s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MAYIS AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

MAYIS AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :''Dat­ça'­nın fay­da­sı­na ya­ra­rı­na ne varsa biz siz­den önce bu­ra­da­yız'’‘’Günü kur­tar­ma pe­şin­de­si­niz.Üç yıl­dan beri bir yol ka­t edeme­dik'’‘’Onu bunu ba­ha­ne ede­rek, Dat­ça'­yı plan­sız bı­ra­ka­ma­yız’’ ‘’Kız­lan al­tı­nı tam 23 yıl­dır bek­le­ti­yo­ruz…’’Laçin ‘’Siz yapın biz des­tek ola­lım. Hatta be­ra­ber ya­pa­lım. Bir proje ge­tir­di­niz de, en­gel­ mi olduk ? Ha­yır ­mı dedik!’’Datça Be­le­di­ye­si­ ola­ğan Mayıs ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Cuma (06.05.2022) günü be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe Mec­lis üyesi Haluk Laçin, MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ve CHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey, il­çe­nin so­run­la­rı, öneri - görüş ve is­tek­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­rirdi.

 

AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe Mec­lis üyesi Haluk Laçin, ko­nuş­ma­sı­na geç­ti­ği­miz ay ve bu ay çe­şit­li ope­ras­yon­lar­da kay­bet­ti­ği­miz şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met, aile­le­ri ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­rum söz­le­ri ile baş­la­dı.
Laçin ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da özetle '' 3 Mayıs Dünya  Basın Öz­gür­lü­ğü­ gününü kut­la­dık. Basın men­sup­la­rı­mı­za ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz.
Ve­fa­tı­nın 29. yıl dö­nü­mün­de 8. ​Cumhur­baş­ka­nı­mız mer­hum Tur­gut Özal'ı rah­met­le anı­yo­ruz.
23 Nisan 1920'de Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si açı­lı­şı­nın, tüm kah­ra­man­la­rı­nı şük­ran­la anı­yor, aziz şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yorum. Mil­le­ti­mizin ve ço­cuk­la­rı­mı­zın  bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum.
Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da dü­zen­le­nen iftar ye­me­ği yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Kay­ma­kam beye te­şek­kür edi­yo­rum. Bir son­ra­ki ra­ma­zan ayın­da be­le­di­ye­miz­den de böyle bir et­kin­li­ğin ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.
1 Mayıs Emek ve Da­ya­nış­ma gü­nü­nü, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­mı­zı' da kut­lu­yoruz 
19 Nisan'da gerçekleşen  1. Ola­ğanüstü  Mec­lis top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­ma­mız sizin na­za­rı­nız­da " Hiz­met­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı - en­gel­le­me" gibi al­gı­lan­mış. Oysa top­lan­tı­ya ka­tı­la­ma­ma se­be­bi­miz ta­raf­la­rı­mı­za çok geç bilgi ve­ril­me­siy­di.

''Siz yapın biz des­tek ola­lım, hatta be­ra­ber ya­pa­lım. Bir proje ge­tir­di­niz de biz en­gel­ mi olduk, ha­yır ­mı dedik''
Bu­ra­da Cum­hur İt­ti­fa­kı ola­rak beş tane mec­lis üye­si­yiz. Gel­di­ği­miz gün­den beri hep tek bir şeyi söy­lü­yo­ruz.​Siz yapın biz des­tek ola­lım, hatta be­ra­ber ya­pa­lım. Bir proje ge­tir­di­niz de biz en­gel­ mi olduk, ha­yır ­mı dedik.

''Dat­ça'­nın fay­da­sı­na ya­ra­rı­na ne varsa biz siz­den önce bu­ra­da­yız''
Siz yapın her­ ke­z­ den önce ben al­kış­la­maz­sam na­mer­dim.
Tu­rizm se­zo­nu baş­la­dı. Dat­ça­'yı ta­nı­tır­ken Eski Dat­ça'­yı ön­ce­lik yap­tık. Do­ğa­sıy­la ba­kir­li­ğiy­le, sa­kin­li­ğiy­le. Ama Eski Dat­ça'­nın hala alt ya­pı­sı, yol ve oto­park so­ru­nu var. Bay­ram­da zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­dı ve tra­fik kit­len­di. Acil ola­rak plan­la­ma ya­pıl­ma­lı.

