s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

LAÇİN'den BÜYÜKŞEHİR VE DATÇA BELEDİYESİNE AYAR! '' YARGIDAN '' DATÇA'DA KÖY VARDIR'' KARARI!’’

LAÇİN'den BÜYÜKŞEHİR VE DATÇA BELEDİYESİNE AYAR! '' YARGIDAN '' DATÇA'DA KÖY VARDIR'' KARARI!’’
Sebiha ARSLAN :Laçin ‘’Kırsalımıza manevi değil maddiyatla baktınız'’‘’Köylümüzün çiftçimizin tarım yaptığı tarlalara destek yerine, emlak vergisi Kullandığı suya, 4 katı fazla ücret almaya çalıştınız’’ ‘’Datça'da köy vardır, tarım vardır, çiftçi vardır dedik; yoktur dediniz!’’‘’Çiftçimizin köylümüzün haklarını savunmaya devam edeceğiz'' KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIDatça Be­le­di­ye­si­ ola­ğan Kasım ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Salı (01.11.2022) günü be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe mec­lis üyesi Haluk Laçin ve CHP meclis üyesi grup başkanı Can Canbey, il­çe­nin so­run­la­rını, öneri - görüş ve is­tek­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­rirdi. MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ise rahatsız olduğu için toplantıya katılmadı.

Laçin özetle yaptığı  konuşmasına, geç­ti­ği­miz ay ve bu ay çe­şit­li ope­ras­yon­lar­da kay­bet­ti­ği­miz şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met, aile­le­ri ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­rum söz­le­ri ile baş­la­dı.
''Çift­çi­mi­zin köy­lü­mü­zün hak­la­rı­na sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğiz''
‘’Biz bu Mec­lis­te ve Bü­yük­şe­hir Mec­li­sin­de çok uzun bir sü­re­ce, Datça'yı ve kır­sal ma­hal­le­yi an­lat­ma­ya ça­lış­tık. Siz an­la­mak is­te­me­di­niz. Datça'da kır­sal Ma­hal­le var­dır, köy­lü­müz var­dır, tarım alan­la­rı­mız var­dır dedik. Ama siz kır­sa­la ma­ne­vi değil mad­di­yat­la bak­tı­nız için, köy­lü­mü­zün tarım yap­tı­ğı tar­la­lar­dan des­tek ye­ri­ne, emlak ver­gi­si al­ma­ya ça­lış­tı­nız. Evin­de in­di­rim­li kul­lan­dı­ğı suyu 4 katı fiyat al­ma­ya ve köy­lü­mü­zün evin­den emlak ver­gi­si al­ma­ya ça­lış­tı­nız. Kır­sal Kal­kın­ma ve ta­rım­sal kal­kın­ma des­tek ve hibe alım­la­rın önüne geç­me­ye ça­lış­tı­nız. Hem Datça hem Bü­yük­şe­hir mec­li­sin­den kır­sal Ma­hal­le yok­tur de­di­niz. Biz bunu kabul ede­mez­dik. Yar­gı­ya baş­vu­rup, be­le­di­ye­mi­zi dava etmek du­ru­mun­da kal­mış­tık. Kız­lan, Ka­ra­köy ve Cu­ma­lı ma­hal­le­le­ri­miz için Yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı alan yüce Türk mil­le­ti adına karar veren 3 İdare Mah­ke­me­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ha­yır­lı olsun. Diğer ma­hal­le­le­ri­miz için­de halen yargı sü­re­ci­miz devam et­mek­te­dir. Çift­le­ri­miz köy­lü­le­ri­miz rahat ol­sun­lar biz on­la­rın hak­la­rı­na sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğiz'' dedi.
Yerli oto­mo­bi­li­miz Togg     Ül­ke­mi­ze Ha­yır­lı Olsun.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 99'cu yı­lın­da bir dev­rin ha­ya­li ger­çek oldu. Yerli oto­mo­bi­li­miz Togg 'un üre­tim te­si­si Gem­lik'te açıl­dı. İlk seri üre­tim oto­mo­bi­li­miz üre­ti­me baş­la­dı. Fikri, renk­le­ri ve ruhu Tür­ki­ye olan oto­mo­bi­li­miz için, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rim. Ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun.

Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zı muh­te­şem bir coş­kuy­la kut­la­dık
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi Datça'da da muh­te­şem bir coş­kuy­la kut­la­dık Çe­lenk sunma tö­re­nin­den gün­düz ko­nuş­ma­la­ra ve ak­şa­mın­da Fener Ala­yı­na kadar her şey muh­te­şem­di. Ben tek­rar Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 99'cu yı­lı­nı tek­rar kut­lu­yor daha nice yıl­lar di­li­yo­rum.
tüm muh­tar­la­rı­mı­zın muh­tar­lar gü­nü­nü kut­la­rız
Hem dev­le­ti, hem mil­le­ti tem­si­li gibi gö­re­vi bu­lu­nan, gö­re­vi­ni la­yı­kıy­la yü­rü­ten, tüm muh­tar­la­rı­mı­zın muh­tar­lar gü­nü­nü bu­ra­dan bir kez daha kut­la­rım.
Bar­tın'da maden ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den kar­deş­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met ke­der­li aile­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.

21 Ekim Dünya ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­la­rız
Top­lu­mun bi­linç­len­me­si ve ge­liş­me­si için ça­lı­şan ül­ke­si ve mil­le­ti için doğru ve ob­jek­tif ha­ber­ci­lik yapan ga­ze­te­ci mes­lek­taş­la­rı­mın 21 Ekim Dünya ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­lar, mes­lek ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­rim.

CHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey ise ko­nuş­ma­sın­da özet­le''
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zın 99'cu yıl dö­nü­mün­de tüm gün bo­yun­ca ka­tı­la­rak eşlik eden va­tan­daş­la­rı­mı­za ve ver­dik­le­ri emek için be­le­di­ye­mi­zin çok de­ğer­li ça­lı­şan­la­rı­na, ay­rı­ca be­le­di­ye­mi­zin or­ga­ni­ze et­ti­ği kon­se­re ka­tı­la­rak taç­lan­dı­ran Datça hal­kı­na yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.

Top­lan­tı daha sonra mec­lis gün­de­mi olan, Datça Be­le­di­ye­si 2023 yılı gelir ve gider büt­çe­si ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si, Datça Be­le­di­ye­si 2023 yılı gelir ta­ri­fe­le­ri ve harç­lar ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si ve Yer tah­sis ta­le­bi ile il­gi­li imar ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.

Ra­hat­sız­lık­la­rı do­la­yı­sıy­la top­lan­tı­ya ka­tı­la­ma­yan MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören , MHP mec­lis üyesi Mus­ta­fa Cey­lan ve AK Parti mec­lis üyesi Halit Berk Bayar'a Datça Haber      Ga­ze­te­si ola­rak geç­miş olsun di­yo­ruz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!