s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

19 MAYIS ATA­TÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAY­RA­MI­MIZ COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI

19 MAYIS ATA­TÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAY­RA­MI­MIZ COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI
Sebiha ARSLAN :Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK' ün Kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­ni baş­lat­mak için 18 silah ar­ka­da­şıy­la bir­lik­te, Ban­dır­ma Va­pu­ruy­la 19 Mayıs 1919'da Sam­sun'a ge­li­şi­nin 104´üncü yıl dö­nü­mü, Re­şa­di­ye Fatma Te­ki­nalp fut­bol sa­ha­sın­da hal­kın­da ka­tı­lı­mıy­la coş­kuy­la kut­lan­dı.19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı, saat 09.00 da Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na Bando eş­li­ğin­de yü­rü­yüş ile baş­la­dı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Saat 9:30 da Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü çe­len­gini , İlçe Genç­lik ve Spor İlçe mü­dü­rü Mutlu Uzun ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı­na su­nul­du.
Yur­du­mu­zun kur­ta­rı­cı­sı ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve can­la­rı­nı va­ta­nı­mız için feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.
KUTLAMA VE GÖSTERİ TÖRENİ
Kut­la­ma prog­ra­mı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Genç­lik Spor İlçe Mü­dü­rü Mutlu Uzun tarafından  günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­ ile başladı . Uzun ko­nuş­ma­sın­da Sayın Valim
Pro­to­ko­lün De­ğer­li Men­sup­la­rı
Kıy­met­li Ga­zi­le­ri­miz
De­ğer­li Dat­ça­lı­lar
Milli Var­lı­ğı­mı­zın Te­mi­na­tı Sev­gi­li Genç­ler;

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve be­ra­be­rin­de­ki kah­ra­man­la­rın, 19 Mayıs 1919 ta­ri­hin­de Sam­sun'dan Ana­do­lu'ya ayak ba­sa­rak milli mü­ca­de­le­yi baş­lat­tık­la­rı ta­ri­hi günün 104. yıl dö­nü­mü­nü, mil­let ola­rak büyük bir coş­kuy­la ve mut­lu­luk­la kut­la­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız.
19 Mayıs, yurt top­rak­la­rı işgal edil­miş, ba­ğım­sız ya­şa­ma hakkı elin­den alın­mak is­te­nen bir mil­le­tin umut­suz­lu­ğa ve yıl­gın­lı­ğa ka­pıl­ma­dan, ay­dın­lık, güzel gün­le­re inan­cı­nın ve bu inanç­la ver­di­ği üstün sa­va­şı­mı­zın sim­ge­si­dir.
Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK' ün Sam­sun'a çı­kı­şıy­la baş­la­yan Ba­ğım­sız­lık Sa­va­şı­mız, O'nun ön­der­li­ğin­de, genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek Ulu­su­mu­zun tüm bi­rey­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la, inanç ve ka­rar­lı­lık­la yü­rü­tül­müş, eşine az rast­la­nır bir za­fe­re dö­nüş­müş­tür. Türk Ulusu'nun, kah­ra­man or­du­muz­la ke­net­le­ne­rek ka­zan­dı­ğı bu büyük zafer, Ata­türk'ün Türk Genç­li­ği'ne kut­sal ar­ma­ğa­nı­dır.
Bu tarih ile bir­lik­te Türk Mil­le­ti, kut­sal vatan top­rak­la­rı­mı­zın ile­le­bet işgal edi­le­me­ye­ce­ği­ni tüm dün­ya­ya gös­ter­miş­tir.
Sayın Valim, Kıy­met­li Dat­ça­lı­lar, Sev­gi­li Genç­ler;
Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ola­rak; Genç­le­ri­mi­zi spo­run gü­nü­müz ge­rek­le­riy­le uyum­lu, ge­le­ce­ğin mey­dan oku­ma­la­rı­na karşı ha­zır­lık­lı, yerli de­ğer­le­re du­yar­lı, ye­ni­lik­çi ve re­ka­bet­çi bir dü­ze­ye ulaş­tır­ma ama­cıy­la Dev­le­ti­mi­zin tüm im­kan­la­rıy­la ça­lış­mak­ta­yız.
Bu doğ­rul­tu­da 11.?Kalkınma Pla­nı­mız­da be­lir­til­di­ği üzere; Spo­run bir yaşam alış­kan­lı­ğı ha­li­ne gel­di­ği, talep eden her­ke­sin spor fa­ali­yet­le­ri­ne eriş­ti­ği, ulus­la­ra­ra­sı şam­pi­yo­na­lar­da ba­şa­rı elde eden, pres­tij­li spor or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na ev sa­hip­li­ği yapan ve böy­le­lik­le spo­run her da­lın­da dünya ça­pın­da re­ka­bet ede­bi­len bir se­vi­ye­ye ulaş­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rüt­mek­te­yiz.
Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­zın hi­ma­ye­le­rin­de; yıl bo­yun­ca Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Spor Okul­la­rı, En­gel­siz Spor Okul­la­rı, Ko­şa­bi­li­yor­ken Koş, Her­kes İçin Spor, Genç Ofis ve Tür­ki­ye Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Prog­ra­mı gibi Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bir­çok proje ve prog­ram­la­rı ba­şa­rı ile yü­rü­tül­mek­te­dir.
İlçe­miz­de mev­cut ve yeni ku­ru­lan spor ku­lüp­le­ri­miz ile bir­lik­te çocuk, genç ve tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın beden eği­ti­mi ve spor fa­ali­yet­le­ri­ne aktif ka­tı­lım­la­rı her geçen gün art­mak­ta­dır. Bu ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te beden eği­ti­mi spor fa­ali­yet­le­ri ile genç­lik ça­lış­ma­la­rı­mız bütün ilk ve or­ta­öğ­re­tim okul­la­rı­mız­da, üni­ver

