Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

19 Eylül Ga­zi­ler

19 Eylül Ga­zi­ler
Sebiha ARSLAN :Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e İstik­lal Mü­ca­de­le­sin­de­ki ön­der­li­ğin­den do­la­yı 'Müşir ve Gazi' un­va­nı ve­ri­li­şi­nin yıl­dö­nü­mü ve 19 Eylül Ga­zi­ler günü, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da ger­çek­le­şen tö­ren­le kut­lan­dı.

19 Eylül Ga­zi­ler günü do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da ger­çek­le­şen törende, Kay­ma­kam Murat Atıcı, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ersan Şim­şek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler der­ne­ği baş­ka­nı Ahmet Raman ta­ra­fın­dan Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­ma­sı ile baş­la­dı. Daha sonra saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­rak İstik­lal Marşı okun­du.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı hava sa­vun­ma Üs­teğ­men Mert Canlı yaptı. Canlı ko­nuş­ma­sın­da'' sayın Kay­ma­ka­mım, sayın Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nım, sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nım, pro­to­ko­lün de­ğer­li üye­le­ri, eli öpü­le­si ga­zi­le­ri­miz ve de­ğer­li mi­sa­fir­ler.
Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­be­re­si­nin ka­za­nıl­ma­sı­na mü­te­akip, Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e TBMM ta­ra­fın­dan 19 Eylül 1921 günü Ma­re­şal­lik ve Ga­zi­lik un­va­nı ve­ril­miş ve bu ve­si­le ile bugün Ga­zi­ler günü ola­rak ad­de­dil­miş­tir. Tarih bo­yun­ca hür ve ba­ğım­sız ya­şa­mış Türk Mil­le­ti işgal ve esa­re­te alı­şık ol­ma­yan asil ve büyük bir mil­let­tir. Bu uğur­da ken­di­si­ni çe­pe­çev­re sar­mış düş­man­la­rı­na karşı üç ka­tı­da kılıç sal­la­mış, za­fer­den za­fe­re at­la­mış, ec­da­dı­nı örnek ala­rak Ana­do­lu'da, Kore'de, Kıb­rıs'ta can­la­rı­nı hiçe sa­ya­rak vatan, mil­let, bay­rak aş­kıy­la ta­ri­hin­de bir­çok sa­va­şa gi­re­rek yü­zü­nün akıy­la çık­mış­tır.
Ga­zi­li­ğin dev­let ve mil­let nez­din­de­ki öne­mi­ni Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk '' Kah­ra­man Türk Or­du­su ; sizin kah­ra­man­lı­ğı­nız­la ka­za­nı­lan büyük za­fe­rin mil­let ta­ra­fın­dan tak­di­mi­ne da­la­let eden bu unvan ve rüt­be­ye ancak size izafe ede­rek bütün as­ker­lik ha­ya­tı­mın en büyük if­ti­ha­rı ola­rak ta­şı­ya­ca­ğım.'' Di­ye­rek an­lat­mak­ta­dır.
Ey şeref abi­de­si, bir an bile te­red­düt et­me­den biz­ler rahat ede­lim diye ne­fe­si­ni veren şe­hi­dim, ve­recek olan gazim unut­ma­yı­nız kal­bi­miz­de­ki ye­ri­niz apay­rı, siz­le­re im­re­nen göz­ler­le ba­kı­yo­ruz. Göz­le­ri­niz­de­ki ışıl­tı biz­le­ri ta­ri­hi­mi­zin derin des­tan­la­rı­na alıp gö­tü­rü­yor ve yine unut­ma­yı­nız ki ema­ne­ti­niz ema­ne­ti­miz­dir. Gö­zü­nüz ar­ka­da kal­ma­sın, siz­le­rin sahip çık­tı­ğı gibi biz­ler­de sahip çı­ka­ca­ğız bu cen­net va­ta­na.
Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve onun silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere bu vatan için top­ra­ğa düş­müş şe­hit­le­ri­mi­zin, ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş olan ve ha­yat­ta olup bizi bu­ra­da onur­lan­dı­ran kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zin hu­zu­run­da saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi.

