s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KAY­MA­KAM ÇOBAN ''KAH­RA­MAN­LA­RI­MI­ZA'' KAH­VAL­TI ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LEDİ

KAY­MA­KAM ÇOBAN ''KAH­RA­MAN­LA­RI­MI­ZA'' KAH­VAL­TI ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LEDİ
Sebiha ARSLAN :Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, kah­ra­man­la­rı­mız de­di­ği, Datça MAG - AME/ SAR eki­biy­le, kah­val­tı­da bir araya geldi.

Kay­ma­ka­m Çoban, mey­da­na gelen her türlü afet ön­ce­si, anı ve son­ra­sın­da, Datça'nın yanı sıra, Muğla ve Tür­ki­ye'nin çe­şit­li il­le­rin­de mey­da­na gelen afet­le­re ta­li­mat bek­le­me­den kendi im­kan­la­rı ile anın­da ha­zır­la­na­rak, afet böl­ge­si­ne giden , Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le ve Arama Kur­tar­ma ekibi ( MAG - AME/ SAR ) ile De­ğir­men res­to­ran' ta teşekkür kah­val­tı­sında bir araya geldi.
Et­kin­lik­te ko­nu­şan Çoban ''Her­ke­sin kendi der­di­ne düş­tü­ğü, ca­nı­nı kur­tar­ma gay­re­ti­ne ol­du­ğu bir du­rum­da, kendi ca­nı­nı teh­li­ke­ye ata­rak va­tan­da­şın, ca­nı­nı ve ma­lı­nı kur­tar­ma nok­ta­sın­da gay­ret gös­ter­mek en büyük kah­ra­man­lık­tır . O yüz­den ben ar­ka­daş­la­rı­mı­za kah­ra­man ola­rak hitap etmek is­ti­yo­rum. Sa­de­ce Datça'da değil, Muğla ve Tür­ki­ye'mizin çe­şit­li il­le­rin­de mey­da­na gelen afet­le­re ar­ka­daş­la­rı­mız hiç bir yer­den uyarı ta­li­mat bek­le­me­den ken­di­li­ğin­den hemen ha­zır­la­na­rak el­de­ki im­kan­lar­la yola çı­kı­yor­lar. Bunu İzmir'de Fet­hi­ye'de, Datça'da, Mar­ma­ris'te mey­da­na gelen yan­gın­lar­da, ekibi hep ya­nı­mız­da gör­dük. Yan­gı­na mü­da­ha­le ko­nu­sun­da kim­se­den çağrı bek­le­me­den gö­nül­lü ola­rak ar­ka­daş­la­rı­mız orada bu­lun­du­lar. Ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Datça'da AFAD ile ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de, gö­nül­lü mü­da­ha­le eki­bi­miz her geçen gün ge­niş­li­yor. En yakın ta­rih­te' de 32 ar­ka­da­şı­mız bu eği­ti­mi ta­mam­la­ya­rak bu ekibe ka­tıl­dı. Kah­ra­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor, afet­siz gün­ler di­li­yo­rum''dedi.
Datça'da 120 gö­nül­lü­sü ile fa­ali­yet gös­te­ren Datça MAG - AME/ SAR tem­sil­ci­si Barış Muştu ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da'' mey­da­na gelen afet ve özel­lik­le yazın ya­şa­dı­ğı­mız yan­gın afet­le­rin­de eki­bi­mi­zin etkin ça­lış­ma­sı ve 7/24 hazır ol­ma­sı, eki­bi­mi­zin sa­yı­sı­nın gün­den güne art­ma­sı ve gös­te­ri­len ba­şa­rı­dan do­la­yı, Kay­ma­ka­mı­mız­la kah­val­tı et­kin­li­ğin­de bir araya gel­dik. Te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti, bizi onur­lan­dır­dı. Dev­le­ti­mi­zin ar­ka­mız­da ol­du­ğu­nu bil­mek bize güç ka­tı­yor. Tüm ekip ar­ka­daş­la­rım ola­rak sayın Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'a te­şek­kür edi­yo­ruz''dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!