''Datça'da yı­kım­lar ya­pı­lı­yor, be­le­di­ye­miz yı­kı­yor''
''Gö­re­vi­dir. Yasa ge­re­ği­dir, yıkar. Fakat, biz yı­kım­la­rı ya­par­ken, plan­la­rı' da yap­ma­lı­yız.
Yer­le­şik alan­la­rı tes­pit ede­lim ku­rum­la­ra gön­de­re­lim böyle bir mec­lis ka­ra­rı var di­yo­ruz, siz bize Me­su­di­ye'de plan ya­pı­yo­ruz di­yor­su­nuz. 

Günü kur­tar­ma pe­şin­de­si­niz. Üç yıl­dan beri bir yol ka­t edeme­dik''
Yer­le­şik alan be­lir­li ol­ma­dan, Me­su­di­ye'­de neye göre plan ya­pı­yor­su­nuz. Ben dört dö­nem­dir imar ko­mis­yon üye­si­yim bun­lar neden bizim dı­şı­mız­da.
Ben şunu an­lı­yo­rum. Ma­ale­sef, Be­le­di­ye ola­rak, bu pla­nın ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek günü kur­tar­ma pe­şin­de­si­niz. Üç yıl­dan beri bir yol ka­t edeme­dik. Dat­ça­lı ola­rak, mec­lis üyesi ola­rak bu beni üzü­yor .

Onu bunu ba­ha­ne ede­rek Dat­ça'­yı plan­sız bı­ra­ka­ma­yız. Kız­lan al­tı­nı tam 23 yıl­dır bek­le­ti­yo­ruz.
Bu ilçe he­pi­mi­zin . Onu bunu, ba­ha­ne ede­rek Dat­ça'­yı plan­sız bı­ra­ka­ma­yız.18 uy­gu­la­ma­sın­da hala bir ge­liş­me ba­şa­rı yok. Kız­lan al­tı­nı tam 23 yıl­dır bek­le­ti­yo­ruz.
Sa­hil­le­ri­miz sa­hip­siz. Be­le­di­yenin  ki­ra­la­ma hakkı olduğunu geçen mec­lis­te dile getirmiştiniz. Ne aşa­ma­da, müracaat ya­pıl­dı­ mı? An­ka­ra­'ya gidip sa­hil­le­ri­ni is­te­dik mi? 

''Bir ta­raf­ta yı­kım­lar ya­pı­lır­ken bir ta­raf­ta kaçak ya­pı­lar ya­pı­lı­yor''
Her mec­lis­te ol­du­ğu gibi bu mec­lis­te de söy­le­mek is­ti­yo­rum. Be­le­di­ye imar bi­ri­min­den belge ve bilgi is­ti­yo­ruz. Ama per­so­nel yok vs. se­bep­lerle ta­ra­fı­mı­za bu bil­gi­ler ve­ril­mi­yor. Bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü bu bizim yasal hak­kı­mız­.
Bir ta­raf­ta yı­kım­lar ya­pı­lır­ken bir ta­raf­tan' da  kaçak ya­pı­lar ya­pı­lı­yor. He­pi­mi­zin vic­da­nı sız­lı­yor. Bir an önce imar plan­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.

''Biz çev­re­ci­yiz çev­re­yi ko­ru­mak is­ti­yo­ruz di­yor­lar''
İmar planı ol­ma­yan yerde ka­na­li­za­syon yok­tur, alt yapı yok­tur, yol yok­tur. Bu­ra­dan çev­re­ci ar­ka­daş­la­rım, bizim be­le­di­ye­nin araç­la­rıy­la, Ya­ta­ğa­n'da ,Fet­hi­ye'­de ve diğer ilçelerimizde mi­ting­ler ya­pı­yor­lar. Biz çev­re­ci­yiz çev­re­yi ko­ru­mak is­ti­yo­ruz di­yor­lar.

