s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

CAN YÜCEL KÜL­TÜR SANAT FESTİVALİNE SAYILI GÜNLER KALDI

CAN YÜCEL KÜL­TÜR SANAT FESTİVALİNE SAYILI GÜNLER KALDI
Sebiha ARSLAN :Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı' nın (DKSD) ön­der­li­ğin­de, Datça Be­le­di­ye­si, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (DA­DA­DOSK) iş­bir­li­ği ile 2018 ve 2019 yıl­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve pan­de­mi ne­de­niy­le iki yıl­dır ya­pı­la­ma­yan “Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li" 2-3-4-5 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

Festival ile ilgili yapılan açıklamada ''geç­ti­ği­miz yıl­la­r­da Datça'da dü­zen­le­nen Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­val­li, hem adı Datça'yla öz­deş­leş­miş önem­li bir şa­iri­miz olan Can Yücel'in il­çe­miz­de anıl­ma­sı­na, bu sa­ye­de pek çok kül­tür sanat et­kin­li­ği ile il­çe­mi­zin kül­tür ha­ya­tı­nın zen­gin­leş­me­si­ne hem yerel hal­kın ka­tı­lı­mıy­la eko­no­mik ya­şa­mın ha­re­ket­len­me­si­ne hem de il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na ni­te­lik­li bir katkı ya­pa­rak ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­mış­tır. Bu sene de geç­miş yıl­lar­da­ki da­ya­nış­ma ru­huy­la kül­tür sanat ha­ya­tı­mı­za değer ka­zan­dır­ma he­de­fiy­le yola çı­kıl­mış­tır.
“İmece” an­la­yı­şı ile dü­zen­le­necek fes­ti­val­de tüm et­kin­lik­ler halka üc­ret­siz ola­cak­tır.
Dat­ça­lı­lar fes­ti­va­le da­vet­li gelen mü­zis­yen­le­rin, res­sam­la­rın, şa­ir­le­rin, ede­bi­yat­çı­la­rın din­le­ti, söy­le­şi ve ser­gi­le­rin­de kül­tür sanat dün­ya­la­rı­nı zen­gin­leş­ti­recek hem de Datça'mızda ya­şa­yan sa­nat­çı­la­rın per­for­mans­la­rı­na tanık ola­cak­lar­dır.
Fes­ti­va­lin son gü­nün­de, ön­ce­ki fes­ti­val­ler­de ol­du­ğu gibi Hı­zır­şah Pik­nik Alanı'nda çocuk et­kin­lik­le­ri ve kon­ser­ler­le bir­lik­te Datça'nın yerli ve yer­le­şik halkı bir arada yaza mer­ha­ba di­ye­cek­tir.
FESTİVALİN AMAÇ­LA­RI
Kül­tü­rel eroz­yo­na karşı dur­mak, Can Yücel'i ve tem­sil et­ti­ği de­ğer­le­ri ya­şat­mak, sahip çık­mak, bi­li­nir ve gö­rü­nür kıl­mak, şi­iri­ni ve sa­na­tı­nı top­lu­ma ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­mak.
Yö­re­sel, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı sa­nat­çı­la­rı ve eser­le­ri­ni iz­le­yi­ci­yi ile bu­luş­tur­mak,
Kül­tü­rel ve sa­nat­sal de­ğer­le­ri­mi­zi gö­rü­nür kıl­mak, ge­liş­ti­ril­me­si­ne des­tek ver­mek.
Sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya des­tek olmak.
Genç sa­nat­çı­la­rı teş­vik etmek.
Çağ­daş bir kent kül­tü­rü­nün olu­şu­mu­na ve ge­li­şi­mi­ne katkı sağ­la­mak.
Top­lum­sal bir­lik­te­li­ği, dost­lu­ğu, kar­deş­li­ği pe­kiş­tir­mek ola­rak be­lir­len­miş­tir.
Fes­ti­val ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi­ye Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı­nın sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ve www.​dksd-dat­ca.​org ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­lir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!