Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

EĞİTİMDEKİ SIKINTILARI MUHTARLARDAN DİNLEDİ

0
İlçe­miz­de kısa bir süre önce gö­re­ve baş­la­yan, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, eği­tim ala­nın­da­ki sı­kın­tı­la­rı ilk ağız­dan öğ­ren­mek ama­cıy­la ma­hal­le muh­tar­la­rı ile top­lan­tı dü­zen­le­di.

Ma­hal­le muh­tar­la­rı ile ma­ka­mın­da gö­rü­şen Akın, Dat-ça'ya en mü­kem­mel eği­tim hiz­me­ti ve­re­bil­me­nin ara­yı­şı için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

İlçe­de­ki eği­tim­le il­gi­li sı­kın­tı­la­rı çöz­mek, bu ko­nu­da varsa sı­kın­tı­la­rı din­le­mek için ilk ic­ra­atı ola­rak muh­tar­lar­la görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­nın uy-gun ola­ca­ğı inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Akın, "Bu top­lan­tı benim için çok önem ta­şı­yor. Çünkü se­çim­le iş­ba­şı­na gel­miş, ma­hal­le­le­ri­nin en se­vi­len tak­dir gören, ma­hal­le­nin say­gı­lı­ğı­nı ka­zan­mış ki­şi­ler ola­rak siz­le­ri bu­ra­da eği­tim adına, eği­ti­min so­run­la­rı adına, eği­ti­mi bir­lik­te ne­re­le­re ta­şı­ya­ca­ğı­mız adına bir top­lan­tı dü­zen­le­dik" dedi.

KAY­BE­DECEK ZA­MA­NI­MIZ YOK
Datça'ya en mü­kem­mel eği­tim hiz­me­ti ve­re­bil­me­nin ara­yı­şı içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu ifade eden Akın, "Tüm pro­je­le­ri­miz­de siz­ler­le iş­bir­li­ği içer­sin­de ol­ma­nın azami gay­re­ti içer­sin­de ola­ca­ğız. İlçe­nin eği­tim adına bir hiz­met­ka­rı ola­rak bu­ra­da­yım. Bunu açık yü­rek­li­lik­le söy­lü­yo­rum. 

Bu­ra­ya ço­cuk­la­rı­mı­za efen­di­lik yap­ma­ya değil, hiz­met­kar­lık yap­mak için gel­dim. Gö­züm­de, benim dü­şün­ce­le­rim­de eği­tim adına kay­be­decek ne bir fer­di­miz ne de bir za­ma­nı­mız var. Sorum­lu­lu­ğu­nu hızlı ve ağır bi­çim­de his­set­ti­ğim bu ço­cuk­lar, ül­ke­min bu mil­le­ti­min ge­le­cek­le­ri­dir. Bu ço­cuk­la­rı biz en mü­kem­mel şe­kil­de eğit­mek­le mü­kel­le­fiz. Bu­ra­da bu ara­yış içer­sin­de ol­du­ğum için siz­ler­le bir araya gel­dim" diye ko­nuş­tu.

BU YOLDA HEP BİRLİKTE YÜ­RÜ­YE­CEĞİZ
Datça gibi bir il­çe­de eği­tim adına tüm so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­ma­nın ver­miş ol­du­ğu mut­lu­lu­ğu ve hazzı ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Akın, "Bu benim için onur­lu ve kut­sal bir gö­rev­dir.

Datça'nın eği­tim ve öğ­re­tim hiz­me­ti­ni en mü­kem­mel hale ge­ti­re­bil­mek ama­cıy­la çık­tı­ğı­mız bu yolda okul mü­dür­le­rim, ida­re­ci­ler, öğ­ren­ci ve­li­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve siz­ler hep bir­lik­te yü­rü­ye­ce­ğiz. Datça'nın eği­tim ve öğ­re­ti­mi­ne hep bir­lik­te ko­ca­man ve unu­tul­maz bir imza ata­bil­mek he­de­fi­miz ola­cak. Siz­ler­den ge­lecek tüm ta­lep­le­ri de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Bu ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da sağ­lık­lı bir ortam içe­ri­sin­de ikin­ci dö­nemi­mi­zi açmış ola­ca­ğız" diye ko­nuş­tu.

FİZİKİ SO­RUN­LAR ÇOK AZ
Milli Eği­tim Mü­dü­rü Akın, okul­lar­da­ki fi­zi­ki so­run­la­rı­nın çok az ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, "Ders­lik ba­şı­na sı­nıf­la­ra düşen öğ­ren­ci sa­yı­mız, ülke ge­ne­li­nin çok çok üze­rin­de, bunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­riz. Sınıf ba­şı­na düşen 24 öğ­ren­ci or­ta­la­ma­sı­nı, Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na yakın bir rakam ola­rak de­ğer­len­dir­mek müm­kün" dedi. 

Milli Eği­tim Mü­dü­rü Akın, ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­min­den ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­na iliş­kin bir soru üze­ri­ne ise, "Re­şa­di­ye'deki oku­lu­mu­za, diğer ma­hal­le­ler­den gelen ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin ser­vis is­te­ği­ni­zi haklı bu­lu­yo­rum. 

Ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi­ne ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin de ek­len­me­si için ko­nu­yu ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­ne ile­te­ce­ğim. Bir küçük de­ği­şik­lik­le bu so­ru­nun gi­de­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum" dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!