Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KAR­BON­MO­NOKSİT ZEHİRLEN­ME­LERİ

0
Datça Toplum Sağlığı Merkezi Korbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Toplum Sağlığı mer-kezinden yapılan bir açıklamaya göre Kar­bon­mo­nok­sit öl­dür­me po­tan­si­ye­li olan; renk­siz, ko­ku­suz, tat­sız, bu ne­den­le fark edil­me­si zor bir gaz­dır. 

Bu tehlikeli gazın tehlike boyutlarından ötürü ses­siz katil adını al­mış­tır,denildi.

Açıklamalarına şöyle devam eden toplum sağlığı Merkezi şunları belirtti:”Her gün evi­miz­de ve iş­ye­ri­miz­de kul­lan­dı­ğı­mız araç ge­reç­ler, ara­ba­mız ve diğer mo­tor­lu araç­lar po­tan­si­yel kar­bon­mo­nok­sit kay­nak­la­rı­dır. 

Her yıl bin­ler­ce in­sa­nın ölü­mü­ne, ka­lı­cı ha­sar­la­ra ve sa­kat­lık­la­ra neden ol­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le ölüm­ler, doğal gaz ve kar­bon içe­ren kömür, 

odun, gaz­ya­ğı, pro­ban gazı gibi ya­kıt­la­rın tam yan­ma­ma­sı, soba, şof­ben ve diğer araç ge­reç­le­ri­nin ha­ta­lı kul­la­nıl­ma­sı ve ha­va­lan­dır­ma­nın ye­ter­li ol­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. 

Kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­le­ri kışın in­san­lar ısın­mak için kar­bon içe­ren bu tipte ya­kıt­lar kul­lan­dık­la­rı için en yük­sek se­vi­ye­si­ne ula­şır. Bu durum kış mev­si­mi­ni yılın diğer za­man­la­rı­na na­za­ran daha risk­li hale ge­ti­rir.
 
Genel Ola­rak Has­sas Olan Grup­lar yaş­lı­lar, ço­cuk­lar, ha­mi­le­ler, ak­ci­ğer ve kalp has­ta­la­rı, si­ga­ra içen­ler, doğ­ma­mış be­bek­ler­dir.

Kar­bon­mo­nok­sit Ze­hir­len­me­si­nin Ön­len­me­si için:
Kul­lan­dı­ğı­nız soba, ocak, 

gazlı ısı­tı­cı­lar, fırın, şö­mi­ne gibi bütün yan­ma­lı alet­le­ri ser­ti­fi­ka­lı ve eği­tim­li pro­fes­yo­nel­le­re dü­zen­li ola­rak kont­rol et­ti­rin.
 
1. Dü­zen­li ola­rak baca de­li­ği­ni kont­rol edin ve ha­va­lan­dır­ma­nın ye­ter­li ol­du­ğun­dan ve yanan gazın rahat bir şe­kil­de dı­şa­rı ve­ril­di­ğin­den emin olun.
 
2. Du­ma­nı­nı dı­şa­rı veren araç gereç seçin. Bu alet­le­ri daima kul­la­nım kı­la­vuz­la­rı­na göre kul­la­nın.
 
3. Yanma es­na­sın­da ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da kapı ve pen­ce­re­le­ri aça­rak ha­va­lan­dı­rın.

4. Kont­rol edil­me­miş ve ha­va­lan­dır­ma­sı ol­ma­yan ısı­tı­cı­la­rın bu­lun­du­ğu oda­lar­da uyu­ma­yın.
 
5. Evi­niz­de ısın­mak için asla gaz so­ba­sı kul­lan­ma­yın,

6. Du­ma­nın hız­lı­ca bi­ri­ke­ce­ği ka­pa­lı yer­ler­de her­han­gi bir ya­kıt­la yanan araç gereç kul­lan­ma­yın Otur­du­ğu­nuz ve uyu­du­ğu­nuz yere yük­sek stan­dart­lar­da CO de­tek­tö­rü monte et­ti­rin. Bu de­tek­tör yük­sek­te veya ta­van­da ol­ma­lı çünkü CO hızla yük­se­lir.
 
7. Kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­le­me­si­nin be­lir­ti­le­ri ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler hak­kın­da bilgi sa­hi­bi olun, ara­ba­nı­zı mo­to­ru ça­lı­şır­ken ga­raj­da bı­rak­ma­yın

Kar­bon­mo­nok­sit ka­ça­ğın­dan şüp­he­le­nir­se­niz ne yap­ma­lı­sı­nız:
Eğer evi­niz­de bir kar­bon­mo­nok­sit ka­ça­ğın­dan şüp­he­le­nir­se­niz ya­pa­ca­ğı­nız ilk şey orayı terk et­mek­tir. 

Sanki bir yan­gın var­mış gibi ha­re­ket edin. Asla ken­di­ni­ze ait eş­ya­la­rı almak için vakit har­ca­ma­yın. Kim varsa her­kes der­hal o alanı terk et­me­li ve temiz ha­va­ya çık­ma­lı­dır. Gi­der­ken aça­bi­le­ce­ği­niz pen­ce­re kapı varsa açın. 

Yet­ki­li ku­ru­lu­şa ka­çak­tan şüp­he­len­di­ği­ni­zi bil­di­rin. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan gü­ve­ni­lir ol­du­ğu bil­di­ri­le­ne kadar her­han­gi bir ne­den­le ke­sin­lik­le geri dön­me­yin. 

Der­hal has­ta­ne­ye gidin ve aile­ni­zin bütün fert­le­ri­ni kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­si açı­sın­dan kont­rol et­ti­rin. 
Kul­lan­dı­ğı­nız yan­ma­lı bütün araç ge­reç­le­ri, ha­va­lan­dır­ma­yı, ba­ca­yı yet­ki­li ki­şi­le­re kont­rol et­tir­me­den kul­lan­ma­ya baş­la­ma­yın. 
Ge­le­cek­te tek­rar bu prob­lem­le kar­şı­laş­ma­mak için bu araç ge­reç­le­ri dü­zen­li ola­rak kont­rol edil­me­li­dir.“dedi. (DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!