Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

31 Mart Yerel se­çim­le­re son 3 gün kaldI BAŞ­KAN ADAY­LA­RI DATÇA HABER TV KA­NA­LI­MI­ZIN KO­NU­ĞU OLDU

31 Mart Yerel se­çim­le­re son 3 gün kaldI BAŞ­KAN ADAY­LA­RI DATÇA HABER TV KA­NA­LI­MI­ZIN KO­NU­ĞU OLDU
Sebiha ARSLAN: Datça' nın en uzun yayın ha­ya­tı­na ve sü­re­li yayın yapan tek ga­ze­te­si olan, Datça Haber Ga­ze­te­mi­zin, Datça Haber TV, Yo­uTu­be ka­na­lı­mız ve yine ga­ze­te­mi­zin sos­yal medya he­sap­la­rı - Datça Haber Ga­ze­te­si, Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram say­fa­la­rı­mız­dan ger­çek­leş­tir­di­ği­miz, Se­çi­me Özel Canlı ya­yı­nıy­la, Ga­ze­te­miz Genel Yayın Yö­net­me­ni ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan, 31 Mart Yerel Se­çim­le­ri üze­ri­ne, Datça Hal­kı­mı­zın' da merak et­ti­ği so­ru­la­rı, Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adayı Aytaç Kurt ve Ba­ğım­sız aday Mesut Yar 'a yö­nelt­ti. Ars­lan,'' Datça'da alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız bir seçim sü­re­ci içe­ri­sin­de­yiz. 14 Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mı­zın 2'si ba­ğım­sız aday. De­ni­ziy­le, ye­şi­liy­le, ta­ri­hiy­le, kül­tü­rüy­le kı­sa­ca da­ğıy­la, ta­şıy­la, Datça'mız tek Tür­ki­ye'nin değil, Dün­ya­nın viz­yon mer­ke­zi ha­lin­de olan bir yer. Datça'mız ay­rı­ca önem­li bir tu­rizm mer­ke­zi ve bu doğ­rul­tu­da il­çe­nin yö­ne­ti­mi de büyük bir so­rum­lu­luk ge­rek­tir­mek­te­dir'' di­ye­rek aday­la­ra '' İdeal be­le­di­ye baş­ka­nı nasıl ol­ma­lı ? Datça'yı marka şehir ya­pa­cak çok ciddi ve te­me­li sağ­lam beş öne­ri­niz? Datça'nın ciddi beş so­ru­nu ve bu so­run­lar için çözüm pro­je­le­ri­niz? Be­le­di­ye­ci­lik­le il­gi­li mev­zu­ata hakim mi­si­niz? Bu ko­nu­da ça­lış­ma­la­rı­nız var mı? Bu şehre bu za­ma­na kadar ne tür kat­kı­la­rı­nız oldu? Bu ya­rı­ma­da­yı ne­re­de, nasıl tem­sil et­ti­niz? Datça için ne yap­tı­nız? Size göre yerel yö­ne­tim ek­se­nin­de sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin önemi? Datça'daki Sivil Top­lum ku­ruş­la­rı ile bir çatı al­tın­da her hangi bir pro­je­le­ri­niz var mı? Par­ti­ni­zin mi yoksa her­ke­sin baş­ka­nı­mı ola­cak­sı­nız? Vb. Datça Hal­kı­nın da merak et­ti­ği so­ru­la­rı yö­nelt­ti.

Ars­lan'ın ilk canlı yayın ko­nu­ğu, Salı günü (26.03.2024) saat 13:00'da Ba­ğım­sız aday Mesut Yar oldu.
Yar, Ars­lan'ın so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la özet­le ''

