s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA YAŞ­LI­LAR MECLİSİ KU­RU­LU­YOR

DATÇA'DA YAŞ­LI­LAR MECLİSİ KU­RU­LU­YOR
Sebiha ARSLAN :Datça'da Yaş­lı­lar Mec­li­si kur­mak üzere top­la­nan Dat­ça­lı­lar, ilk adım­la­rını atmak için dokuz kişilik bir koordinasyon grubu oluş­tur­du. Yö­ner­ge tas­la­ğı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı ve her­ke­se açık olan top­lan­tı­sı son­ra­sın­da, ko­or­di­nas­yon üye­le­rin­den Abi­din Ak­bu­lut, Şenay Mut­lu­ay ve Kadriye Bakşi konu ile alakalı gazetemize açıklamalarda bulunarak, Ne­re­den gel­miş­ti bu Yaş­lı­lar Mec­li­si fikri ve ne yap­mak is­tediklerini anlattı.

Ak­bu­lut, Mutluay ve Bakşi yaptıkları açıklamada “Her şey 7 Eylül 2022 ta­ri­hin­de, Datça Yaşam İni­si­ya­ti­fi­nin Özbel Kafe'de dü­zen­le­di­ği, 'Yaş­lı­lı­ğın Sos­yo­lo­ji­si,' söy­le­şi­siy­le baş­la­dı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­sin­den ko­nuş­ma­cı ola­rak davet edi­len Do­çent Özgür Arun, o gün yaş­lı­lar ko­nu­sun­da top­lum­da var olan bütün ez­ber­le­ri bozdu. İlkin, top­lu­mun ge­liş­me po­tan­si­ye­li­nin genç nü­fus­la bir bağ­lan­tı­sı ol­ma­dı­ğı­nı Ja­pon­ya, İsveç, Al­man­ya gibi zen­gin ve dün­ya­nın en yaşlı top­lu­mu­na sahip ül­ke­le­ri ör­nek­le­ye­rek ha­tır­lat­mış, ar­dın­dan ku­ru­cu­su ol­du­ğu SENEX der­ne­ği­nin araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı temel ala­rak Tür­ki­ye'de yaş­lı­la­rın du­ru­mu­nu an­lat­mış­tı. Hızla yaş­la­nan top­lu­mu­muz­da konu sa­de­ce bakım ve hiz­met­le sı­nır­lı ola­maz­dı. Ne­ti­ce­de 60 yaş üstü in­san­la­rın ço­ğun­lu­ğu ba­kı­ma muh­taç ol­ma­dı­ğı gibi, ba­kı­ma muh­taç in­san­lar sa­de­ce yaş­lı­lar de­ğil­di.”
Ak­bu­lut, eşit va­tan­daş mu­ame­le­si gör­mek, kenti sos­yal ve fi­zik­sel her alan­da kul­la­na­bil­mek, üre­ti­me ve bil­gi­ye eri­şi­min yol­la­rı­nı yaş­lı­la­ra da açmak, kı­sa­ca hak arama mü­ca­de­le­si­ni baş­lat­mak ge­rek­ti­ğin­den bah­set­ti. Bunun yolu ise yaş­lı­la­rın ör­güt­len­me­sin­den ge­çe­cek­ti.
Ko­or­di­nas­yon gru­bun­dan Şenay Mut­lu­ay ise, hi­ye­rar­şi­siz, şef­faf bir taban ör­güt­len­me­si amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.''Ama­cı­mız de­ği­şik ça­lış­ma alan­la­rı için gö­nül­lü ça­lış­ma grup­la­rı oluş­tur­mak. Datça ve çev­re­sin­de daha fazla in­sa­na ulaş­mak ve so­run­la­rı­mı­zı çö­ze­bil­mek için çevre köy­le­rin muh­tar­lık­la­rı ve Datça Be­le­di­ye­si ile ortak ça­lış­ma­la­rı önem­si­yo­ruz,” diye ek­le­di.
Datça Yaş­lı­lar Mec­li­si­nin tar­tı­şa­rak ka­ra­ra bağ­la­dı­ğı yö­ner­ge aşa­ğı­da:

DATÇA YAŞLI MECLİSİ AMAÇ­LA­RI VE İŞLEYİŞ İLKE­LERİ
Amaç­lar:
1. Yaş ay­rım­cı­lı­ğı­na yö­ne­lik far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek, zih­ni­yet de­ği­şik­li­ği için mü­ca­de­le etmek ve yaş­lı­la­ra yö­ne­lik her türlü yasal ve sos­yal ay­rım­cı­lı­ğı, hak­sız­lık ve is­tis­ma­rı gö­rü­nür hale ge­tir­mek.
2. Datça ve çev­re­si­ne dair bütün karar verme dü­zey­le­rin­de yaş­lı­la­rın ih­ti­yaç­la­rı ve so­run­la­rı­nın göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak. Aynı za­man­da yaşlı bi­rey­le­rin tüm ya­şa­ma alan­la­rı­na dair so­run­la­rın çö­zü­mü­ne ka­tıl­ma­sı için ka­nal­lar açmak ve on­la­rın de­ne­yim­le­rin­den fay­da­la­na­rak ih­ti­yaç­la­rı­na cevap veren po­li­ti­ka­lar ve eylem plan­la­rı oluş­tur­mak.
3. Yaşlı in­san­la­rın sağ­lık ih­ti­yaç­la­rı­na cevap veren po­li­ti­ka­lar ve kap­sam­lı eylem plan­la­rı oluş­tur­mak. Bu ça­lış­ma­lar­da ka­tı­lım­cı­lık, güç­len­dir­me, ba­ğım­sız yaşam, des­tek­le­yi­ci ve gü­ven­li fi­zik­sel ve sos­yal çev­re­ler, eri­şi­le­bi­lir des­tek ve hiz­met­ler ko­nu­la­rı­na vurgu yap­mak.

