Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KALP NAKLİ BEKLEYEN DATÇA'YA BÖBREK AMELİYATI YAPIYORLAR!

KALP NAKLİ BEKLEYEN DATÇA'YA BÖBREK AMELİYATI YAPIYORLAR!
Sebiha ARSLAN : ‘’Elinize Sağlık, Kıskananlar Olmuş, Yanına Dinozor da Dikilmeli’’"Başkan Yol İçin Para Yok Diyor, Denize Orfoz Heykeli Yapıyor”‘’Heykeli Bırak Yollara Bak!’’Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan , 10 ton ağır­lı­ğın­da­ki Orfoz ba­lı­ğı hey­ke­li, Kum­luk Pla­jın­da de­ni­ze yer­leş­ti­ril­di. Bir çok va­tan­daş ''Datça'nın yo­lun­dan su­yu­na ,çö­pün­den to­zu­na - park so­ru­na kadar bir çok sı­kın­tı­sı var­ken yüz­bin­le­ri bulan mas­raf­la bu hey­ke­li yap­mak ne kadar man­tık­lı .Baş­kan yol için para yok diyor, de­ni­ze orfoz hey­ke­li ya­pı­yor. Bu hey­ke­lin büt­çe­si ne kadar ve hangi büt­çe­den kar­şı­la­nı­yor merak edi­yo­ruz '' de­nil­di. Hey­ke­lin kaç TL ye mal ol­du­ğu ve büt­çe­nin va­tan­da­şın öde­di­ği ver­gi­den ­mi kar­şı­lan­dı­ğı merak ko­nu­su oldu.

Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hey­kel­tı­raş Halil İbra­him Sever' e yap­tı­rı­lan 10 ton ağır­lı­ğın­da­ki Orfoz Ba­lı­ğı hey­ke­li, Kum­luk Pla­jın­da de­ni­ze yer­leş­ti­ril­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, 'Orfoz, geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bir miras ise, bize düşen gö­rev­de ge­lecek ne­sil­le­re ema­net ede­bil­mek adına bu ba­lı­ğın var­lı­ğı­nı ko­ru­mak­tır. Orfoz, dün­den bu­gü­ne en kıy­met­li balık tür­le­rin­den bi­ri­dir. De­niz­le­ri­miz­de yok ol­ma­ma­sı için ya­şa­tıl­ma­sı ve ko­run­ma­sı adına bu hey­ke­lin far­kın­da­lık ya­ra­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum 'dedi.

Datça Be­le­di­ye­si sos­yal medya he­sa­bın­dan ''10 ton ağır­lı­ğın­da­ki Orfoz ba­lı­ğı hey­ke­li­ni Kum­luk Pla­jın­da de­ni­ze yer­leş­tir­dik'' no­tuy­la pay­la­şı­lan fo­toğ­raf­la­ra, vatandaşlar tepki gös­ter­di.
Gös­te­ri­len tep­ki­ler­de, "Baş­kan yol için para yok diyor, de­ni­ze orfoz hey­ke­li ya­pı­yor" ''Hey­keli Bırak Yol­la­ra Bak!'', '' Elinize Sağlık, Kıskananlar Olmuş, Yanına Dinozor da Dikilmeli'', "De­ni­ze 10 ton­luk taş koy­mak ye­ri­ne 10 ton­luk as­falt mal­ze­me­si alın­say­dı", "Datça başka hiz­met­le­re çok daha aç du­rum­da. En başta yol, pis kokan ka­na­li­zas­yon, sa­hil­de­ki tu­va­let­ler", "So­kak­lar­da toz yut­mak­tan telef olduk",
'' Ahh bir de yol­la­ra bu kadar önem ve­ril­se.. Sezon bitti hala ya­pı­la­cak.. Pa­la­mut­bü­kü Datça arası her­kes toz­dan önde giden ara­ba­nın toz bu­lu­tun­dan, Ak­ci­ğer­le­rin­den hasta ola­cak ya­kın­da''
''Eli­ni­ze sağ­lık, kıs­ka­nan­lar olmuş, ya­nı­na Dinozor da di­kil­me­li'''Be­le­di­ye­nin büt­çe­si çok demek ki, har­ca­ya­cak yer arı­yor. Bu arada sa­na­ta karşı de­ği­lim hiz­met­te ki ek­sik­le­rin gi­de­ril­me­me­si­ne kar­şı­yım. Yol, alt­ya­pı, park bahçe, refüj ba­kım­la­rı gibi gibi''

''2014 yı­lın­dan beri 556 Sokak sa­kin­le­ri toz yut­mak­tan telef olduk. De­fa­lar­ca mü­ra­ca­at et­me­mi­ze rağ­men hala toz yut­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Fen İşleri mü­dü­rü ile yap­mış ol­du­ğu­nuz gö­rüş­me­ler­de pa­ra­mız yok di­yor­lar­dı. Eeeee Şimdi Ne­re­den Geldi Bu Para Ve­e­e­ee.
Pa­ra­yı har­ca­ya­cak yer bu­la­ma­yan Be­le­di­ye so­kak­la­rı as­falt yap­mak ye­ri­ne , de­ni­ze orfoz hey­ke­li ya­pı­yor. Al­kış­lar ça­lış­kan be­le­di­ye­mi­ze gel­sin.''

''Hey­ke­le karşı de­ği­lim ancak, Datça'nın hal­le­dil­me­si ge­re­ken o kadar so­ru­nu var­ken de­ni­ze hey­kel dik­mek en­te­re­san bir zih­ni­yet ger­çek­ten.
Hey­ke­lin be­le­di­ye­ye ma­li­ye­ti ne kadar oldu? Açık­la­ya­bi­lir mi­si­niz? Bir de şunu merak edi­yo­rum. Orfoz ba­lı­ğı­nı ko­ru­mak için bu hey­kel va­tan­daş üze­rin­de nasıl bir etki ya­ra­ta­cak?

Par­mak­la sa­yı­la­cak kadar az olsa' da bazı yo­rum­cu­lar ise teşekkür ederek '' Eli­ni­ze yü­re­ği­ni­ze sağ­lık olsun. Baş­ka­nım. Ya­pan­la­rın­da, dü­şü­nen­le­rin de yü­re­ği­ne sağ­lık olsun el­le­ri­niz dert gör­me­sin'','' ha­yır­lı olsun '' de­nil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!