Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA KİGDER CUMHURİYET BAYRAMI VE ÇO­CUK­LAR YA­RA­RI­NA ÖZEL YEMEK ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LE­Dİ

DATÇA KİGDER CUMHURİYET BAYRAMI VE ÇO­CUK­LAR YA­RA­RI­NA ÖZEL YEMEK ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LE­Dİ
Sebiha ARSLAN :Datça Kadın İş Gü­cü­nü Yay­gın­laş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me der­ne­ği,(KİGDER) her yıl ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği, Doğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de­ki ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­ra kış ön­ce­si bot, mont ve okul ih­ti­yaç­la­rı­na katkı ve Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nın 99'cu yıl dö­nü­münde, Zephyros City Otelde kut­la­ma ye­me­ği dü­zen­le­di.

 

KİGDER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ge­ce­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''de­ğer­li ko­nuk­lar , ge­ce­mi­ze hoş gel­di­niz. Datça KİGDER ola­rak bir asır­lık Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi taç­lan­dı­ra­ca­ğı­mız ''100'cü yıla1 kala  kut­la­ma­mız­da siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.
Evet , ''Cum­hu­ri­yet er­dem­dir, fa­zi­let­tir.'' Büyük ön­de­ri­miz ATA­TÜRK' ün NUTKU' nda be­lirt­ti­ği gibi ; onur­lu, gu­rur­lu ve ce­sa­ret­li top­lum­la­rın büyük mü­ca­de­le­ler­le ka­zan­dık­la­rı ken­di­ne öz­gü­ven­li ulus­la­rın layık ol­duk­la­rı bir yön­tem­dir. Biz­ler, Cum­hu­ri­yet' İn ku­ru­lu­şun­da­ki bütün zor­luk­la­rı ya­şa­ya­rak, her biri onur ve gurur abi­de­si olan biz­den ön­ce­ki ne­sil­le­rin bı­rak­tık­la­rı bu an­lam­lı ve ta­ri­hi mi­ra­sın so­rum­lu­lu­ğu ile Cum­hu­ri­yetimi­ze sahip çık­mak zo­run­da­yız'' dedi.
Ge­ce­de bir ko­lek­si­yo­ner' in ço­cuk­lar ya­ra­rı­na ba­ğış­la­dı­ğı, ''Ata­türk Port­re­li duvar ha­lı­sı'', açık ar­tır­ma usu­lüy­le sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı.
9 ya­şın­da­ki Emir De­mir­ci­oğ­lu ha­lı­yı bin TL ye satın ala­rak, hem Ata­türk Port­re­li duvar halım oldu, hem yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan ar­ka­daş­la­rı­ma kat­kım oldu'' dedi.

Datça KİGDER ge­ce­den elde edi­len ge­lir­le, alı­na­cak olan ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni Ara­lık ayın­da ço­cuk­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.


KİGDER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ge­ce­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''de­ğer­li ko­nuk­lar , ge­ce­mi­ze hoş gel­di­niz. Datça KİGDER ola­rak bir asır­lık Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi taç­lan­dı­ra­ca­ğı­mız ''100'cü yıla1 kala  kut­la­ma­mız­da siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.
Evet , ''Cum­hu­ri­yet er­dem­dir, fa­zi­let­tir.'' Büyük ön­de­ri­miz ATA­TÜRK' ün NUTKU' nda be­lirt­ti­ği gibi ; onur­lu, gu­rur­lu ve ce­sa­ret­li top­lum­la­rın büyük mü­ca­de­le­ler­le ka­zan­dık­la­rı ken­di­ne öz­gü­ven­li ulus­la­rın layık ol­duk­la­rı bir yön­tem­dir. Biz­ler, Cum­hu­ri­yet' İn ku­ru­lu­şun­da­ki bütün zor­luk­la­rı ya­şa­ya­rak, her biri onur ve gurur abi­de­si olan biz­den ön­ce­ki ne­sil­le­rin bı­rak­tık­la­rı bu an­lam­lı ve ta­ri­hi mi­ra­sın so­rum­lu­lu­ğu ile Cum­hu­ri­yetimi­ze sahip çık­mak zo­run­da­yız'' dedi.
Ge­ce­de bir ko­lek­si­yo­ner' in ço­cuk­lar ya­ra­rı­na ba­ğış­la­dı­ğı, ''Ata­türk Port­re­li duvar ha­lı­sı'', açık ar­tır­ma usu­lüy­le sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı.
9 ya­şın­da­ki Emir De­mir­ci­oğ­lu ha­lı­yı bin TL ye satın ala­rak, hem Ata­türk Port­re­li duvar halım oldu, hem yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan ar­ka­daş­la­rı­ma kat­kım oldu'' dedi.

Datça KİGDER ge­ce­den elde edi­len ge­lir­le, alı­na­cak olan ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni Ara­lık ayın­da ço­cuk­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!