Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

25 YIL­DIR GÖREV YA­PI­YOR­DU BAŞKAN GÜRÜN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

25 YIL­DIR GÖREV YA­PI­YOR­DU BAŞKAN GÜRÜN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Simge AYBEY:Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma ile 1999 yı­lın­da baş­la­dı­ğı ve 5 dönem yü­rüt­tü­ğü be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni, 2024 yerel se­çim­le­rin­de aday ol­ma­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, ''Ül­ke­miz­de genel se­çim­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 2024 yerel seçim
sü­re­ci­ne gir­miş bu­lu­nu­yo­ruz. 1999 yerel se­çim­le­rin­de hem­şeh­ri­le­ri­min
oy­la­rıy­la, Muğla be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak gö­re­ve baş­la­dım ve 3 dö­ne­min
ar­dın­dan 2014 yı­lın­da 13 il­çe­miz­de­ki hem­şeh­ri­le­ri­min oy­la­rıy­la ku­ru­cu
bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak se­çil­dim. Bir yan­dan bü­yük­şe­hir ya­pı­sı­nı
oluş­tu­rur­ken bir yan­dan da ken­ti­mi­zin ek­sik­le­ri­ni be­lir­le­ye­rek hızlı bir şe­kil­de
çö­zü­me yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. İlk dönem yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar
ve ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz pro­je­le­rin ar­dın­dan 2019 yerel se­çim­le­rin­de ikin­ci kez
bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na, de­ğer­li Muğ­la­lı­la­rın oy­la­rıy­la se­çil­dim.
Muğla' ya ve hem­şeh­ri­le­ri­me 27 yıl hekim ola­rak 25 yıl da be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak
hiz­met ver­dim.
3 dönem Muğla il be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve 2 dönem bü­yük­şe­hir be­le­di­ye
baş­kan­lı­ğı gö­rev­le­ri­ni yü­rü­tür­ken bu gö­rev­le­ri bana Muğ­la­lı hem­şeh­ri­le­ri­min
bir ema­ne­ti gö­re­rek, si­ya­si bir yak­la­şım gös­ter­me­den tüm ken­tin be­le­di­ye
baş­ka­nı ola­rak görev yap­tım. Kamu kay­nak­la­rı­nı ko­run­mak, va­tan­daş­la­rı­mı­zın
tek ku­ru­şu­nun he­sa­bı­nı ve­re­bi­lecek şe­kil­de şef­faf ve hukuk çer­çe­ve­si­nin dı­şı­na
çık­ma­dan ça­lış­mak, bana gü­ve­nen­le­rin ba­şı­nı öne eğ­dir­me­yecek şe­kil­de hiz­met
ver­mek ön­ce­li­ğim oldu. Ço­cuk­la­rı­mı­za ko­run­muş, talan edil­me­miş bir kent
bı­rak­mak için çevre ve imar ko­nu­la­rın­da mü­ca­de­le eder­ken, eki­bim­le bir­lik­te
alt ya­pı­dan ta­rı­ma, sağ­lık­tan kül­tür fa­ali­yet­le­ri­ne va­rın­ca­ya kadar bir­çok
konu da proje ve hiz­met üret­tik.
Hiz­met üret­me ça­ba­sıy­la geçen bu
sü­re­cin so­nun­da 2024 yerel
se­çim­le­ri­ne yak­laş­tı­ğı­mız bu gün­ler­de aday be­lir­le­me sü­re­ci de genel
mer­ke­zi­miz ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­dı. 5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev
yapma onu­ru­nu ya­şa­yan bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak yap­mış ol­du­ğum
de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da 2024 yerel se­çim­le­ri için aday ol­ma­ma ka­ra­rı
aldım.
Bana 3 dönem il, 2 dönem bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı fır­sa­tı ve gö­re­vi
veren, ön­ce­lik­le hangi par­ti­ye gönül ver­miş olur­sa olsun bu ema­ne­tin sa­hi­bi
olan tüm Muğ­la­lı­la­ra, ku­ru­lu­şun ve kur­tu­lu­şun par­ti­si, üyesi ol­mak­tan onur
duy­du­ğun cum­hu­ri­yet halk par­ti­mi­ze, des­tek­le­ri­ni her zaman ya­nım­da
his­set­ti­ğim çok de­ğer­li eşim ve ço­cuk­la­rı­ma, bu­gü­ne kadar bir­lik­te
yü­rü­dü­ğü­müz yol ar­ka­daş­la­rı­ma ve tabii ki bir­lik­te görev yap­tı­ğım mesai
ar­ka­daş­la­rı­ma son­suz te­şek­kür edi­yo­rum.
2024 yerel se­çim­le­rin­de par­ti­miz ta­ra­fın­dan Muğ­la­mız­da aday
gös­te­ri­lecek tüm ar­ka­daş­la­rı­ma şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yor ih­ti­yaç
duy­duk­la­rın­da her zaman yan­la­rın­da ola­ca­ğı­mı bil­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. 2024
se­çim­le­rin­den ba­şa­rıy­la çı­ka­cak ar­ka­da­şı­mı­za gö­re­vi dev­re­de­ce­ğim güne kadar
Muğ­la­mın ema­ne­ti olan gö­re­vi­mi ilk günkü he­ye­can ve öz­ve­riy­le sür­dü­re­ce­ği­mi
be­lir­te­rek tüm hem­şeh­ri­le­ri­me saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!