.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

2023'ÜN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2023'ÜN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Sebiha ARSLAN :Laçin’’Dünya eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la yüz­le­şir­ken, 2 mil­yon 250 bin kişi emek­li ola­cak.Hü­kü­me­ti­miz var olsun. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'a te­şek­kür edi­yoruz’’‘’Pa­la­mut­bü­kü plan­la­rı­nı 2 yıl önce bu mec­lis­ten ge­çir­miş­tik. Bu plan­lar ne­re­de, Ba­kan­lık­ta mı ? Muğla damı? Yoksa halen fir­ma­da' mı?’’‘’Se­çil­di­ği­miz gün­den bu güne, hemen hemen her mec­lis top­lan­tı­la­rın­da, Datça'nın imar plan­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­dik!Yaka, Mesudiye ve Hızırşah mahallelerimizde geçici yapılandırma koşulları ile imar durum belgesi verilecek’’ ‘’Kaçak yapının önüne geçilecek, hayırlı uğurlu olsun’’‘’Üreticimizden, Köylümüzden alınan badem çiçeği Festivali stant ücretleri çok fazla Badem çi­çe­ği fes­ti­va­li­ni ka­zanç ola­rak gör­me­me­li, üre­ti­ci­mi­zin ve çift­çi­mi­zin ürü­nü­nü sat­ma­sın­da ko­lay­lık su­nul­ma­lı’’Datça Be­le­di­ye­si­ ola­ğan Ocak ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Salı (03.01.2023) günü be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe mec­lis üyesi Haluk Laçin, MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ve CHP meclis üyesi grup başkanı Can Canbey, il­çe­nin so­run­la­rını, öneri - görüş ve is­tek­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­rirdi.

Laçin konuşmasına '' Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyor olmanın onur ve gururu içerisindeyim'' sözleri ile başladı.
Laçin konuşmasının devamında özetle '' Geç­ti­ği­miz ay ve bu ay çe­şit­li ope­ras­yon­lar­da kay­bet­ti­ği­miz şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met, aile­le­ri ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­rum .

Milli şa­iri­miz İstik­lal Marşı'mızın ya­za­rı Meh­met Akif Ersoy'u ve­fa­tı­nı 86. yı­lın­da saygı, rah­met ve mil­let­le anı­yo­rum .

Bem­be­yaz bir bi­lin­mez­lik­te Vatan İçin yü­rü­dü­ler ve geri dön­me­yi hiç dü­şün­me­di­ler. Sa­rı­ka­mış ha­re­ka­tı­nın 108. yı­lın­da şe­hit­le­ri­mi­zi saygı ve rah­met­le anı­yo­rum.

‘’Dünya eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la yüz­le­şir­ken,  2 mil­yon 250 bin kişi emek­li ola­cak’’
As­ga­ri ücret 8506 Türk Li­ra­sı ola­rak be­lir­len­di. Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.
Yaş sı­nı­rı ol­ma­dan yeni dü­zen­le­me ile bir­lik­te 2 mil­yon 250 bin kişi emek­li ola­cak. Dünya eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la yüz­le­şir­ken, 24 yıl­lık büyük bir so­ru­nu, tek bir va­tan­da­şı­nı bile mağ­dur et­me­den çözen, elini taşın al­tı­na koyan, hü­kü­me­ti­miz var olsun. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'a te­şek­kür edi­yoruz.

Na­zil­li ve İzmir'de olu­şan ta­lih­siz ka­za­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah'tan rah­met ya­ra­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­rum

‘’Üre­ti­cimizden, Köy­lü­müz­den alı­nan badem çi­çe­ği stant üc­ret­le­ri çok fazla’’
Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li ile il­gi­li ne du­rum­da­yız. Ko­mis­yon­da kim­ler var. Mec­lis­'te grubu olan si­ya­si par­ti­ler­den üye al­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? Ön­ce­ki yıl­lar­da ortak karar alın­mış­tı. Badem çi­çe­ği fes­ti­va­li he­pi­mi­zin. Bize göre üre­ten çift­çi­le­ri­miz­den, köy­lü­le­ri­miz­den alı­nan stant üc­re­ti çok fazla. Badem çi­çe­ği fes­ti­va­li­ni ka­zanç ola­rak gör­me­me­li, üre­ti­ci­mi­zin ve çift­çi­mi­zin ürü­nü­nü sat­ma­sın­da ko­lay­lık su­nul­ma­lı.