‘'Ka­ra­köy'­de dere gibi pis su akı­yor''
Git­me­le­ri­ne gerek yok ki. Me­su­di­ye­' de , Pa­la­mut­bü­kü' n­de bir ­çok yerde plan ya­pa­mı­yo­ruz. Ka­ra­köy'­de dere gibi pis su akı­yor. Bunun tek se­be­bi plan­sız­lık eğer bizim çev­re­ci­le­ri­miz bir ses ge­tir­mek is­ti­yor­lar­sa gel­sin­ler bu­ra­da hep be­ra­ber ko­nu­şa­lım'' dedi.
MHP Mec­lis üyesi grup başkanı Serdar Ören yaptığı konuşmada özetle
‘’23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı­nı coş­ku­lu ve yoğun bir ka­tı­lım­la kut­la­dık. Göz­lem­le­di­ği­miz Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'­nın dar ol­ma­sın­dan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mızın sı­kın­tı çek­ti­ği. Daha geniş bir alan­da ya­pıl­ma­sı ge­rek­li diye dü­şü­nü­yo­ruz.
Em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­zın Polis haf­ta­sı­nı kut­lu­yo­rum.
1915 olay­la­rıy­la il­gi­li Türk ta­ri­hin­den, mil­le­ti­miz­den uzak, bazı mil­let­ve­kil­le­ri­nin söz­le­rin­den do­la­yı kı­nı­yo­rum. Ken­di­le­ri­ni şanlı Türk ta­ri­hi­ni doğru öğ­ren­me­ye davet edi­yo­rum. Çünkü ar­şiv­le­ri­miz or­ta­da. Olay­la­rı ay­rın­tı­lı, net ve doğru öğ­re­ne­bi­lir­ler.
3 Mayıs Tük­çü­lük gü­nü­nü kut­lu­yo­rum.
Eme­cik ma­hal­le hal­kı­mı­zın bir is­te­ği­ni pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Sarı Liman me­v­ki­si' nin Kadastral yol­la­rı­nın tu­rizm ön­ce­si açıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar.
Sokak hay­van­la­rı ile il­gi­li ilçe ge­ne­lin­de, özel­lik­le Re­şa­di­ye ma­hal­le­sin­de şi­ka­yet­ler ge­li­yor. Öğ­ren­ci­le­re sal­dır­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di­ler.​Bu konu ile il­gi­li be­le­di­ye­nin bir ça­lış­ma­sı Ba­rı­nak – Rehabilite mer­ke­zi vardı. Ne aşa­ma­da.
Daha ön­ce­de talep et­ti­ği­miz, Yaka Ma­hal­le­si'ndeki hal­ve­ti yolu halen ya­pıl­ma­dı.Pa­la­mut­bü­kün­de'­ki özel­lik­le bazı so­kak­la­rın bakım ona­rı­mı parke, as­falt vs.​yapıl­ma­sı için va­tan­daş­la­rı­mız­dan yoğun talep alı­yo­ruz.
Yeni açı­lan Sos­yal tesis ile il­gi­li olum­lu tep­ki­ler ge­li­yor. ​Emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum.
Daha ön­ce­de ko­nuş­muş­tuk, Cu­ma­lı ma­hal­le­si Çeşme mev­kii ile Pa­la­mut­bü­kü ara­sın­da muh­tar­lık­tan geçen bir bölge vardı. Oraya da bir iş­let­me sos­yal tesis açıl­ma­sı plan­la­nı­yor­du. Va­tan­daş­la­rı­mız merakla gelişmeleri bekliyor '' dedi.

CHP Mec­lis üyesi grup başkanı Can Canbey yaptığı konuşmada özetle
‘’6 Mayıs 1972 tam 50 yıl oldu. Şehitlerimizi andık. Aslında bu ülkenin devrim şehitleri' de var. ''Bu ülkenin kaynakları bu ülkenin halkı için kullanılmalıdır. Toprak Reformu yapılmalıdır.61 Anayasası eksiksiz uygulanmalıdır. Türkiye'nin Tam bağımsızlığı'' diyen 
6 Mayıs 1972'de tam dayanakları olmadan apar topar iki ay içerisinde karar verilip idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın sözleri ile başlamak istiyorum.
Bu ilçenin imarları' da çözülür yolları' da çözülür, Bizim derdimiz samimiyet ve zihniyet ''dedi.

Toplantı konuşmaların ardından gündem maddelerinin konuşulmasına geçildi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!