4. Datça'da kent nü­fu­su­nun yüzde otuza ya­kı­nı­nı oluş­tu­ran yaş­lı­la­rın, bir­bir­le­ri ile ve genç ku­şak­lar­la da­ya­nış­ma­sı için or­tam­lar ha­zır­la­mak. Bu an­lam­da il­çe­miz­de özel bu­luş­ma ve da­nış­ma me­kâ­nı oluş­tur­ma­yı sağ­la­mak.

5. Yaş­lı­la­rın kendi po­tan­si­yel­le­ri­ni an­la­ma­la­rı­nı sağ­la­yan kül­tü­rel, eko­no­mik, po­li­tik ve sos­yal yaşam ve yaşam boyu öğ­ren­me ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­lar yap­mak. Bu amaç­lar için ola­nak ve des­tek sağ­la­mak, prog­ram­lar ha­zır­la­mak.
İşle­yiş:
-Mec­lis iş­le­yi­şi­nin en önem­li fonk­si­yon­la­rın­dan bi­ri­si, yaş­lı­la­rın tem­sil ka­bi­li­yet­le­ri­ni art­tır­mak­tır. De­mok­ra­tik ka­tı­lım­cı­lı­ğı esas alan mec­lis, kent ya­şa­mı­nın oluş­ma­sın­da önem­li ça­lış­ma­lar­dan bi­ri­dir ve iş­le­yi­şin­de bi­rey­sel hukuk ge­çer­li­dir. Ka­rar­lar mec­li­se ka­tı­lan bi­rey­ler­le alı­nır, ku­rum­sal tem­sil müm­kün de­ğil­dir.
-Mec­li­sin yö­ne­ti­mi (ko­or­di­nas­yon grubu) veya ge­çi­ci ko­or­di­nas­yon grubu üye­le­rin onayı ile ve gö­nül­lü­lük esa­sı­na göre se­çi­lir. Yö­ne­ti­min ( ko­or­di­nas­yon gru­bu­nun) en az ya­rı­sı kadın üye­ler­den olu­şur.
-Ko­or­di­nas­yon grubu üye­le­rin is­te­miy­le her zaman ye­ni­le­ne­bil­me­ye açık­tır.
-Yö­ne­ti­min görev ve yet­ki­le­ri mec­lis top­lan­tı­sın­da, üye­ler ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

-İş bö­lü­mü ve ça­lış­ma grup­la­rı ku­rul­ma­sı mec­lis top­lan­tı­sın­da ger­çek­le­şir.
-Yaş­lı­lar Mec­li­si, ko­or­di­nas­yon ara­cı­lı­ğı ile başta Datça Be­le­di­ye­si olmak üzere il­çe­miz­de­ki kurum ve ku­ru­luş­lar­la iliş­ki­ye geçer. Yaşlı in­san­la­rın hak­la­rı ve ta­lep­le­riy­le il­gi­li bilgi sunma ve des­tek alma ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tür.
-Dat­ça Yaş­lı­lar Mec­li­si ba­ğım­sız­dır. Yaş­lı­lar­la il­gi­li karar ve ça­lış­ma­la­rı­nı parti, der­nek, resmi ve resmi ol­ma­yan ku­ru­luş­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak alır. Yaşlı in­san­la­rın hak­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma­lar­da kim­ler­le, nasıl, hangi bo­yut­ta bir­lik­te ha­re­ket edi­le­ce­ği­ne Mec­lis top­lan­tı­sın­da karar ve­ri­lir.
-Yaş­lı Mec­li­si­ne ve or­gan­la­rı­na inanç, etnik köken ve cin­si­yet ay­rı­mı gö­ze­til­me­den, Datça'da ya­şa­yan ve yüz kı­zar­tı­cı bir suça ka­rış­ma­mış olan her­kes ka­tı­la­bi­lir. Bu an­lam­da, yu­ka­rı­da­ki amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­mak is­te­yen her Dat­ça­lı, Yaş­lı­lar Mec­li­si­nin doğal üye­si­dir.
-Mec­lis ayda bir defa top­la­nır, ko­or­di­nas­yon grubu ih­ti­ya­ca göre top­la­nır. Ko­or­di­nas­yon grubu top­lan­tı­la­rı­nın yeri ve za­ma­nı­nı Mec­lis üye­le­ri­ne du­yu­rur. Bu top­lan­tı­lar şef­faf ve iz­le­mek is­te­yen her­ke­se açık ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­lir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!