satış ofisi kurup, üret­ti­ği­miz ürün­le­ri ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğı ile sa­ta­ca­ğız. Önü­müz­de­ki yıl hasat ya­pa­ca­ğız ama önem­li ha­sa­dı­mı­zı 2024 - 2025 yıl­la­rın­da ola­cak " dedi.


Datça Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­can ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Datça'ya ve Ül­ke­mi­ze güzel şey­ler ka­zan­dır­mak is­ti­yo­ruz. Özgür, ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin üyesi. Ye­tiş­tir­di­ği­miz ürün­le­ri bu­ra­da şen­lik­ler dü­zen­le­ye­rek hem ta­nı­ta­cak, hem sa­tı­şı­nı ya­pa­ca­ğız. Gör­sel an­lam­da bu­ra­sı bir şö­le­ne dö­nü­şecek. Datça'da bir far­kın­da­lık oluş­tu­ra­rak, bütün en­de­mik bit­ki­le­ri ye­tiş­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz. Ürün­le­ri ko­ope­ra­ti­fi­miz ara­cı­lı­ğıy­la sa­tı­şa su­na­ca­ğız” dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!