Datça Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği baş­ka­nı Ahmet Raman ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; Sayın Kay­ma­ka­mım, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nım, Be­le­di­ye Baş­ka­nım, kıy­met­li Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­rim, de­ğer­li Ga­zi­ler, muh­te­rem ha­nı­me­fen­di­ler, be­ye­fen­di­ler, say­gın basın men­sup­la­rı he­pi­ni­zi saygı ve mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum.
19 Eylül Ga­zi­ler günü Aziz va­ta­nı­mı­zın ba­ğım­sız­lı­ğı ve be­ka­sı uğ­run­da can­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak sa­va­şan fe­da­kar ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zin şeref ve kah­ra­man­lık gü­nü­dür. Bu günü kut­la­ma­nın gu­ru­ru ve he­ye­ca­nı içe­ri­sin­de­yiz.
Türk mil­le­ti, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı sa­ye­sin­de yok­luk­tan var edi­len bir ordu ve top yekün mü­ca­de­le ne­ti­ce­sin­de Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si­ni ka­za­na­rak bu günün hür ve ba­ğım­sız Türk dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı­nın yo­lu­na aç­mış­tır.
TBMM 19 Eylül 1921 ta­ri­hin­de bu za­fe­rin anı­sı­na Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e Türk mil­le­ti adına Ma­re­şal rüt­be­si­ni ve Gazi un­va­nı­nı tev­cih et­miş­tir. Mus­ta­fa Kemal Ata­türk mil­le­ti ta­ra­fın­dan Gazi un­va­nı ve­ri­len ilk as­ker­dir. Kah­ra­man ga­zi­ler, Ga­zi­ler gü­nü­nüz kutlu olsun. Siz­ler şe­hit­le­ri­miz ile bir­lik­te Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mi­na­tı ve temel taş­la­rı­sı­nız.
De­ğer­li ko­nuk­lar Cum­hu­ri­yet bugün dün­den daha fazla iç ve dış kay­nak­lı em­per­ya­list güç­le­rin ve terör ör­güt­le­ri­nin teh­di­di al­tın­da­dır. Orta do­ğu­da güçlü ve is­tik­rar­lı bir Tür­ki­ye em­per­ya­list güç­ler ta­ra­fın­dan is­ten­mek­te­dir. Bu kap­sam­da­ki bütün te­şeb­büs­ler Türk si­lah­lı Kuv­vet­ler' inin ger­çek va­tan­se­ver as­ker­le­ri ve gü­ven­lik güç­le­ri­miz­le asil mil­le­ti­mi­zin kah­ra­man ev­lat­la­rı ta­ra­fın­dan aka­me­te uğ­ra­tıl­mış­tır. Em­per­ya­list güç­ler bil­me­li­ler ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti son­su­za dek hür ve ba­ğım­sız ya­şa­ya­cak­tır.
Sayın ko­nuk­lar Ga­zi­lik Türk va­tan­se­ver­li­ği­nin, Türk kah­ra­man­lı­ğı­nın ya­şa­yan des­ta­nı­dır. Gazi ise des­ta­nı yazan kah­ra­ma­nın adı­dır. Bu an­lam­lı günde, terör olay­la­rın­da can­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak şehit olan Asker, polis, ko­ru­cu ve tüm sivil va­tan­daş­la­rı­mı­za rah­met di­li­yor ve ken­di­le­ri­ni saygı ve min­net­le anı­yo­ruz.
Say­gı­de­ğer ko­nuk­lar, Or­du­mu­za ve gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze her zaman sahip çık­ma­lı­yız. Türk ta­ri­hin­de gö­rül­müş­tür ki güçlü ordu yoksa dev­let­te yok­tur.
Büyük önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk şehit ve ga­zi­le­re ve­ril­me­si ge­re­ken önemi şu söz­le­riy­le ifa et­miş­tir; Türk ta­ri­hi­ne altın say­fa­lar yaz­dı­ran Ga­zi­ler ile şe­hit­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­la­rı­nı yü­celt­mek on­la­ra olan min­net ve şük­ran duy­gu­la­rı­mı­zı ifade etmek milli bir gö­rev­dir. Yüce ön­de­rin bu di­rek­tif­le­ri ışı­ğın­da dev­le­ti­mi­zin il­gi­li ma­kam­la­rın­ca ve aziz mil­le­ti­miz­ce şe­hit­le­ri­mi­zin ema­net­le­ri­ne ve ga­zi­le­ri­mi­ze sahip çı­kı­la­ca­ğı­na inan­cı­mız tam­dır.
Sayın ko­nuk­lar ; Kore ve Kıb­rıs Ga­zi­le­ri­mi­zin bu­gün­kü sa­yı­sı 24.400 (24 bin 400) Datça'mız­da­ki Gazi sa­yı­sı 17'dir.
Sayın ko­nuk­lar; şimdi de mü­sa­ade­le­ri­niz­le ana va­ta­nın ve yavru va­ta­nın çok de­ğer­li ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ev­lat­la­rı­mı­za ses­len­mek is­ti­yo­rum çok zor ko­şul­lar al­tın­da, uzun yıl­lar çetin bir mü­ca­de­le ve­re­rek Kıb­rıs Türk hal­kı­nı önce sö­mür­ge yö­ne­ti­min­den kur­ta­ran on­la­rın top­ye­kün imha ol­ma­la­rı­nı ön­le­yen daha sonra KKTC. Yİ kuran bu­gü­nün orta ku­şa­ğı­nı teş­kil eden ga­zi­le­ri­mi­ze ve mü­ca­hit­le­ri­mi­ze kulak verin. Onlar siz­ler ve ge­le­ce­ği­miz için can­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak Şe­hit- Gazi ol­du­lar. Ema­ne­te sahip çı­kı­nız. Bu de­ğer­li ema­ne­te sahip çı­kıl­maz­sa 2.?kez ba­ğım­sız bir Cum­hu­ri­ye­te sahip ola­bil­mek bu­gün­kü em­per­ya­list dü­zen­de müm­kün ola­ma­ya­bi­lir. Bu ne­den­le KKTC'nin Tür­ki­ye ve Kıb­rıs açı­sın­dan st­ra­te­jik önem ve de­ğe­ri­ni iyi bi­li­niz.
19 Eylül Ga­zi­ler günü mü­na­se­be­tiy­le büyük ön­de­ri­mi­zi, silah ar­ka­daş­la­rı­nı, ara­mız­dan ay­rı­lan tüm ga­zi­le­ri­mi­zi ve bu vatan uğu­run­da top­ra­ğa düşen tüm şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, ha­yat­ta olan ga­zi­le­ri­mi­ze esen­lik­ler di­li­yo­rum, say­gı­lar su­nu­yo­rum'' dedi.

Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da ger­çek­le­şen kut­la­ma prog­ra­mı son­ra­sı, Datça Kaymakamlığı tarafından, Gazi ve Gazi aile­le­ri­ne De­ğir­men Kafe'de kah­val­tı et­kin­li­ği ve ar­dın­dan Hı­zır­şah me­zar­lı­ğın­da, zi­ya­ret ger­çek­leş­ti.

 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!