"Sa­da­kat değil, li­ya­kat çok önem­li. Hal­le­de­riz de­me­ye­ce­ğim, hal­le­de­ce­ğim."
Be­le­di­ye baş­ka­nı kol­tu­ğu makam kol­tu­ğu di­yor­lar, kol­tuk ol­ma­ya­cak söz ve­ri­yo­rum. Be­le­di­ye baş­ka­nı odası olmak zo­run­da değil. Bir be­le­di­ye baş­ka­nı her yeri ken­di­si­ne oda ya­pa­bi­lir. Birde asla ve asla hal­le­de­riz de­me­ye­ce­ğim, ben hal­le­de­ce­ğim''
Unes­co me­se­le­si­ni bir kur­tu­luş ola­rak gö­rü­yor in­san­lar. 13 ayrı des­ti­nas­yon, 13 ayrı tu­rizm pro­je­si ge­liş­tir­dik. Ama bizim ilk ön­ce­li­ği­miz, biran önce Kni­dos'u Unes­co ile bu­luş­tur­mak. Bu­ra­da­ki Bur­gaz'ı kül­tü­rel miras lis­te­le­rin­de gör­mek. Datça' nın ma­hal­le­le­ri- köy­le­ri, dün­ya­nın en şirin en güzel köy­le­ri ara­sı­na yer al­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. Bun­la­rın hepsi size, bize aktif para ge­ti­rir, üs­te­lik mer­ke­zi hü­kü­met­ten para bek­le­me­den bu pa­ra­yı alır­sı­nız, şeh­rin kon­fo­ru­nu yu­ka­rı çı­kar­tır­sı­nız.
2024 olmuş su, ka­na­li­zas­yon, yol­dan ko­nuş­ma­ma­mız ge­re­ki­yor
Datça siv­ri­si­ne­ği diye bir tür var ka­nı­mı­zı emi­yor. Zaten yıl­lar­dır ka­nı­mı­zın emil­me­sin­den son de­re­ce bık­kın in­san­la­rız. Be­le­di­ye ekmek, et üre­tecek. Be­le­di­ye ko­ope­ra­tif­le­ri işler hale ge­ti­recek. 80'lerde 90'larda bu ül­ke­yi kur­ta­ran şey ko­ope­ra­tif­çi­lik­ti. Biz kenti yık­ma­ya değil inşa et­me­ye ge­li­yo­ruz. Bun­lar bizim en önem­li pro­je­le­ri­miz­den. Kabul ede­lim ki bu­ra­sı bir ih­ti­yar­lar kenti. Aynı za­man­da ba­kı­ma ih­ti­ya­cı olan bir kent. Hay­van­la­rın için­de ya­şa­dı­ğı bir kent. En­de­mik bit­ki­le­rin ol­du­ğu bir kent. Bun­la­rın hep­si­ni tek tek, eğer sorun varsa çö­zü­mü ge­ti­re­cek­si­niz. Yoksa ya­şat­ma­ya ça­lı­şa­cak­sı­nız.

Ars­lan'ın ikin­ci canlı yayın ko­nu­ğu ise Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Adayı Aytaç Kurt oldu. Çar­şam­ba günü saat 13:30 ' da ger­çek­le­şen canlı ya­yın­da Kurt, Ars­lan' nın so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­ta özet­le ''

