Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA’NIN SU SO­RU­NU ÇÖ­ZÜ­LÜ­YOR

DATÇA’NIN SU SO­RU­NU ÇÖ­ZÜ­LÜ­YOR
Yak­la­şan yaz se­zo­nu ne­de­niy­le içme suyu ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, Datça ‘nın mer­kez ma­hal­le­le­ri­ni bes­le­yen ana hattı ye­ni­li­yor.

İskele Ma­hal­le­si, Ata­türk Cad­de­si üze­rin­de baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­yan eski hat­lar uzun ömür­lü ve hij­ye­nik olan duk­til bo­ru­lar­la de­ğiş­ti­ri­li­yor. Yak­la­şık 10 gün­dür devam eden ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da hat ye­ni­le­me iş­lem­le­ri­nin büyük bir kısmı ta­mam­la­nır­ken böl­ge­de yağ­mur suyu hat­la­rı­nın ya­pı­mı devam edi­yor.
 Ay­rı­ca cadde üze­rin­de bu­lu­nan tüm abone bağ­lan­tı­la­rı da ye­ni­le­ni­yor.
“Su Prob­le­mi­nin Önüne Geç­me­yi Amaç­lı­yo­ruz”
Konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, Datça İlçesi için çok önem­li bir hiz­me­tin daha ya­pıl­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı dile ge­tir­di. Baş­kan Osman Gürün, “Datça İlçe­miz­de­ki kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­mış olan eski tip AÇP bo­ru­la­rı ye­ni­le­mek için ça­lış­ma baş­lat­tık. Bu hat­la­rı daha uzun ömür­lü ve daha hij­ye­nik olan Duk­til bo­ru­lar­la de­ğiş­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca dev­re­ye al­dı­ğı­mız yeni su kay­nak­la­rı ve devam eden hat ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te bu yaz İlçe­miz­de su prob­le­mi ya­şan­ma­sı­nın önüne geç­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Ekip­le­ri­miz mesai saati gö­zet­mek­si­zin gece sa­at­le­ri­ne kadar böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor­lar.

En kısa sü­re­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­yıp yeni içme suyu hat­la­rı­nı va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.
Böy­le­lik­le İlçe­miz, uzun yıl­lar hiz­met edecek olan içme suyu hat­la­rı­na sahip ola­cak” dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!