­si­te­miz­de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ortak ça­lış­ma­la­rıy­la devam et­mek­te­dir.
Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK' ün Türk Spo­ru­nu yö­ne­ten­ler için söy­le­di­ği ve mes­lek düs­tu­ru­muz olan bir sözü ile ko­nuş­ma­mın so­nu­na yak­la­şı­yo­rum.
Türk sos­yal bün­ye­sin­de spor ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­le­mek­le gö­rev­li olan­lar, Türk ço­cuk­la­rı­nın spor ha­ya­tı­nı yük­selt­me­yi dü­şü­nür­ken, sa­de­ce gös­te­riş için, her­han­gi bir ya­rış­ma­da, ka­zan­mak eme­liy­le, bir spor çiz­mez­ler. Esas olan, bütün, her yaş­ta­ki Türk­ler için beden eği­ti­mi sağ­la­mak­tır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK başta olmak üzere Türk Bü­yük­le­ri­ni, bu top­rak­la­rı biz­le­re vatan yap­mak için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yo­rum.

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­mız kutlu olsun''dedi.
Ata­türk'ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­ni ve aka­bin­de Genç­li­ğin Ata'ya ce­va­bı­nı ise Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri Ege Ta­nın­mış' ve Ahmet Berk Le­vent ses­len­dir­di.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri Ser­çin Şa­hi­naz yö­ne­ti­min­de, ser­gi­le­dik­le­ri jim­nas­tik gös­te­ri­le­ri al­kış­lar eş­li­ğin­de iz­le­di.
Özcan Yıl­maz Mes­le­ki Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, Öğ­ret­men­le­ri
Mu­az­zez Çam­lı­oğ­lu yö­ne­ti­min­de vals gös­te­ri­le­ri­ni sundu.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri Öğ­ret­men­le­ri Fatma
Atay yö­ne­ti­min­de folk­lo­rik dans gös­te­ri­le­ri­ni ser­gi­le­di.
İmam Hatip Li­se­si 10/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Mer­yem Temiz “Sam­sun Gü­zel­le­me­si “ şi­iri­ni ses­len­dir­di.
Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Spor Eğit­me­ni Halil
Yıl­maz li­der­li­ğin­de Tek­van­do gös­te­ri­si­ni ger­çek­leş­ti.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu Müzik Öğ­ret­me­ni Ömer Faruk Güzel
Yö­ne­ti­min­de, Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si ve Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si
öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şan Müzik grubu genç­lik şar­kı­la­rı­nı al­kış­lar eş­li­ğin­de söy­le­di.
Kut­la­ma prog­ra­mı­nın de­va­mın­da, Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü kap­sa­mın­da Halk oyun­la­rı gös­te­ri­si büyük be­ğe­ni ile iz­len­di.
Genç­lik haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da de­re­ce alan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.
Datça MAG – AME eki­bi­ne özel­lik­le 6 Şu­bat­ta mey­da­na gelen dep­rem­de arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na kat­kı­la­rı ve bu güne kadar yap­tık­la­rı emek­leri için te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di.
Kutlama programı ödül tö­re­ni ve tören geçişi ile sona erdi.
Kut­la­ma prog­ra­mı­na, Datça Kay­ma­kam ve­ki­li Vali yar­dım­cı­sı Ayhan Yaz­gan, kurum amir­le­ri, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 1
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!