İdeal bir be­le­di­ye baş­ka­nı, Hal­kın dert­le­ri­ni, so­run­la­rı­nı bilen ve de­rin­li­ği olan, ya­şa­dı­ğı çev­re­de de­ni­ziy­le, or­ma­nıy­la, ku­şuy­la bütün bun­la­rı iç­sel­leş­tir­miş, bu­ra­da ya­şa­yan hal­kın so­run­la­rı­nın geç­miş­ten bu­gü­ne nasıl gel­di­ği­ni bilen ol­ma­lı. Bun­la­ra çözüm ara­yan, hal­kın prob­lem­le­ri ile iç içe ya­şa­mış ve bun­la­rı odak­lı dü­şü­nen, pro­je­ler üre­ten biri ol­ma­lı.
Ya­rı­ma­da­yı ko­ru­mak, de­ni­zi­ni, sa­hi­li­ni, top­ra­ğı­nı, or­ma­nı­nı ko­ru­mak. Bir be­le­di­ye baş­ka­nı bu­ra­la­rı ko­rur­ken, mü­ca­de­le edecek. Mü­da­ha­le eder­ken hal­kı­mız­la be­ra­ber mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­hil­le­ri­miz çok önem­li.
Doğ­ru­la­rın dü­rüst­le­rin iyi­le­rin par­ti­si olmaz, her­kes öyle olmak zo­run­da. Parti ta­nı­mı der­nek ve kurum ta­nı­mın­dan öte, biz bu­ra­da in­sa­ni va­sıf­la­rı­mız­dan bah­se­di­yo­ruz. Bu va­sıf­la­ra uyan her­ke­sin baş­ka­nı­yım. Si­ya­set­te asa­le­ti ve fa­zi­le­ti ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Bu coğ­raf­ya­da barış içe­ri­sin­de, bir­lik içe­ri­sin­de, huzur içe­ri­sin­de ya­şa­ma­mı­zın mü­ca­de­le­si­ni ve­re­ce­ğiz. Bunu ba­şa­ra­ca­ğız. Bir­lik için­de özgür bir bi­çim­de ya­şa­ya­ca­ğı­mız bir Datça'da bu­luş­mak üzere '' dedi.
Ars­lan'ın üçün­cü canlı yayın ko­nu­ğu ise Cum­hur İtti­fa­kı adayı, Fey­zul­lah Gü­la­da oldu.
Gü­la­da Ars­lan'ın so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la özet­le ''
"Be­le­di­ye baş­ka­nı bir şan­ti­ye şefi de­ğil­dir. Şan­ti­ye­de ça­lı­şan bir işçi de de­ğil­dir. Bir sos­yo­log da de­ğil­dir. Ancak, bu alan­lar­la il­gi­li bilgi, bi­ri­kim ve do­na­nı­ma sahip ol­ma­lı­dır. Hal­kın bek­len­ti­le­ri­ni adil bir şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­li ve şef­faf ol­ma­lı­dır. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı de­di­ği­niz makam or­ga­ni­zas­yon ma­ka­mı­dır ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi­dir. Yö­ne­ti­min en üst nok­ta­da ol­ma­sı ge­re­ken kol­tuk­tur. Sizin her şeyi bil­me­niz müm­kün değil. Çünkü be­le­di­ye­nin hiz­met ağı o kadar geniş ki, do­kun­du­ğu temas et­ti­ği nok­ta­lar o kadar fazla ki, o temas et­ti­ği­niz nok­ta­lar­da­ki in­san­lar­la ve ku­ru­luş­lar­la, der­nek­ler­le bun­la­rı bir araya ge­ti­rip, ortak çözüm öne­ri­le­ri ile bir­lik­te çözüm üret­mek du­ru­mun­da­sı­nız. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı bizim pay­da­şı­mız. Biz on­la­rı so­ru­nun par­ça­sı ola­rak gör­mü­yo­ruz çö­zü­mün par­ça­sı ola­rak gö­rü­yo­ruz.
''Ben Datça'nın do­ku­su­nu bi­li­yo­rum''
Biz­ler Datça'yı se­vi­yo­ruz 2019 se­çim­le­rin­de de 2024 se­çim­le­rin­de de şu an gel­di­ği­miz nok­ta­da, biz eli­miz­den gel­di­ğin­ce say­gı­yı sev­gi­yi ne­za­ke­ti ko­ru­ya­rak devam etmek is­ti­yo­ruz. 1 Nisan sa­ba­hı her­kes bir­bi­ri­nin yü­zü­ne ba­ka­bi­lecek ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz önü­mü­ze ba­kı­yo­ruz, yo­lu­mu­za ba­kı­yo­ruz. Ça­lış­ma tak­vi­mi­mi­ze uygun bir şe­kil­de ha­re­ket etmek için eli­miz­den gel­di­ğin­ce doğru, dürt, say­gı­lı, nazik ve naif bir şe­kil­de git­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Çünkü bu bizim fıt­ra­tı­mız. Biz kav­ga­cı de­ği­liz kav­ga­yı sev­mi­yo­ruz. Bana sü­rek­li gelen so­ru­lar­dan bir ta­ne­si hayat tar­zı­mı­za ka­rı­şa­cak mı­sı­nız? Olu­yor. Ben Dat­ça­lı­yım bu­ra­nın do­ku­su­nu bi­li­yo­rum. Tür­ki­ye'yi gez­dim. Av­ru­pa'ya çık­tım. Bu­nun­la il­gi­li hayat tar­zı­nın ne ol­du­ğu­nu ben gayet iyi bi­li­yo­rum. Hayat tar­zıy­la il­gi­li her­han­gi bir der­dim ol­ma­mak­la bir­lik­te, Datça özgür bir yer, ser­best bir yer. Bizim bu­ra­da öz­gür­lü­ğü­mü­zü kı­sıt­lan­ma­sı­na önce ben karşı çı­ka­rım. Biz­ler Dat­ça­lı­yız Datça'yı seven in­san­la­rız.
Dat­ça­lı­lar­dan biz 31 Mart'ta des­tek bek­li­yo­ruz. 31 Mart ak­şa­mı biz ipi gö­ğüs­le­dik­ten sonra ra­kip­le­ri­mi­zi de andan iti­ba­ren, ar­ka­daş­la­rı­mız, kar­deş­le­ri­miz ola­rak görüp, aynı plat­form­da yan yana poz ver­me­ye davet edi­yo­rum'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!