Fora Apart' ın ar­ka­sın­da­ki alanı oto­park ola­rak be­le­di­ye­mi­zin şir­ke­ti­nin iş­let­ti­ği­ni duy­duk. Zi­ra­at Ban­ka­sı ar­ka­sın­da­ki alan za­ma­nın­da Mec­lis­te gö­rü­şü­lüp ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tı. Bu alan için­de, mec­lis­te gö­rü­şül­me­si ge­rek­mez miydi? Fiyat be­lir­le­me­si neye göre ya­pı­lı­yor, mec­lis ka­ra­rı ol­ma­dan bun­la­rı yap­ma­ya yet­ki­niz var mı ?

Pa­la­mut­bü­kü plan­la­rı­nı 2 yıl önce bu mec­lis­ten ge­çir­miş­tik. Bu plan­lar ne­re­de, Ba­kan­lık­ta mı ? Muğla damı? Yoksa halen fir­ma­da' mı?
Se­çil­di­ği­miz gün­den bu güne, hemen hemen her mec­lis top­lan­tı­la­rın­da, Datça'nın imar plan­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­miş­tik. Uzun süren ve so­nuç­la­na­ma­yan imar plan­la­rı, ve­ri­le­me­yen imar durum bel­ge­le­ri ve ruh­sat­lar­dan do­la­yı, Cen­net Dat­ça­mı­zın kaçak ya­pı­lar­la dol­ma­sı he­pi­mi­zi üzü­yor­du. Baş­ka­nım sizin de An­ka­ra gidip, bu ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­re­rek, Hı­zır­şah, Yaka ve Me­su­di­ye ma­hal­le­le­ri­miz­de, şu gün iti­ba­ri ile ge­çi­ci ya­pı­lan­dır­ma ko­şul­la­rı - imar durum bel­ge­le­ri ile kaçak ya­pı­nın da önüne ge­çi­le­cek­tir. Te­şek­kür ede­rim'' dedi.
2023 yı­lı­nın tüm in­san­lı­ğa önce sağ­lık, huzur, mut­lu­luk ve barış ge­tir­me­si­ni temenni ediyor, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze daha nice yüz yıl­lar di­li­yo­rum'' dedi.


MHP Meclis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören 'ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le, '' 2023 yı­lı­nın ilk mec­lis top­lan­tı­sı ha­yır­lı uğur­lu olsun. Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün en büyük ese­rim de­di­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 100. Yılı ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, 2023 yı­lı­nın Ül­ke­mi­ze ve  Dat­ça­mı­za ba­şa­rı sağ­lık ve mut­lu­luk ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zın yeni yı­lı­nı kut­lu­yo­rum.
Emek­li­lik­te yaşa ta­kı­lan (EYT) va­tan­daş­la­rı­mı­zın emek­li­lik yo­lu­nu açan başta Cum­hur­baş­ka­nı­mıza ve Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum . Ha­yır­lı uğur­lu olsun .
Pa­la­mut­bu­kü ve Kum­yer ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­da bu­lu­nan hal­ve­ti yo­lu­mu­zun halen bakım ve ona­rı­mı ya­pıl­ma­dı. Va­tan­daş­la­rı­mız­da bizde 2023 yı­lın­da yo­lu­mu­zun ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz'' dedi.

CHP Meclis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey ise yap­tı­ğı özet ko­nuş­ma­sın­da ''2023 yı­lı­ he­pi­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun . Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100 yı­lı­na gir­di­ği­miz bu yılda, he­pi­mi­ze kutlu olsun'' dedi.
Konuşmaların ardından gün­dem mad­de­le­ri­nin görüşülmesine ge­çil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!